094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Kaplan International College (Direct pathway to The University of Westminster)

Kaplan UK University pathways

นักเรียนของ Kaplan International College ได้รับความสะดวกมากกว่านักเรียนต่างชาติของสถาบันอื่นๆ ในเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  เพราะเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของ Kaplan International College, Kaplan รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Kaplan International College สามารถช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้น เพียงแค่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อมหา วิทยาลัยของ Kaplan International College นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ Kaplan International College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร Pathway ของ Kaplan International College ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่นเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• นักเรียนจะได้รับการดูแลทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสม
• หลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเรา เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ธุรกิจ, ภาษา หรือ ทางด้านวิศวกรรมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• รับประกันการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International Collegeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

City University Londonเรียนปริญญาโทอังกฤษ
University of Glasgow
Nottingham Trent University
University of Sheffield
University of Liverpool
University of Brighton
Cranfield University
Bournemouth University
University of Westminsterเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ทำไมจึงควรศึกษาหลักสูตร Pathways เพื่อเตรียมศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของ Kaplan International College?เรียนปริญญาโทอังกฤษ

• หลักสูตร Pathways ทุกหลักสูตร ล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
• วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ทุกแห่งล้วนตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ในลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอน
• Kaplan International College มีประสบการณ์ในการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมานานกว่า 14 ปี
• นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการที่ดีเยี่ยม ,ได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก, ครูสอนพิเศษที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นรายบุคคล และการให้การสนับสนุนแก่นักเรียนด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องวิชาการอย่างครบถ้วนเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• หลักสูตรวิชา Foundation, Diploma, Graduate Diploma และ Pre Master ที่มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ด้านศิลปะ, ธุรกิจ ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์
• รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่เป็น พันธมิตรกับ Kaplan ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathways ในระดับที่กำหนด
• เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
• นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสันทนาการที่ดีเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยพันธมิตรนั้นๆ ในระหว่างศึกษาหลักสูตร Pathways

The University of Westminster

University of Westminster ประกอบด้วย 4 แคมปัสหลัก โดยมี 3 แคมปัสตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน (Zone 1) คืออยู่ที่ Regent Street, New Cavendish Street และ Maryleboneเรียนปริญญาโทอังกฤษ

The University of Westminster’s Awards:

– University of Westminster ได้รับรางวัล Queen’s Awards ด้าน International Enterprise ติดต่อกันสองครั้ง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติมากที่สุดในสหราชอาณาจักรเรียนปริญญาโทอังกฤษ
– University of Westminster เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาที่เน้นให้ความสำคัญทางด้านการทำงาน และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจ

Why study at  Kaplan London International College

• นักเรียนของ Kaplan London International College จะได้รับสิทธิประโยชน์ทุกประการในฐานะนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เป็น พันธมิตรได้แก่  City University London, Cranfield University หรือ University of Westminster เช่น การใช้บริการศูนย์ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง การใช้บริการของสหภาพนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาและสังคมที่หลากหลายเรียนปริญญาโทอังกฤษ

• London International College ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ในย่านธุรกิจ สามารถเดินไปยัง Liverpool Street ได้ภายใน 5 นาที และอยู่ถัดจากอาคาร Gherkin อันโด่งดัง London International College อยู่ห่างจาก City University 30 นาทีโดยการเดิน
• London International College มีชั้นเรียนขนาดเล็ก, ครูสอนพิเศษส่วนตัวที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน, การดูแลนักเรียนรายบุคคล, สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนและความคิดสร้างสรรค์, กิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย และการจัดหาที่พักให้นักเรียน

• นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของ Kaplan London International College โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่กำหนด จะได้การรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่ City University London, Cranfield University หรือ University of Westminster

หลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College London

Foundation Certificate หลักสูตร Foundation ที่ Kaplan International College London เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อ ยังมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College London นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้า ศึกษาต่อชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก ที่ City University London, Cranfield University  หรือ University of Westminster ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ในระดับที่กำหนด
•  Foundation Certificate ด้านธุรกิจ กฎหมาย และสังคมศาสตร์
•  Foundation Certificate ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Graduate Diploma : เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก ที่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งได้แก่ City University London, Cranfield University หรือ University of Westminster
•  Graduate Diploma ด้านธุรกิจ กฎหมาย และสังคมศาสตร์
•  Graduate Diploma ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม (Pre-Sessional English Courses): สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยกำหนดไว้ใน ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน หลักสูตรนี้จะสอดคล้องกับแผนการเรียนของนักเรียน เพื่อที่จะได้สามารถศึกษาหลักสูตร Pathway เพื่อเตรียมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นต่อไป เรียนปริญญาโทอังกฤษ

ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College London

Programme Length Tuition fee (GBP) Tuition fee (Baht)
Foundation Certificate 2 terms 11,100 605,000
3 terms 12,250 673,750
4 terms (including one term of intensive English Preparation) 15,550 855,250
5 terms (including two terms of intensive EnglishPreparation) 18,850 1,036,750
Graduate Diploma 2 terms 11,100 605,000
3 terms 12,250 673,750
4 terms (including one term of intensive English Preparation) 15,550 855,250
5 terms (including two terms of intensive EnglishPreparation) 18,850 1,036,750

หลักสูตรต่างๆ ของ  University of Westminster  ที่มี pathway กับ Kaplan International Colleges Londonเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Foundation Certificate in Business, Law and Social Sciences: Business
and Business with Mathematics pathways (progression to Year 1)
BSc Accounting with Management
BSc Business Economics
BA Business Management
BA Business Management (specialising in Accounting, Economics,
Finance, Human Resource Management, International Business,
Law or Marketing)
BA Business with Property
BSc Cognitive Neuroscience
BSc Finance with Management
BA International Business
BA International Business (Arabic*, Chinese*, French*, German*
or Spanish*)
BA International Marketing
BA Marketing Communications
BA Marketing Management
BA Property with Business
BA Tourism and Planning**
BA Tourism with Business**เรียนปริญญาโทอังกฤษ
* Some restrictions apply dependent on current language ability
** Tourism degrees available on the Business pathway only

Foundation Certificate in Business, Law and Social Sciences:
Law and Social Sciences pathway (progression to Year 1)
BA Criminal Justiceเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA Development Studies and International Relations
BA History
BA History and Criminology
BA History and Politics
BA History and Sociology
BA International Relations
BA Politicsเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA Politics and International Relations
BSc Psychology
BA Sociology
BA Sociology and Criminology
BA Translation (Chinese) – for native speakers of Chinese only
LLB Commercial Law
LLB European Legal Studies
LLB Law
LLB Law with French (equivalent of grade B in A Level French required)
LLB Solicitors Exemptingเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Foundation Certificate in Science and Engineering (progression to Year 1)
BSc Business Information Systems
BSc Cognitive Neuroscience
BSc Cognitive Science
BSc Computer Games Development
BSc Computer Network Security
BSc Computer Networks and Communications
BSc Computer Science
BSc Computer Systems Engineering
MEng/BEng Computer Systems Engineering
BSc Electronic Engineering
MEng/BEng Electronic Engineering
MEng/BEng Mobile and Web Computing
BSc Multimedia Computing
BSc Multimedia Computing and Animation
MEng/BEng Software Engineeringเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Graduate Diploma in Business, Law and Social Sciences:
Business pathway (progression to Year 1)
MBA†
MA/MSc Applied Market and Social Research
MSc Business Psychology
MA Human Resource Management
MA International Business and Management
MA International Development Management
MA International Human Resource Management
MA Management
MA Marketing Communications
MA/MSc Marketing Management
MSc Purchasing and Supply Chain Management
† Requires 3 years of postgraduate work experience and may be subject to interviewเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Graduate Diploma in Business, Law and Social Sciences: Law pathway
LLM Corporate Finance Law
LLM International Banking Law
LLM International Commercial Lawเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Graduate Diploma in Business, Law and Social Sciences:
Social Sciences pathway
MA/MSc Applied Market and Social Researchเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Requirementเรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตร Foundation
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป
3. มีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0

หลักสูตร Graduate Diploma
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป
3. มีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0
(หากมีผลภาษาน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น สามารถเรียนหลักสูตร Presessional ที่เปิดสอนในแต่ละแคมปัสของ Kaplan ได้ )เรียนปริญญาโทอังกฤษ

ที่พักสำหรับนักเรียนของ Kaplan International College London

Blithehale Courtเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ในย่าน Bethnal Green ทางตะวันออกของลอนดอน ใกล้กับ Kaplan International College London Blithehale Court ให้บริการที่พักแบบแฟลตที่นักเรียนอาศัยอยู่รวมกันซึ่งได้รับการตกแต่งอย่าง ดี พร้อมห้องอาบน้ำในตัว แต่ละส่วนจะมีนักเรียนจำนวน 3, 4 หรือ 5 คน พร้อมห้องครัว / ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง และทุกห้องสามารถใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้ Blithehale Court ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน และประกาศนียบัตรบัณฑิตเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.