094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

ELS LANGUAGE CENTERS

ELS Language Centers มอบโปรโมชั่น เรียนภาษาหลักสูตร English for Academic Purpose, หลักสูตร General English และ Semi Intensive ดังนี้

1 USD =35 Baht

Course Duration  Promotion Price ( USD )  Promotion Price ( THB )

Semi-Intensive English   

20 lessons/week

1 month  1,058  37,030
2 months  2,116  74,060
3 months  3,174  111,090
4 months  4,232  148,120
6 months  6,348  222,180

General English & Business English

30 lessons/week

1 month  1,176  41,160
2 months  2,352  82,320
3 months  3,528  123,480
4 months  4,704  164,640
6 months  7,056  246,960

English for Academic Purposes

30 lessons/week

1 month  1,288  45,080
2 months  2,576  90,160
3 months  3,864  135,240
4 months  5,152  180,320
6 months  7,728  270,480

TOEFL iBT Preparation

30 lessons/week

1 month  1,632  57,120
2 months  3,264  114,240
3 months  4,896  171,360

 

ELS Language Centers คือ ศูนย์ภาษาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินการสอนให้กับนักเรียนจากหลายประเทศ โดยมีโรงเรียนกว่า 60 แห่ง ทั่วโลก ทั้งที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ  และที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย โดยแรกเริ่มนั้น ELS Language Centers ก่อตั้งในฐานะองค์กรหนึ่งสำหรับการสร้างสรรค์และการจัดพิมพ์สื่อต่างๆ ของสถาบัน ESL (English as a second or foreign language) โดย ELS Language Centers เปิดศูนย์แรกในปี ค.ศ. 1961 และเริ่มเน้นด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  ในปี ค.ศ. 1997 ELS Language Centers ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Princeton รัฐ New Jersey สหรัฐอเมริกา ELS Language Centers ได้รับการยอมรับโดย ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) หรือสภาการแต่งตั้งสำหรับการศึกษาและการฝึกฝนต่อเนื่อง

ELS Language Centers ได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังจะเตรียมเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ELS Language Centers มีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาและมีโครงสร้างการสอน 12 ระดับชั้น รวมถึงเป็นที่ตั้งของการสอบ TOEFL และ IELTS ด้วย

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาได้เมื่อมาเรียนที่  ELS Language Centers

ELS Language Centers ศูนย์ภาษาที่มี Link เข้าปริญญาตรี และ ปริญญาโทในกว่า 550 มหาวิทยาลัยที่อเมริกาโดยไม่ต้องสอบ TOEFL อีก

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถาบัน   ELS Language Centersได้ช่วยให้นักเรียนต่างชาติหลายพันคน ทำให้ความฝันในการได้รับปริญญาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นจริงได้  การมีหลักสูตรทางวิชาการที่เข้มงวดและมีสถานที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัย  ทำให้  ELS Language Centers เป็นสถาบันที่เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ดีที่สุด

หลักสูตรที่เปิดสอนใน ELS Language Centers

 1. Intensive English programs
 2. General English
 3. English for Academic Purposes
 4. Business Communication
 5. Youth Program
 6. Testing and Test Preparation Programs ( TOEFL, IELTS & TOEIC)

ระดับภาษา

ELS Language Centers แบ่งระดับของผู้เรียนเป็น 12 ระดับ (Beginner – Professional) รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนมากที่สุด เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกสี่สัปดาห์ หากนักเรียนประสบความสำเร็จตามข้อกำหนดในระดับของนักเรียน นักเรียนจะเลื่อนขึ้นไปยังระดับที่สูงขึ้น ถัดไป ซึ่งในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น

1.ระดับผู้เริ่มต้น (Beginner) ระดับ 101/102/103

 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง

2.ระดับกลาง ระดับ 104/105/106

 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)

3.ระดับสูง ระดับ 107/108/109

 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่

4.ระดับผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 110/111/112

 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรการสอน : 12 ระดับชั้น จากผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชียวชาญ แบ่งเป็น 4 ระดับ ระดับละ 3 ชั้น คือ Beginner Intermediate Advance และ Master โดยมีการฝึกฝนในทุกทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน มีการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีหลักสูตรเฉพาะ หนังสิอเรียน และซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนภาษา

เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ELS Language Centers กับมหาวิทยาลัยเรียนต่ออเมริกา

“โครงการความร่วมมือ” ของ  ELS Language Centers เป็นข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 550 แห่ง ในการยอมรับการเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของ ELS Language Centers ในระดับที่กำหนด เป็นคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอในการตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อ

นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวได้ โดยการใช้บริการแนะแนวฟรีที่ศูนย์ของ ELS Language Centers หรือโดยการใช้บริการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  (UPS)  ของ ELS Language Centers ผ่านทาง York Instituteเรียนต่ออเมริกา

บริการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  (UPS)เรียนต่ออเมริกา

ELS Language Centers สามารถให้ความช่วยเหลือในการค้นหามหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือสถาบันวิชาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนได้ ตั้งแต่ก่อนที่นักเรียนจะเดินทางออกจากประเทศของนักเรียนด้วยการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของ ELS Language Centers

UPS  สามารถให้บริการต่างๆแก่นักเรียนได้ดังนี้

 • ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย – นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงที่ ELS Language Centers มีกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 550 แห่ง ในการตอบรับแบบมีเงื่อนไข ก่อนที่นักเรียนจะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน
 • การตอบรับแบบมีเงื่อนไข-สำหรับนักเรียนที่ต้องการเลือกสถาบันการศึกษาแต่ยังขาดหลักฐานที่แสดงถึงระดับความสามารถทางด้านภาษา  UPS จะช่วยให้นักเรียนได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทเรียนต่ออเมริกา
 • การดำเนินการทางเอกสาร- ELS Language Centers จะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครให้กับนักเรียนทั้งหมด รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับสถาบันต่างๆที่นักเรียนเลือก
 • จะแจ้งให้ทราบ- ELS Language Centers จะแจ้งให้นักเรียนทราบเมื่อได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการตอบรับถึงตัวแทนแนะแนวของนักเรียน หรือส่งถึงนักเรียนโดยตรงเรียนต่ออเมริกา
 • คำแนะนำ-หน่วยงานด้าน  UPS ประกอบไปด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในการคัดเลือกสถาบันที่ตรงกับเป้าหมายด้านการศึกษาของนักเรียนมากที่สุด, ค้นหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมด้วยระบบออนไลน์ , เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ร่วมงานกับ ELS Language Centers

 

 

ELS Language Centers Northeastern

Connecticut, New Haven UNIVERSITY OF NEW HAVEN

Massachusetts

Boston (Newton) MOUNT IDA COLLEGE

Boston (City Center)

New Hampshire, Plymouth PLYMOUTH STATE UNIVERSITY

New Jersey, Teaneck FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY

New York

Garden City ADELPHI UNIVERSITY

New York THE JUILLIARD SCHOOL

Manhattan

Riverdale COLLEGE OF MOUNT SAINT VINCENT

Pennsylvania

Philadelphia SAINT JOSEPH’S UNIVERSITY

Pittsburgh POINT PARK UNIVERSITY

Rhode Island, Bristol ROGER WILLIAMS UNIVERSITY

Washington, DC JOHNSON & WALES UNIVERSITY

ELS Language Centers Southeastern

Magnolia SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY
Florida
Melbourne FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Miami BARRY UNIVERSITY

Orlando STETSON UNIVERSITY

St.Petersburg ECKERD COLLEGE

Tampa THE UNIVERSITY OF TAMPA

Georgia, Atlanta SOUTHERN POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY

Louisiana, Ruston LOUISIANA TECH UNIVERSITY

North Carolina, Charlotte QUEENS UNIVERSITY OF CHARLOTTE

South Carolina, Clemson CLEMSON UNIVERSITY

Tennessee

Nashville MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY

Johnson City EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY

Virginia, Fredericksburg UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON

 

ELS Language Centers North Central

Illinois

Chicago DOMINICAN UNIVERSITY

DeKalb NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY

Indiana, Indianapolis INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS

Michigan, Grand Rapids GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY

Minnesota, St. Paul- Minnesota UNIVERSITY OF ST. THOMAS

Missouri, St.Louis UNIVERSITY OF MISSOURI-ST.LOUIS

North Dakota, Grand Forks UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA

Ohio

Cincinnati UNIVERSITY OF CINCINNATI

Cleveland CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY

Columbus OHIO DOMINICAN UNIVERSITY

Dayton UNIVERSITY OF DAYTON

Wisconsin, Milwaukee MARQUETTE UNIVERSITYELS Language Centers Western

Colorado, Denver FRONT RANGE COMMUNITY COLLEGE

 

 

Oklahoma, Oklahoma City OKLAHOMA CITY UNIVERSITY

Texas

Houston UNIVERSITY OF ST.THOMAS

Houston – Clear Lake UNIVERSITY OF HOUSTON-CLEAR LAKE

Lubbock

San Antonio UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD

Wyoming, Laramie UNIVERSITY OF WYOMING


ELS Language Centers Pacific

California

 

La Verne UNIVERSITY OF LA VERNE

San Diego

 

Santa Barbara

San Francisco-North Bay DOMINICAN UNIVERSITY OF CALIFORNIA

San Monica

Silicon Valley (City center)

Silicon Valley FOOTHILL – DE ANZA COLLEGES

Thousand Oaks CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY

Hawaii, Honolulu HAWAII PACIFIC UNIVERSITY

Oregon, Portland CONCORDIA UNIVERSITY

Washington

Seattle

Tacoma

 

California,Hayward CHABOT COLLEGE

 


Why study at ELS Language Centers

1.คุณภาพการเรียนการสอนเรียนต่ออเมริกา

ครูผู้สอนของ ELS Language Centers ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในชุมชนการเรียนรู้ระดับโลก ด้วยการอบรมอย่างต่อเนื่องและการได้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ครูผู้สอนของ ELS Language Centers มีมาตรฐานสูงมากเพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จ

 • มาตรฐานสูง บุคลากรผู้สอนของ ELS Language Centers ทุกคนเป็นนักการศึกษามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่ออเมริกา
 • การอบรมอย่างต่อเนื่อง บุคลากรผู้สอนของ ELS Language Centers เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของตน รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทุกเดือนเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพ
 • การประกาศเกียรติคุณ ในปี 2551 จูดิธ ดิลลอน ครูผู้สอนของ ELS Language Centers ได้รับรางวัล “ผู้สอนดีเด่น” จาก TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่คนต่างชาติเรียนต่ออเมริกา
 • บุคลากรผู้สอนที่ทุ่มเทให้แก่การสอนอย่างเต็มที่ ELS Language Centers มีชื่อเสียงในด้านความทุ่มเท ทักษะ และประสบการณ์อันยาวนานของบุคลากรผู้สอนของ ELS Language Centers บุคลากรผู้สอนหลายท่านทำงานกับ ELS มาเป็นเวลากว่า 15 ปีเรียนต่ออเมริกา
 • หลักสูตรเป็นเลิศ หลักสูตรการสอนของ ELS Language Centers ได้รับการพัฒนาและปรับให้ทันสมัยเป็นประจำ โดยอาศัยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ ELS Language Centers และจากนักเรียนของ ELS Language Centers
 • การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในประชาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา บุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ ELS Language Centers จำนวนหลายท่าน ทั้งผู้สอนระดับอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ต่างก็เป็นสมาชิกของ TESOL

ELS Language Centers ส่งเสริมให้บุคลากรผู้สอนเข้าร่วมในองค์กรและการประชุมต่างๆ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้ และให้การยกย่องบุคลากรที่กระทำดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บุคลากรผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของ ELS Language Centers ได้นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการกว่า 40 ครั้งที่งานประชุมนานาชาติประจำปีของ TESOLเรียนต่ออเมริกา

ELS Language Centers นำเสนอข้อมูลเป็นประจำที่ NAFSA ซึ่งเป็นสมาคมนักการศึกษานานาชาติที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว บุคลากรผู้สอนของ ELS Language Centers ผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของ ELS Language Centers ยังดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งและเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ ของ TESOL, NAFSA และกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่คนต่างชาติด้วย

2.ชั้นเรียนและระดับชั้นเรียนต่ออเมริกา

หลักสูตรการสอนของ ELS Language Centers จัดระดับการเรียนภาษาอังกฤษออกเป็น 12 ระดับตามความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ELS Language Centers มีชั้นเรียน 12 ระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อช่วยนักเรียนเรียนรู้ทุกด้านของภาษาอังกฤษตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียงเรียนต่ออเมริกา

