094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Switzerland : B.H.M.S. โรงเรียนการโรงแรมระดับโลก

York Institute เป็นตัวแทนของสถาบัน B.H.M.S. Business & Hotel Management School อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

B.H.M.S. Business & Hotel Management School (โรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรพิเศษในแต่ละปีมากกว่า 15,000 คน  และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

ที่โรงเรียน BHMS ลูเซิร์น มีนักเรียนกว่า 900 คน ต่อปี ศึกษาในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการโรงเเรมและการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมตนเองในการประกอบอาชีพในสายงานอุตสาหกรรมธุรกิจทางด้านนี้ในอนาคต โรงเรียน BHMS ได้มีความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัย Robert Gordon university of Aberdeen สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัย City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดให้การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอนใน B.H.M.S.

1.Hospitality Management

2.MBA Programs

3.Culinary Art

ค่าใช้จ่ายและส่วนต่างค่าใช้จ่ายหลังหักรายได้จากการทำงานของทุกหลักสูตร ของ B.H.M.S.

ค่าใช้จ่ายในตารางด้านล่างคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่  1 สวิสฟรังก์ = 35 บาท

Courses ค่าเล่าเรียน รวม อาหาร + ที่พัก (สวิสฟรังค์) ค่าเล่าเรียนรวม อาหาร + ที่พัก (บาท) รายได้จากการฝึกงานขั้นต่ำ (เดือนละ 2,216 สวิสฟรังค์ เป็นเวลา 6 เดือน) (สวิสฟรังค์) ส่วนต่างหลังหักรายได้ออกจากค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด (สวิสฟรังค์) ส่วนต่างหลังหักรายได้ออกจากค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด (บาท)
Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary
1st Year Diploma 34,500 1,207,500 13,296 21,204 742,140
2rd Higher Diploma 35,500 1,242,500 13,296 22,204 777,140
3nd Bachelor Degree 36,500 1,277,500 13,296 23,204 812,140
M.SC. Dual Degree
M.SC. Dual Degree 36,500 1,277,500 13,296 23,204 812,140
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 39,500 1,382,500 13,296 26,204 917,140
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality / Culinary 35,500 1,242,500 13,296 22,204 777,140
English Program
Preparatory English 3 months 8,800 308,000 N/A N/A N/A

 

ค่าที่พัก เป็นแบบ single standard  ( ห้องเดี่ยวและแชร์ห้องน้ำ,ครัว)

 Operating Expenses ได้แก่
> Mandatory health & medical insurance for 12 months.
> Industry placement service.
> Airport pick-up ( for new students only ).
> Registration and enrolment fees.
> Visa, B-permit and local tax.
> Access to e-campus and internet.
> Excursions and fieldtrips.
> Job Placement Support

1. Hospitality Management (การบริหารธุรกิจด้านการให้บริการ)

ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการนี้ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่ทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดต่อผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ในสายงานนี้ โดยนักเรียนจะได้รับทักษะ  “อาวุธ ติดตัวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในสายงานธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจจะก้าวไปเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายสายงานทั้งในองค์กรของรัฐบาล และเอกชน รวมทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม สวนสนุก งานจัดการประชุม หรือสัมมนา นิทรรศการ และงานการจัดงานนอกสถานที่ต่างๆ โดยที่หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ นักเรียนจะได้รับเนื้อหาหลักต่างๆ ผ่านการบรรยาย และการฝึกอบรม โดยมีหนังสือนอกเวลา และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ เป็นตัวเสริม ซึ่งลายซื่อหนังสือเหล่านี้ นักเรียนสามารถค้นหาได้จากงานด้านพัฒนาสื่อการสอนของสถาบันได้ โดยได้มีการเลือกใช้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุดในการศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดสอนด้าน Hospitality Management

 • Diploma Hospitality Management

ในระดับอนุปริญญา ระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่ม โปรแกรมแรก ของระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการโรงแรม ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจอุตสาหกรรมการให้การบริการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้

โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบได้ค่าตอบแทนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีก 4-6 เดือน

อนุปริญญาสาขาการจัดการด้านการให้บริการของโรงเรียน BHMS โปรแกรมนี้ได้ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับคนหนุ่มสาวที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมและการบริการในระดับสากล รวมทั้งผู้ที่มีความใฝ่ฝันในอาชีพในระดับการจัดการในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

