02-009-1172, 094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

University of Glasgow (Direct pathway to University of Glasgow)

University of Glasgow ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Glasgow โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถประจำทางประมาณ 15 นาที หรือถ้าเดินจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที

University of Glasgow Reputation :

1. University of Glasgow ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 1 ใน 100 อันดับแรกของโลก และตั้งอยู่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสก็อตแลนด์

2. University of Glasgow ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 23 ของประเทศ (โดย Times Good University Guide 2011)เรียนปริญญาโทอังกฤษ
3. University of Glasgow เป็นส่วนหนึ่งของ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านผู้นำงานวิจัย และมีผลการสำรวจด้านงานวิจัยโดยหน่วยงานอิสระล่าสุดหรือ RAE 2008 แสดงให้เห็นว่าเกือบ 70% ของงานวิจัยที่  University of Glasgow  ได้รับการจัดให้อยู่ ในระดับชั้นนำของโลก หรือมีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
4. University of Glasgow เป็นที่ตั้งของหนึ่งในห้องสมุดด้านวิชาการที่ดีที่สุดในยุโรป
5. University of Glasgow ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ เสมอในด้านการให้การสนับสนุนที่ดีแก่นักเรียนต่างชาติ และการหยิบยื่นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและหาได้ยากจากมหาวิทยาลัยอื่นในด้านวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในสังคมของนักเรียน

University of Glasgow’s Strengthเรียนปริญญาโทอังกฤษ

1.finance
2.economics
3.arts

 

หลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College, Glasgow

แต่ละหลักสูตรของ Kaplan International College, Glasgow ประกอบด้วย วิชาเฉพาะ ทักษะต่างๆ ทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ ในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้รับการประกันการเข้าศึกษาต่อที่ University of Glasgow ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่กำหนด

1.Foundation Certificate

เทียบเท่ากับการศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีที่ University of Glasgow ภายหลังจบการศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐาน นักเรียนจะได้รับการประกันการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ที่ University of Glasgow สำหรับนักเรียนที่เลือกสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์ จะได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Kaplan International College, Glasgow ต่อทันที หลักสูตร Foundation Certificate มีสาขาที่เปิดสอนดังนี้

 • Business
 • Engineering
 • Science
 • Social Science

2.Pre-Masters

รับประกันการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับที่กำหนด

 • Business, Law, Social Science
 • Science, Engineering

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม (Pre-Sessional English Courses) นักเรียนที่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยกำหนดไว้ในขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน จะได้รับการติดต่อจากวิทยาลัยเพื่อให้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ หลักสูตรนี้จะสอดคล้องกับแผนการเรียนของนักเรียน เพื่อที่จะได้สามารถศึกษาหลักสูตร Pathway เพื่อเตรียมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นต่อไป

ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College, Glasgow

Course IELTS Score Length Tuition fee (£) Tuition fee (THB)
Foundation Certificate:

 • Business       
 • Social Sciences
5.5 (at least 4.5 in all skills) 2 terms £18,290 731,600
5.0 (at least 4.0 in all skills) 2.5 terms £19,575 783,000
4.5 (at least 4.0 in all skills) 3 terms £19,575 783,000
4.0 (at least 4.0 in all skills) 3.5 terms £22,835 913,400
4.0 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £25,240 1,009,600
Foundation Certificate:     

 • Engineering         
 • Sciences
5.5 (at least 4.5 in all skills) 2 terms £19,500 780,000
5.0 (at least 4.0 in all skills) 2.5 terms £20,730 829,200
4.5 (at least 4.0 in all skills) 3 terms £20,730 829,200
4.0 (at least 4.0 in all skills) 3.5 terms £24,185 967,400
4.0 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £26,380 1,055,200
Pre-Masters:                                      Arts and Humanities 6.0 (at least 5.5 in all skills) 2 terms £21,930 877,200
5.5 (at least 5.5 in all skills) 2.5 terms £24,480 979,200
5.5 (at least 5.0 in all skills) 3 terms £24,480 979,200
5.0 (at least 5.0 in all skills) 3.5 terms £28,560 1,142,400
5.0 (at least 4.5 in all skills) 4 terms £30,420 1,216,800
Pre-Masters:                                 Business, Economics and Finance 5.5 (at least 5.0 in all skills) 2 terms £23,830 953,200
5.0 (at least 5.0 in all skills) 2.5 terms £27,330 1,093,200
5.0 (at least 4.5 in all skills) 3 terms £27,330 1,093,200
4.5 (at least 4.5 in all skills) 3.5 terms £31,885 1,275,400
4.5 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £34,060 1,362,400