ELS Language Centers สอนทุกทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง เมื่อเดินทางมาถึง ELS Language Centers นักเรียนใหม่จะได้รับการทดสอบและจัดให้เข้าเรียนในระดับใดระดับหนึ่งจาก 12 ระดับ: ระดับ 101-112 แต่ละระดับประกอบด้วยการเรียนกับครูผู้สอนจำนวน 20-30 คาบต่อสัปดาห์ โดยแต่ละระดับมีระยะเวลาสี่สัปดาห์

ในระหว่างการเรียน จะมี:เรียนต่ออเมริกา

 • งานในห้องเรียน – การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและนักเรียนคนอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ และการฝึกพูด
 • การฝึกหัดความเข้าใจจากการฟัง (จากเทป ซอฟต์แวร์ ละคร และการแสดงบทบาทสมมติ)เรียนต่ออเมริกา
 • การพัฒนาทักษะการเขียน (โดยแบบฝึกหัดและการบ้าน)
 • คุณจะทราบความคืบหน้าของคุณเป็นประจำ โดยการทำข้อสอบย่อย ข้อสอบใหญ่ และความคิดเห็นจากครูผู้สอน
 • โอกาสในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวด้านภาษา โดยใช้ ศูนย์เทคโนโลยีภาษา (LTC)
 • การฝึกหัดจากประสบการณ์จริงผ่านทางกิจกรรมและการเดินทางท่องเที่ยวกับโครงการ Contact America!เรียนต่ออเมริกา

การเลื่อนระดับเรียนต่ออเมริกา

เมื่อสิ้นสุดคอร์สสี่สัปดาห์ นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับระดับนั้นจะได้รับการเลื่อนขั้นไปยังระดับต่อไปของ ELS Language Centers และเริ่มการเรียนคอร์สใหม่ต่อไปทันที

การทดสอบที่จะใช้วัดว่านักเรียนมีคุณสมบัติพอที่จะเลื่อนระดับได้หรือไม่นั้น ได้แก่ (แต่อาจมีมากกว่านี้):

 • การแสดงให้เห็นถึงทักษะต่างๆ ของนักเรียนในระหว่างการเรียน
 • การสอบย่อยและสอบใหญ่เรียนต่ออเมริกา
 • การบ้าน
 • การทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับ (การสอบขั้นสุดท้าย)

ใครบ้างที่ควรเรียนภาษากับ ELS Language Centers

หลักสูตรของ ELS Language Centers ตอบสนองความต้องการของทุกคนที่ปรารถนาจะปรับปรุงภาษาอังกฤษของตนเอง ผู้ที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) ที่อยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้นของเรา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่งยอมรับการจบ EAP ขั้นสูง (ระดับ 109 หรือ 112) ว่าเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผู้ที่ต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือทางอาชีพ จะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (GE) ที่อยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้น ทั้งหลักสูตร EAP และ GE มีจำนวนชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์ที่ 30 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่มากนัก ELS Language Centers มี หลักสูตรกึ่งเข้มข้น ซึ่งใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3.ศูนย์เทคโนโลยีภาษาเรียนต่ออเมริกา

นักเรียนในทุกหลักสูตรของ ELS Language Centers จะได้เรียนรู้โดยมีคอมพิวเตอร์ช่วย ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางภาษา (LTCs) ของเรา ศูนย์ LTCs จะผสมผสานแผนการเรียนรู้รายบุคคลเข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนตัวล้ำสมัย

หลักสูตรของ ELS Language Centers ตอบสนองความต้องการของทุกคนที่ปรารถนาจะปรับปรุงภาษาอังกฤษของตนเอง ผู้ที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) ที่อยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้นของเรา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่งยอมรับการจบ EAP ขั้นสูง (ระดับ 109 หรือ 112) ว่าเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผู้ที่ต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือทางอาชีพ จะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (GE) ที่อยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้น ทั้งหลักสูตร EAP และ GE มีจำนวนชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์ที่ 30 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่มากนัก ELS Language Centers มี หลักสูตรกึ่งเข้มข้น ซึ่งใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรียนต่ออเมริกา