โดยโปรแกรมได้จัดสรรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิชาการ และโอกาสในการฝึกอบรมงาน และการฝึกทดลองงานในสถานที่ทำงานจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการทำงานในสายงานธุรกิจนี้ทั่วโลก นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังให้ความรู้ และข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้มีความสนใจที่จะริเริ่มประกอบการธุรกิจในด้านนี้อีกด้วย

นักเรียนจะได้รับความรู้ในด้านการบริการและการประกอบอาหาร ควบคู่ไปกับความรู้เชิงวิชาการในสาขาวิชาแขนงต่างๆ รวมถึงภาษาต่างชาติ โดยที่ตลอดทั้งหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการฝึกหัดและส่งเสริมในเรื่องบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติต่างๆ ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ เช่น ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ศีลธรรม และสุขอนามัย โดยสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม ที่ยึดถือปฏิบัติกันทั่วโลก และถือเป็นหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยควบคู่กับความรู้เชิงวิชาการ และปฏิบัติ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานในอุตสาหกรรมธุรกิจนี้ในอนาคต

Entry Requirements:

 • Completed secondary school diploma
 • IELTS 5.0 level or equivalent

 

 • Higher Diploma Hospitality Management (อนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านการบริหารการโรงแรม ปี2)

โปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ ครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวและการบริหารการโรงแรม โดยนักเรียนจะได้เรียนรายวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ เช่น การบัญชี การขาย และการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจ และกำลังมองหาตำแหน่งงานอาชีพในสายงานนี้ในระดับนานาชาติ

โปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้  ประกอบด้วย การศึกษาในชั้นเรียนระยะเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบมีรายได้ในสวิตเซอร์แลนด์ 2 ช่วงเวลา แต่ละช่วงแบ่งเป็น ระยะเวลา 4-6 เดือน

Entry Requirements:

 • Completed secondary school diploma
 • Completed BHMS Diploma or equivalent
 • IELTS 5.5 level or equivalent

 

 • BA Degree Hospitality Management (ปริญญาบัณฑิตสาขาธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ  ปี3)

ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการนี้ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่ทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดต่อผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ในสายงานนี้ โดยนักเรียนจะได้รับทักษะ  “อาวุธ ติดตัวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในสายงานธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจจะก้าวไปเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายสายงานทั้งในองค์กรของรัฐบาล และเอกชน รวมทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม สวนสนุก งานจัดการประชุม หรือสัมมนา นิทรรศการ และงานการจัดงานนอกสถานที่ต่างๆ โดยที่หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ นักเรียนจะได้รับเนื้อหาหลักต่างๆ ผ่านการบรรยาย และการฝึกอบรม โดยมีหนังสือนอกเวลา และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ เป็นตัวเสริม ซึ่งรายซื่อหนังสือเหล่านี้ นักเรียนสามารถค้นหาได้จากงานด้านพัฒนาสื่อการสอนของสถาบันได้ โดยได้มีการเลือกใช้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุดในการศึกษา

หลักสูตรประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาเป็นเวลาภาคละ 20 สัปดาห์  และมีการฝึกอบรมงานแบบได้ค่าตอบแทนในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาช่วงละประมาณ 4-6 เดือน

Entry Requirements:

 • Completed secondary school diploma
 • Completed BHMS Higher Diploma or equivalent
 • IELTS 6.0 level or equivalent

 

 • BA Degree Global Management (ปริญญาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ปี3)

ปริญญาตรีสาขาการจัดการบริหารธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่ทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดต่อผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ในสายงานนี้ โดยนักเรียนจะได้รับทักษะ  “อาวุธ ติดตัวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในสายงานธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจจะก้าวไปเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายสายงานทั้งในองค์กรของรัฐบาล และเอกชน รวมทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม สวนสนุก งานจัดการประชุม หรือสัมมนา นิทรรศการ และงานการจัดงานนอกสถานที่ต่างๆ โดยที่หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ นักเรียนจะได้รับเนื้อหาหลักต่างๆ ผ่านการบรรยาย และการฝึกอบรม โดยมีหนังสือนอกเวลา และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ เป็นตัวเสริม ซึ่งลายซื่อหนังสือเหล่านี้ นักเรียนสามารถค้นหาได้จากงานด้านพัฒนาสื่อการสอนของสถาบันได้ โดยได้มีการเลือกใช้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุดในการศึกษา

หลักสูตรประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาเป็นเวลาภาคละ 20 สัปดาห์  และมีการฝึกอบรมงานแบบได้ค่าตอบแทนในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาช่วงละประมาณ 4-6 เดือน

Entry Requirements:

 • Completed secondary school diploma
 • Completed BHMS Higher Diploma or equivalent
 • IELTS 6.0 level or equivalent

 

 • M.Sc. Degree in International Hospitality Business Management (ปริญญาโทการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ)

โปรแกรมปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปีนี้ ได้ออกแบบขึ้นสำหรับบัณฑิต และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ผู้จบการศึกษาหรือผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาเส้นทางอาชีพเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเร่งความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาความรู้การจัดการหลักและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพ โดยที่หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับสายงานของนักเรียนในอนาคตนอกจากนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในธุรกิจนี้ทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 อย่างกว้างขวาง และปราศจากอคติทางชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกัน นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในอาชีพการงานของนักเรียนในอนาคต

Three Themed Seminars

Sport & Event Marketing
From concept to execution, students are introduced to the world of event management across a multitude of sectors from mega-sport events to summits, sponsorship and post-event evaluation.

Spa, Beauty & Wellness Management
Students explore the market trends and product developments, shaping the industry and the variety of facilities, services and management strategies available to meet these demands.

Branding, Luxury Products & Services Management
Luxury brands are prevalent in today’s society. The symbolism, experiential and emotional identities of some of the world’s most famous brands are investigated together with the consumer behaviour driving these products and services.

Entry Requirements

 • Completed 3-4 years Bachelors Degree in any discipline, OR
 • Completed RGU-BHMS Graduate Certificate
 • IELTS 6.0 or equivalent

 

 • Postgraduate Diploma Hospitality Management

The BHMS University Centre Postgraduate Diploma in International Hospitality Business Management(อนุปริญญาโทการจัดการด้านการให้บริการ)

โปรแกรมอนุปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปีนี้ ได้ออกแบบขึ้นสำหรับบัณฑิต และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสายงานหรือ เพื่อโอกาสในการเข้าสู่งานในอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม โดยที่หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับสายงานของนักเรียนในอนาคตนอกจากนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในธุรกิจนี้ทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 อย่างกว้างขวาง และปราศจากอคติทางชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกัน นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในอาชีพการงานของนักเรียนในอนาคต

Integral Paid Industry Training
ระยะเวลาการฝึกงานฝึกอบรมงาน 4-6 เดือน เป็นโอกาสการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และทัศนคติของมืออาชีพ ในระหว่างการการฝึกอบรมงานแบบได้ค่าตอบแทนในสวิตเซอร์แลนด์ 2.172 CHF

Dual Award (subject to validation)
Upon successful completion of the four Reobert Gordon University modules, students are entitled to receive a Graduate Certificate in Hospitality Business Management from the Robert Gordon University as a dual award.

Entry Requirements:

 • Degree in any discipline OR
 • Associate Degree in any discipline plus minimum two years of supervisory work experience
 • IELTS 5.0 level or equivalent

 

2. MBA Programs (หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์)

 • MBA in Hospitality Management (หลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการบริการและการโรงแรม)
 • MBA in Global/Business Management City University of Seattle (หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการธุรกิจสากล)

DUAL AWARD MBA (จบหลักสูตรจะได้รับปริญญา 2 ใบ จาก 2 ประเทศ) หลักสูตรปริญญาโทสำหรับระยะเวลา 18 -24  เดือนนี้ เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างโรงเรียน BHMS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัย City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ และสาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวสากล หรืออุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการอื่นๆ