Pre-Masters:         

-Law and Social Sciences

5.5 (at least 5.0 in all skills) 2 terms £21,930 877,200
5.0 (at least 5.0 in all skills) 2.5 terms £24,480 979,200
5.0 (at least 4.5 in all skills) 3 terms £24,480 979,200
4.5 (at least 4.5 in all skills) 3.5 terms £28,560 1,142,400
4.5 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £30,420 1,216,800

Pre-Masters:             

-Science and Engineering

5.5 (at least 5.0 in all skills) 2 terms £22,260 890,400
5.0 (at least 5.0 in all skills) 2.5 terms £24,810 992,400
5.0 (at least 4.5 in all skills) 3 terms £24,810 992,400
4.5 (at least 4.5 in all skills) 3.5 terms £28,945 1,157,800
4.5 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £30,820 1,232,800

Pre-Masters:           

-Medical, Veterinary and Life Science

5.5 (at least 5.0 in all skills) 2 terms £23,830 953,200
5.0 (at least 5.0 in all skills) 2.5 terms £27,330 1,093,200
5.0 (at least 4.5 in all skills) 3 terms £27,330 1,093,200
4.5 (at least 4.5 in all skills) 3.5 terms £31,885 1,275,400
4.5 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £34,060 1,362,400

Kaplan UK University pathways

นักเรียนของ Kaplan International College ได้รับความสะดวกมากกว่านักเรียนต่างชาติของสถาบันอื่นๆ ในเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  เพราะเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของ Kaplan International College, Kaplan รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Kaplan International College สามารถช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้น เพียงแค่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของ Kaplan International College นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ Kaplan International College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร Pathway ของ Kaplan International College ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่นเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• นักเรียนจะได้รับการดูแลทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสม
• หลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเรา เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ธุรกิจ, ภาษา หรือ ทางด้านวิศวกรรมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• รับประกันการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International Collegeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • Aston University
 • University of Aberdeen
 • University of Bristol
 • University of Birmingham
 • University of Essex
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Leeds
 • University of Liverpool
 • University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University of Sheffield
 • University of York
 • City, University of London
 • Queen Mary University of London
 • Royal Holloway, University of London
 • Nottingham Trent University
 • Northumbria University
 • University of Portsmouth
 • University of Brighton
 • University of Salford
 • University of Westminster
 • Birmingham City University
 • bournemouth University
 • Leeds Beckett University
 • Manchester Metropolitan University
 • Sheffield Hallam University
 • The University of Bradford
 • University of Huddersfield
 • Cranfield University
 • University of the West of England, Bristol
 • Kingston University London
 • Liverpool John Moores University
 • University of Bedfordshire
 • University of Hull

นปริญญาโทอังกฤษ

ทำไมจึงควรศึกษาหลักสูตร Pathways เพื่อเตรียมศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของ Kaplan International College?เรียนปริญญาโทอังกฤษ

• หลักสูตร Pathways ทุกหลักสูตร ล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
• วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ทุกแห่งล้วนตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ในลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอน
• Kaplan International College มีประสบการณ์ในการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมานานกว่า 14 ปี
• นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการที่ดีเยี่ยม ,ได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก, ครูสอนพิเศษที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นรายบุคคล และการให้การสนับสนุนแก่นักเรียนด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องวิชาการอย่างครบถ้วน
• หลักสูตรวิชา Foundation, Diploma, Graduate Diploma และ Pre Master ที่มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ด้านศิลปะ, ธุรกิจ ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์
• รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathways ในระดับที่กำหนด
• เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
• นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสันทนาการที่ดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัยพันธมิตรนั้นๆ ในระหว่างศึกษาหลักสูตร Pathway