สถานที่ตั้งทุกแห่งของศูนย์ภาษา ELS Language Centers (ยกเว้น ELS Language Centers /Juilliard) มีศูนย์เทคโนโลยีภาษา (Language Technology Centers หรือ LTC) อันทันสมัยอยู่ด้วย LTC เป็นการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ผนวกกับความช่วยเหลือจากผู้สอนประจำศูนย์ซึ่งจะคอยดูแลความคืบหน้าของคุณและให้ความช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ ในLTC คุณจะได้รับแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคล ซึ่งเหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน แผนดังกล่าวจะบอกให้คุณทราบถึงวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านที่คุณต้องให้ความสนใจมากที่สุด เช่น การพัฒนาคำศัพท์ การทำความเข้าใจจากการฟังและการออกเสียง LTC เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน มีเนื้อหาและการสนับสนุนที่พิเศษเฉพาะด้านและมุ่งไปที่ความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านภาษา

ศูนย์เทคโนโลยีภาษาประกอบด้วย:เรียนต่ออเมริกา

 • Latest-model personal computers with 43 cm flat panel monitors and the capacity to record your voice
 • English learning programs that develop listening, speaking, reading, and pronunciation skillsเรียนต่ออเมริกา
 • Grammar programs that explain important concepts in many different, easy-to-understand formats
 • Advanced listening programs that are based on real university lectures and presentations
 • Pronunciation programs for practice in individual sounds, intonation and stressเรียนต่ออเมริกา
 • Business English programs with authentic content from current business publications and practice scenarios
 • TOEFL® Prep listening excerpts designed to familiarize students with the content and format of the challenging TOEFL® iBT
 • Internet research capability for classroom projects and research papers

4.บริการทดสอบต่างๆเรียนต่ออเมริกา

นักเรียนที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรของ ELS Language Centers จะต้องผ่านการทดสอบก่อนเดินทาง (Pre-Arrival test) เสียก่อน สถาบัน ELS Language Centers ให้บริการทดสอบนี้ที่ตัวแทน ELS Language Centers ทั่วโลก นอกจากนี้ ELS Language Centers ยังมีการเตรียมตัวและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทดสอบ TOEFL® iBT, IELTSTM และ TOEIC® อีกด้วย

นักเรียนแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของตนได้โดยการจบระดับการเรียนที่เหมาะสมของ ELS Language Centers , ELS Language Centers ยังมีการทดสอบสี่อย่าง เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ เป้าหมายที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้การทดสอบที่ต่างกัน

 • การทดสอบก่อนเดินทางมาถึงเรียนต่ออเมริกา

ELS Language Centers ได้จัดทำแบบทดสอบก่อนเดินทางมาถึง (Pre-Arrival Test หรือ PAT) ขึ้น เพื่อช่วยให้คุณวางแผนได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ PAT เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และไม่แพง เพื่อประเมินความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณได้ผลสอบแล้ว คุณจะรู้ว่าจะต้องใช้เวลาแค่ไหนในการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรหนึ่งๆ คุณยังจะทราบด้วยว่าคุณมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรขั้นสูงของ ELS Language Centers เช่น หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL® iBT หลักสูตรเตรียมสอบ GRE® หลักสูตรเตรียมสอบ GMAT® และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหรือไม่

นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบ PAT ที่สำนักงานตัวแทนของ ELS Language Centers ที่มีอยู่ทั่วโลก การทดสอบก่อนเดินทางมาถึง ได้แก่เรียนต่ออเมริกา

การประเมินทักษะหลักด้านภาษาอังกฤษ – PAT เป็นแบบทดสอบออนไลน์ที่วัดความสามารถด้านไวยากรณ์ การฟัง การพูด และการเขียน โดยใช้เวลาทำประมาณ 30-50 นาที
ทราบผลทันที – คอมพิวเตอร์จะรายงานคะแนนทักษะด้านไวยากรณ์และการฟังให้คุณทราบทันที
คะแนนจากครูผู้สอน – ทราบคะแนนทักษะด้านการพูดและการเขียนของคุณภายในเวลา 72 ชั่วโมง จากครูผู้สอนของเราที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีแล้วเรียนต่ออเมริกา

 

 • การสอบ TOEFL® iBT

ข้อสอบนี้คืออะไร
นี่เป็นข้อสอบทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีขึ้นเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