โดยหลักสูตรประกอบด้วย ปีการศึกษา ละ 2 ภาคการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นเป็นเวลาภาคการศึกษาละ 6เดือน ที่โรงเรียน BHMS เมืองลูเซิร์น และการฝึกทดลองงานแบบมีค่าตอบแทนปีละ 4-6 เดือน ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 18 เดือน หากนักเรียนไม่ต้องการฝึกทดลองงานต่อในปีที่สองของการศึกษา ในระหว่างการฝึกงาน นักเรียนจะต้องทำวิทยานิพนธ์ และเข้าเรียนรายวิชาชั้นสูง และวิชาการปฏิบัติงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตามหลักสูตรกำหนดให้นักเรียนสามารถใช้เวลาในการสำเร็จการศึกษาภายใน 18 เดือนได้

หลักสูตรนี้ควบคุมการเรียนการสอนโดยโรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรมBHMS เมืองลูเซิร์น แต่ผู้เรียนจะได้รับปริญญาภายใต้การรับรองจากมหาวิทยาลัย City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนักเรียนที่ต้องการสำเร็จการศึกษาหลังจากจบหนึ่งปีการศึกษา และที่มีหน่วยกิตครบ 18 หน่วยกิต จะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จากมหาวิทยาลัย City University of Seattle และจาก BHMS

Entry requirement

•    Bachelor degree
•    IELTS 6.0
•    อายุ 21 ปีขึ้นไป
•    สำหรับหลักสูตร MBA นักเรียนที่ไม่มีผล IELTS และใช้ Internal test ในการสมัครเรียนจากประเทศไทย จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษอีกครั้งที่สวิตเซอร์แลนด์

 

3. Culinary Arts (การจัดการด้านคหกรรม)

โปรแกรมการจัดการด้านคหกรรมของ BHMS ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte (อาหารประเภททีมีส่วนผสมพิเศษแยกออกมาต่างหาก) การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียน โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านคหกรรมโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร รวมกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม ซึ่งในสภาพแวดล้อมการฝึกปฏิบัติ และการเรียนที่ปราศจากความเครียดและความกดดันนี้ ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาโปรแกรมการจัดการด้านคหกรรม

ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านคหกรรม จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาดียวกันนี้อย่างน้อย ปีการศึกษา (ซึ่งต้องเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร) จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ และผู้สมัครจะต้องมีประกาศณียบัตรใบผ่านงานในการฝึกงานในโรงแรมชั้นหนึ่งหรือภัตตาคาร

สาขาวิชาที่เปิดสอนด้าน Culinary Arts

 • Diploma in Culinary Arts
 • Advanced Diploma in Culinary Arts
 • Bachelor Degree in Culinary Arts
 • Postgraduate Diploma in Culinary Arts
 • Direct Entry Culinary Arts

 

เหตุผลที่ควรศึกษาที่ B.H.M.S.

1. ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมใจกลางเมืองลูเซิร์น

อาคารเรียนของโรงเรียน BHMS และหอพักนักเรียนนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่มีความสวยงามและเป็นหนึ่งในเมืองหลายๆ เมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งการที่นักเรียนได้เรียน และอาศัยอยู่ในเมืองที่เป็นศุนย์กลางความเจริญทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบาย และความรื่นเริงบันเทิงใจจากมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลแห่งเมืองที่มีความพิเศษแห่งนี้

2. ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมหลักสูตรเร่งรัด

ที่โรงเรียน B.H.M.S (ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University) ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน สามารถเรียนจบหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่หนึ่งซึ่งนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมที่โรงเรียน B.H.M.S ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ในชั้นเรียน และอีก 18 เดือน ในการทดลองฝึกงานในขณะที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจการโรงแรมที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระยะเวลากว่า 24 เดือนในการเรียนในชั้นเรียน และอีก 12 เดือน ในการทดลองฝึกงาน ซึ่งข้อแตกต่างนี้ทำให้นักเรียนโรงเรียน B.H.M.S สามารถจบการศึกษาได้ก่อนถึง 6 เดือน และมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นอีก 6 เดือนในสวิตเซอร์แลนด์

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบัน B.H.M.S ต่อได้ที่ link ด้านล่างนี้เลยค่ะ

(ตอน 2) B.H.M.S. โรงเรียนการโรงแรมระดับโลกของสวิตเซอร์แลนด์ เรียน+ทำงานแบบมีรายได้ (รายได้ขั้นต่ำประมาณ 70,000 บาท/เดือน)

 

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.