Why study at Glasgow International College (Kaplan International College, Glasgow)เรียนปริญญาโทอังกฤษ

• นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของ Kaplan International College, Glasgow โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่กำหนด จะได้การรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่ University of Glasgowเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• Glasgow International College เปิดสอนกว่า 150 หลักสูตรเพื่อการเข้าศึกษาต่อที่ University of Glasgow ทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้นไป
• เปิดสอนหลักสูตร Foundation แบบลัด เพื่อการเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรีที่ University of Glasgow
• Glasgow International College มีชั้นเรียนขนาดเล็ก และมีครูสอนพิเศษส่วนตัวที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน และการเรียนเสริมที่พัฒนาขึ้นเพื่อนักเรียนต่างชาติแต่ละคนโดย เฉพาะเรียนปริญญาโทอังกฤษ
•Kaplan International College, Glasgow ตั้งอยู่ใน University of Glasgow และนักเรียนสามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ University of Glasgow ได้
• University of Glasgow ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1451 มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการสอน, การวิจัย, คุณภาพชีวิตของนักเรียน, ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 

หลักสูตรต่างๆ ของ University of Glasgow ที่มี pathway กับ Kaplan International College, Glasgow

Foundation Certificate in Business

Progress directly to Year 2 of undergraduate MA (SocSci) in:
Business & Management
Business & Management and Business Economics
Business & Management and Economic & Social History
Business & Management and Economics
Business & Management and Politics
Business Economics and Economic & Social History
Business Economics and Economics
Business Economics and Politics
Economic & Social History
Economic & Social History and Economics
Economic & Social History and Politics
Economics
Economics with Business Economics
Economics and Politics
Politics

Foundation Certifi cate in Social Sciences

Progress directly to Year 2 of undergraduate MA (SocSci) in:
Business Economics and Economic & Social History
Business Economics and Economics
Business Economics and Politics
Business Economics and Sociology
Central & East European Studies
Central & East European Studies and Business Economics
Central & East European Studies and Economic & Social History
Central & East European Studies and Economics
Central & East European Studies and Sociology
Economic & Social History
Economic & Social History and Economics
Economic & Social History and Politics
Economic & Social History and Sociology
Economics
Economics with Business Economics
Economics and Politics
Economics and Sociology
Politics
Politics and Central & East European Studies
Politics and Sociology
Sociology

Foundation Certifi cate in Engineering
Progress directly to Year 2 of:
MEng/BEng Aeronautical Engineering
MEng/BEng Aerospace Systems
MEng/BEng Biomedical Engineering
MEng/BEng Civil Engineering
MEng/BEng Electronics and Electrical Engineering
MEng/BEng Mechanical Design Engineering
MEng/BEng Mechanical Engineering
MEng/BEng Mechanical Engineering with Aeronautics
MEng/BEng Product Design Engineering

Foundation Certifi cate in Science: Biological Sciences pathway
Progress directly to Year 2 of:
BSc/MSci (Hons) Anatomy
BSc/MSci (Hons) Biochemistry
BSc/MSci (Hons) Genetics
BSc/MSci (Hons) Immunology
BSc/MSci (Hons) Marine and Freshwater Biology
BSc/MSci (Hons) Microbiology
BSc/MSci (Hons) Molecular and Cellular Biology
BSc/MSci (Hons) Molecular and Cellular Biology with Biotechnology
BSc/MSci (Hons) Molecular and Cellular Biology with Plant Science
BSc/MSci (Hons) Neuroscience
BSc/MSci (Hons) Parasitology
BSc/MSci (Hons) Pharmacology
BSc/MSci (Hons) Physiology
BSc/MSci (Hons) Physiology and Sports Science
BSc/MSci (Hons) Physiology, Sports Science and Nutrition
BSc.MSci (Hons) Sports Medicine
BSc/MSci (Hons) Virology
BSc/MSci (Hons) Zoology