ใครควรทำข้อสอบนี้
นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการคะแนนสอบ TOEFL®

 • การสอบ IELTS™เรียนต่ออเมริกา

ข้อสอบนี้คืออะไร
ข้อสอบที่เป็นกระดาษนี้มีให้ในสองรูปแบบขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ รูปแบบทั้งสองได้แก่ ทั่วไปหรือการศึกษา การทดสอบการพูดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบนี้ จะกระทำตัวต่อตัวกับผู้สอบโดยตรง

ใครควรทำข้อสอบนี้
นักเรียนที่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการคะแนนสอบ IELTS™

 

 • การสอบ TOEIC®เรียนต่ออเมริกา

ข้อสอบนี้คืออะไร
ข้อสอบนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากบรรดาบริษัทและหน่วยงานของรัฐบาลทั่วโลก ในฐานะที่เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติ

ใครควรทำข้อสอบนี้
นักเรียนที่ทำงาน (หรือหวังว่าจะทำงาน) กับบริษัทที่ต้องการคะแนนสอบ TOEIC® บางครั้ง การมอบหมายให้ไปทำงานในต่างประเทศยังอาจกำหนดว่าต้องให้บุคคลนั้นผ่านการทดสอบนี้ก่อนด้วย นอกจากนี้ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยบางแห่งยังยอมรับคะแนน TOEIC® ในฐานะที่เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณารับเข้าเรียนในสถาบันด้วย

 

5.การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ในแต่ละปี สถาบัน ELS Language Centers จะช่วยนักศึกษาหลายพันคนให้ เข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐได้ด้วยการเรียนภาษากับ ELS Language Centers

ในแต่ละปี ELS Language Centers ช่วยนักเรียนต่างชาติหลายพันคนบรรลุความฝันในการจบปริญญาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่ง ยอมรับการจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ในระดับที่กำหนดของ ELS Language Centers แทนข้อกำหนดเรื่องภาษาอังกฤษในการรับนักเรียนเข้าศึกษาเรียนต่ออเมริกา

วิถีทางสู่การศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเรียนต่ออเมริกา
ขั้นที่1 ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์สอนภาษาของ ELS Language Centers

นักเรียนต่างชาติจะต้องแสดงหลักฐานความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจึงจะได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ การจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ระดับสูงของ ELS Language Centersถือว่าเป็นหลักฐานแสดงความสามารถดังกล่าว นักเรียนที่จบระดับ109 ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของวิทยาลัยชุมชน (2 ปี) บางแห่ง นักเรียนที่จบระดับ 112 ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี และสถาบันบางแห่งที่สอนระดับปริญญาโทและเอก กรุณาไปที่ UniversityGuideOnline.org เพื่อดูรายชื่อสถาบันที่ยอมรับการจบระดับขั้นสูงของ ELS Language Centers ว่าเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเรียนต่ออเมริกา

ขั้นที่2 เลือกมหาวิทยาลัย

ไปที่ UniversityGuideOnline.org และสืบค้นจากฐานข้อมูลรายชื่อสถาบันต่างๆ หาโรงเรียนโดยใช้เกณฑ์ด้านสถานที่ตั้ง วิชาเอก ข้อกำหนดเรื่องการทดสอบ ค่าเล่าเรียน และอื่นๆ อีกมาก เมื่อคุณเลือกสถาบันได้แล้ว ขอให้สร้างบัญชีส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครของคุณ
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเราเรียนต่ออเมริกา

ขั้นที่3 สมัครขอจดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Admission หรือ CLA) กับสถาบันที่นักเรียนต้องการ

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ ELS Language Centers ออก จดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข ให้ โดยอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ถ้านักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพียงพอ การจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ระดับ 112 ของ ELS Language Centers และ/หรือการได้คะแนน TOEFL® หรือ IELTS™ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่านักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพียงพอ นักเรียนควรสอบถามข้อกำหนดการรับนักเรียนกับทางสถาบันที่นักเรียนต้องการเข้าศึกษา
จะขอ CLA ได้อย่างไร

ขั้นที่4 เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งจากกว่า 55 แห่งของ ELS Language Centers

