094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

About New Zealand

ภูมิประเทศและที่ตั้ง

อยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรโอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ ที่เรารู้จักกันดี คือ
เกาะเหนือ( North Island) เกาะใต้(South Island) และเกาะเล็กปลายสุดชื่อเกาะสจ๊วต

นิวซีแลนด์อยู่ใกล้ประเทศออสเตรเลีย มีทะเลเล็กๆที่เรียกว่า ฟยอร์ด(Fjord)บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์
ใช้เพาะปลูกและเลี้ยวสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับและไม่ดับ บ่อโคลนเดือด มีพื้นที่ประมาณ 268,105 ตาราวกิโลเมตร
เทียบเท่าประเทศอังกฤษ หรือญี่ปุ่น เมืองหลวงชื่อ เวลลิงตัน

ประชากร

มีประชากร 3.9 ล้านคน 74% สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป เช่น สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์

เมืองที่น่ารู้จัก

เกาะเหนือ

โอ๊คแลนด์ (Auckland)

เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นศูนย์กลางธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือและเมืองแล่นเรือใบ

แฮมิลตัน (Hamilton)

เป็นเมืองที่แม่น้ำไวกาโต้เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดไหลผ่าน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวกาโต้

เวลลิงตัน (Wellington)

เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ มีสมญานามว่า Windy City เพราะมีลมแรงจากช่องแคบผ่าน

เกาะใต้

ไคร้สทเชิร์ช (Christchurch)

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีประชากรราว 5 แสนคน

ดะนีดิน (Dunedin)

หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ คือ มหาวิทยาลัยโอทาก้า

การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา คือผู้มีสิทธิออกเสียง เลือกรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี

สภาพภูมิอากาศ

ค่อนข้างเย็นแต่ไม่ถึงกับหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้

ไฟฟ้า

ใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ AC 50 Hertz เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาจากประเทศไทยต้องใช้ Adepter plugs

ความปลอดภัย

นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง เนื่องจากเป็นเกาะที่อุดมสมบรูณ์
ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลดูแลเรื่องสวัสดิการเป็นอย่างดี

ระบบการศึกษา

เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลกสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียน กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดมีเหตุผล รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เปิดรับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาเอกชน

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.