Foundation Certifi cate in Science: Chemistry pathway
Progress directly to Year 2 of:
BSc/MSci (Hons) Applied Mathematics and Chemistry
BSc (Hons) Chemistry
MSci (Hons) Chemistry with work placement
BSc (Hons) Chemistry with Medicinal Chemistry
MSci (Hons) Chemistry with Medicinal Chemistry
with work placement

Foundation Certifi cate in Science: Physical Sciences/Mathematics pathway
Progress directly to Year 2 of:
BSc/MSci (Hons) Applied Mathematics
BSc/MSci (Hons) Applied Mathematics and Physics
BSc/MSci (Hons) Applied Mathematics and Statistics
BSc/MSci (Hons) Chemistry and Mathematics
BSc (Hons) Environmental Stewardship†
BSc/MSci (Hons) Mathematics
BSc/MSci (Hons) Mathematics and Physics
BSc/MSci (Hons) Mathematics and Statistics
BSc/MSci (Hons) Physics
BSc/MSci (Hons) Physics with Astrophysics
BSc/MSci (Hons) Pure Mathematics
BSc/MSci (Hons) Pure Mathematics and Chemistry
BSc/MSci (Hons) Pure Mathematics and Physics
BSc/MSci (Hons) Pure Mathematics and Statistics
BSc/MSci (Hons) Statistics
BSc/MSci (Hons) Theoretical Physicsเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Pre-Masters for Business, Social Sciences and Law:
Business and Management pathway
MBA*
MSc Development Studiesเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MSc Economic Development
MSc Environment and Sustainable Development
MSc International Business and Economic Development
MSc International Business and Entrepreneurship
MSc International Management and Leadership
MSc International Management for China
MSc International Politics (China)
MSc International Strategic Marketing
MSc Management
MSc Management with Enterprise and Business Growth
MSc Management with Human Resources
MSc Management with International Finance
MSc Management with International Real Estate
MPA Public Administration*
MSc Public Policy and Management
* Three years of relevant managerial experience required before Graduate Diploma.เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Pre-Masters for Business, Social Sciences and Law:

Economics, Accounting and Finance pathway
MSc Banking and Financial Services
MSc Economic and Financial Sector Policies
MSc Economics, Banking and Finance
MSc Finance and Economic Development
MSc Financial Economics
MSc Financial Forecasting and Investment
MSc Financial Modelling
MSc Financial Risk Management
MAcc International Accounting and Financial Management
MSc International Banking and Finance
MSc International Corporate Finance and Banking
MSc International Development
MFin International Finance
MSc International Finance and Economic Policy
MSc International Financial Analysis
MSc International Financial Economics
MSc International Trade and Finance
MSc Investment Banking and Finance
MSc Quantitative Financeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Pre-Masters for Business, Social Sciences and Law: Law pathway
LLM Corporate and Financial Law
LLM Intellectual Property and the Digital Economy
LLM International Commercial Law
LLM International Competition Law and Policy
LLM International Law
LLM International Law and Security
LLM Lawเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Pre-Masters for Business, Social Sciences and Law:
Social Sciences pathway
MSc Adult and Continuing Education
MSc Chinese Studies
MSc City and Regional Planning
MSc City Planning and Real Estate Development
MSc City Planning and Regeneration
MSc Educational Studies
MSc Equality and Human Rights
MSc Europe and International Development
MSc European Politics
MSc European Politics and Law
MSc Geoinformation Technology and Cartography
MSc Global Economy
MSc Global Security
MSc Governance and Accountability
MSc Housing Studies
MRes Human Geography
MSc Human Rights and International Politics
MSc International Relations
MLitt Managing Health and Wellbeing†
MSc Political Communication
MSc Public Policy
MSc Real Estate
MSc Real Estate and Regeneration
MSc Russian, Central and East European Studies
MSc Social History
MSc Social Science Research
MSc Sociologyเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MLitt Tourism Heritage and Development†
MSc Urban and Housing Practice
MSc Urban Policy and Practice
MSc Urban Regeneration