นักเรียนจำเป็นต้องสอบถามกับทางสถาบันที่คุณต้องการเข้าศึกษา เพื่อให้ทราบข้อกำหนดของสถาบันว่าต้องการหลักฐานแสดงการจบหลักสูตรขั้นสูงของ ELS Language Centers และ/หรือคะแนนสอบ TOEFL® หรือ IELTS™ หรือไม่ นักเรียนควรวางแผนที่จะจบระดับการเรียนภาษาที่ ELS Language Centersที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือ หลักสูตรการเตรียมสอบ ที่ศูนย์แห่งใดแห่งหนึ่งจากกว่า 55 แห่งของ ELS Language Centers

ขั้นที่5 เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากสามข้อต่อไปนี้เรียนต่ออเมริกา

1.จบระดับ 109 หรือ 112 ที่ ELS Language Centers

การจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของ ELS Language Centers ถือว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่งที่ร่วมมือกับ ELS Language Centers

2.ได้คะแนน TOEFL® ตามที่กำหนดเรียนต่ออเมริกา

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบางแห่งที่ร่วมมือกับ ELS Language Centersยังยอมรับคะแนนสอบ TOEFL® iBT ในระดับหนึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่านักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างประสบความสำเร็จ สมัครสอบหรือสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ ก่อน สามารถสอบ TOEFL® iBT ที่ศูนย์ภาษาทุกแห่งของ ELS Language Centersได้*

3.ได้คะแนน IELTS™ ตามที่กำหนด

สถาบันบางแห่งกำหนดว่านักเรียนต้องได้คะแนน IELTS™ ตามที่กำหนด จึงจะถือว่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ การสอบนี้มีให้ที่ศูนย์กว่า 30 แห่งของ ELS Language Centers

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยที่ร่วมงานกับ ELS Language Centers มีดังนี้

เรียนต่ออเมริกา

อันดับ สถาบัน
ATLANTA, GEORGIA
ELS City Manhattan, NY
#51 STOCKTON UNIVERSITY
ELS/ Atlantic City (NJ)
Best Colleges is Regional Universities North
BERKELEY
ELS/Berkeley City Centre(CA)
#48 BOSTON-DOWNTOWN Regional Universities (West)
U.S. News & World Report, 2011
#41 # 61 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY ELS/Cleveland National Universities – U.S. News & World Report, 2011 Best Grad Law – U.S. News & World Report, 2011
# 64 CLEMSON UNIVERSITY – ELS/Clemson National Universities – U.S. News & World Report, 2011
# 117 COLLEGE OF MOUNT SAINT VINCENT
ELS/New York (Riverdale)
Regional University North – U.S. New & World Report, 2011
# 19 DOMINICAN UNIVERSITY – ELS/Chicago Midwest Master’s University – U.S. New & World Report, 2011
# 37 DOMINICAN UNIVERSITY OF CALIFORNIA – ELS/San Francisco-North Bay Western Master’s Universities- U.S. New & World Report, 2011
ECKERD COLLEGE – ELS/St. Petersburg One of the Nation’s Best Institutions for Undergraduate Education
The Princeton Review, 2010
# 57 FAIRLEIGH DICKNSON UNIVERSITY
ELS/Teaneck
Regional University North – U.S. News & World Report, 2011
# 159 FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ELS/Melbourne
National Universities – U.S. News & World Report, 2011
FOOTHILL – DE ANZA COLLEGE Top California Community College Transfer Rates into the entire University of California system
FRONT RANGE COMMUNITY COLLEGE
ELS/Denver
Transfers more students to Colorado’s leading 4-year universities than any other community college
Tier 2 GOLDEN GATE UNIVERSITY
ELS/San Francisco – Downtown
National Universities
U.S. News & World Report, 2011
# 7 GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY
ELS/Grand Rapids
Top Public School – U.S. News & World Report, 2011
# 68 HAWAI’I PACIFIC UNIVERSITY
ELS/Honolulu
Regional Universities (West) U.S. News & World Report, 2011
# 171 IDAHO STATE UNIVERSITY – ELS/Pocatello High School Counselor (National Universities that offer the best undergraduate education to their students) U.S. News & World Report, 2011
# 5 IDAHO UNIVERSITY – PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS
ELS/Indianapolis
Top “Up-and-Coming Schools,” Midwestern Universities
U.S. News & World Report, 2011
# 84 JOHNSON & WALES UNIVERSITY PROVIDENCE Regional Universities (North)  – U.S. News & World Report, 2011
# 43 LEWIS UNIVERSITY Regional Universities (Midwest) – U.S. News & World Report, 2011
#125 LOUISIANA TECH UNIVERSITY
ELS / Ruston
Best Grad School Ranking – Engineering Program
U.S. News & World Report, 2011
#3 LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY Regional Universities (West)
U.S. New & World Report, 2011
#49 MARQUETTE UNIVERSITY
ELS / Milwaukee
National Universities, Great Schools, Great Prices
U.S. News & World Report,2011
#24 MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY
ELS / Nashville
Top Public School – U.S. New & World Report, 2011
#41 MOUNT IDA COLLEGE
ELS / Boston – Newtown
Regional Colleges North –
U.S. News & World Report, 2011
Tier 2 NORTHHERN ILLINOIS UNIVERSITY
ELS / DeKalb
National Universities – U.S. News & World Report, 2011
#95 OHIO DOMINICAN UNIVERSITY
ELS / Columbus
Regional Universities (Midwest) – U.S. News & World Report, 2011
#25 OKLAHOMA CITY UNIVERSITY
ELS / Oklahoma City
Regional Universities (West) – U.S. News & World Report, 2011
# 40 PLYMOUTH STATE UNIVERSITY
ELS / Plymouth
Top Public School – U.S. New & World Report, 2011
#117 POINT PARK UNIVERSITY
ELS / Pittsburgh
Regional Colleges North – U.S. New & World Report, 2011
# 15 QUEENS UNIVERSITY
OF CHALOTTE – ELS / Chalotte
National Universities, Great Schools, Great Prices
U.S. New & World Report, 2011
#8 ROGER WILLIAMS UNIVERSITY
ELS / Bristol
Regional Colleges North – U.S. New & World Report, 2011
# 13 SAINT JOSEPH’S UNIVERSITY
ELS/Philadephia
Regional Colleges North – U.S. New & World Report, 2011
# 57 SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY Regional Universities (South) – U.S. News & World Report, 2011
#41 SOYTHERN POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY – ELS/ Atlanta Top Public School – U.S. New & World Report, 2011
#3 STETSON UNIVERSITY
ELS/ Orlando
Regional Universities South, Great Schools, Great Prices
U.S. News & World Report,2011
Tier 2 UNIVERSITY OF ARKANSAS – FORT SMITH – ELS/ Fort Smith Regional Colleges South – U.S. New & World Report, 2011
#83 UNIVERSITY OF CINCINNATI
ELS/ Cincinnati
Top Public School – U.S. News & World Report, 2011
#99 UNIVERSITY OF DAYTON National Universities – U.S. News & World Report, 2011
#59 UNIVERSITY OF HOUSTON – CLEAR LAKE – ELS/ Houston Clear Lake Best Grad School Ranking – Health Care Management
U.S. News & World Report, 2011
#59 UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD
ELS/ San Antonio
Regional Universities (West) – U.S. News & World Report, 2011
#136 UNIVERSITY OF LA VERNE
ELS/ La Verne
National Universities – U.S. News & World Report, 2011
Tier 2 UNIVERSITY OF MISSOURI – ST.LOUIS
ELS/ St.Louis
National Universities – U.S. News & World Report, 2011
#99 UNIVERSITY OF NEW HAVEN
ELS/ New Haven
Regional Colleges North – U.S. New & World Report, 2011
#85 UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA
ELS/ Grand Forks
Top Public School – U.S. News & World Report, 2011
#27 UNIVERSITY OF ST.THOMAS – HOUSTON
ELS/ Houston
Regional Universities (West) – U.S. News & World Report, 2011
#124 UNIVERSITY OF ST.THOMAS – MINNESOTA – ELS/ St.Paul National Universities – U.S. News & World Report, 2011
#26 UNIVERSITY OF TAMPA – ELS/ Tampa Regional Universities (South) – U.S. News & World Report, 2011
#76 UNIVERSITY OF WISCONSIN OSHKOSH Regional Universities (Midwest) – U.S. News & World Report, 2011
#81 UNIVERSITY OF WYOMING
ELS/ Laramie
Top Public School – U.S. News & World Report, 2011

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.