Pre-Masters for Science and Engineering: Science pathway
MSc Aquatic System Science
MRes Bioinformaticsเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MRes Biomedical Sciences (options in Anatomy, Cell Engineering, Exercise Science, Infection & Immunity, Medical Biochemistry & Molecular Biology,
Molecular Genetics and Neuroscience)
MSc Biotechnologyเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MSc Coastal System Management
MRes Ecology and Environmental Biology
MRes Evolutionary Biology and Systematics
MRes Exercise Science
MSc Freshwater System Science
MRes Infection and Immunobiology^
MSc Inter Professional Science Education and Communication
MRes Marine and Freshwater Ecology and Environmental Management
MSc Marine System Science
MRes Plant Science
MSc Information Technology

Pre-Masters for Science and Engineering: Engineering pathway
MSc Aerospace Systems
MSc Applied Carbon Management†
MSc Aquatic System Science
MSc Astrophysics
MSc Automotive Engineering
MSc Coastal System Management
MSc Computer Systems Engineering
MSc Electronic Design
MSc Electronics and Electrical Engineering
MSc Embedded Electronic Systems
MSc Engineering and Management (specialising in Aerospace Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering or Mechanical Engineering)
MSc Freshwater System Science
MSc Geoinformation Technology and Cartography
MSc Geospatial and Mapping Sciences
MSc Global Water Sustainability
MSc Information Technology
MSc Inter Professional Science Education and Communication
MSc Landscape Monitoring & Mapping
MSc Marine System Science
MSc Mechanical Engineering
MSc Mechatronicsเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MSc Physics (specialising in Advanced Materials, Energy and the Environment, Global Security or Life Science)
MSc Space Systems Engineering
MSc Structural Engineering and Mechanics
MSc Sustainable Energy
MSc Sustainable Water Resources
MSc Telecommunication Electronics
MSc Theoretical Physics

ที่พักสำหรับนักเรียนของ Kaplan International College, Glasgow

Kelvinhaugh Gateเรียนปริญญาโทอังกฤษ
เป็นที่พักของ University of Glasgow ใช้เวลาเดินไปยัง Kaplan International College, Glasgow ประมาณ  10 นาที ให้บริการห้องเดี่ยวที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีพร้อมห้องอาบน้ำส่วนตัว ในรูปแบบคลัสเตอร์แฟลตที่มีผู้อาศัยร่วมกัน 3-5 คน และให้เช่าในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา แก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Pre-Masters

Kelvinhaugh Streetเรียนปริญญาโทอังกฤษ
เป็นที่พักของ University of Glasgow ซึ่งใช้เวลาเดินไปยัง Kaplan International College, Glasgow  ประมาณ 10 นาที ให้บริการห้องเดี่ยวที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีพร้อมห้องอาบน้ำส่วนตัว ในรูปแบบคลัสเตอร์แฟลตที่มีผู้อาศัยร่วมกัน 3-5 คน และให้เช่าในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา แก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Diploma และ Pre-Masters

Murano Streetเรียนปริญญาโทอังกฤษ
เป็นที่พักของ University of Glasgow ซึ่งใช้เวลาเดินไปยัง Kaplan International College, Glasgow  ประมาณ 30 นาที และให้เช่าในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา แก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Diploma และ Pre-Masters

Queen Margaret Residenceเรียนปริญญาโทอังกฤษ
เป็นที่พักของ University of Glasgow ซึ่งใช้เวลาเดินไปยัง Kaplan International College, Glasgow  ประมาณ 25 นาที และให้เช่าในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา แก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Diploma และ Pre-Masters

Gibson Streetเรียนปริญญาโทอังกฤษ
เป็นที่พักของ UNITE Accommodation Hall of Residence ซึ่งใช้เวลาเดินจาก Kaplan International College, Glasgow ประมาณ 15 นาที และให้เช่าในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา แก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Diploma และ Pre-Masters

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 90 Fifty Fifth Thonglor, Unit 4L4 (4th. Fl.), Sukhumvit 55 (Thonglor 2), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 2-009-1172, (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institue.com Copyright © 2019 All Rights Reserved.