02-712 -7338, 02-712-7159, 02-712-7176 @york-institute

INTO Manchester & INTO Gloucestershire

ค่าเรียนของสถาบันภาษา INTO Manchester & INTO Gloucestershire Nothumbria University

1 GBP=฿50.00Northumbria University

Course Duration ค่าเรียนปกติ (ปอนด์) ค่าเรียนโปรโมชั่น (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Intensive English 12 weeks 2,820 2,397 119,850
24 weeks 4,920 3,936 196,800
36 weeks 6,840 5,472 273,600

INTO เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังนี้

 1. Foundation และ Diploma สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีNorthumbria University
 2. Graduate Diploma สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทNorthumbria University

ทั้งหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma นี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีคุณสมบัติไม่ เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร Foundation, Dilploma และ Graduate Diploma จะได้รับการการันตีเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเรียนที่ INTO เรียนต่ออังกฤษ

สถาบันของ INTO ตั้งอยู่ภายในแคมปัสของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของ INTO สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ยกเว้น INTO ที่ แมนเชสเตอร์ และลอนดอน ไม่ได้ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัยNorthumbrai University

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ INTO มีดังนี้Northumbria University

 • University of East Anglia  (Norwich, UK)
 • University of Exeter ( Exeter, UK )เรียนต่ออังกฤษ
 • University of Newcastle ( Newcastle, UK)
 • Glasglow Caledonian University  (Glasgow, UK)
 • The Universtiy of Manchester  (Manchester, UK)
 • City University London ( London, UK ) เรียนต่ออังกฤษ
 • Queen’s University Belfast  ( Belfast, Northern Ireland )
 • Oregon State University  ( Oregon, USA )
 • University of South Florida  ( Florida, USA )
 • Marshall University ( West Virginia, USA) เรียนต่ออังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน INTONorthumbria University

 • Foundation – 9 เดือน เรียนต่ออังกฤษ
 • Diploma – 9 เดือน
 • Postgraduate Diploma – 9 เดือน
 • English for Undergraduate หรือ Postgraduate Studies – ระหว่าง 1-9 เดือน เรียนต่ออังกฤษ
 • Pre-Sessional – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แล้ว แต่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

* INTO บางแห่งอาจเปิดสอนไม่ครบทุกหลักสูตร เรียนต่ออังกฤษ

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนของสถาบัน INTONorthumbria University

Foundation  จบชั้นมัธยม 5 GPA 2.5 – 3.0 IELTS 5.5
Diploma จบชั้นมัธยม 6 GPA 2.5 – 3.0 IELTS 5.5
Postgraduate Diploma  จบปริญญาตรี GPA 2.3 – 3.0 IETLS 5.5
* เกณฑ์การรับสมัครนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนใน INTO ManchesterNorthumbria University

หลักสูตร International Foundation ร่วมกับ University of Manchester เรียนต่ออังกฤษ

หลักสูตร INTO Manchester International Foundation เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติเทียบเท่ากับหลัก สูตร A-Levels ของสหราชอาณาจักร โดยให้การรับรองการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1ในระดับปริญญาตรี ที่ University of Manchester ในคณะ (1) Humanities, Law, Business, Management, Accounting and Economics. (2) Engineering, Physical Sciences, Mathematics and Computing(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับแต่ละหลัก สูตร)Art and Design Foundation

นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใน NCUK1 หรือเลือกที่จะสมัครกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่รับรองหลักสูตรนี้ เรียนต่ออังกฤษ

เนื้อหาหลักสูตร INTO Manchester International FoundationNorthumbria UniversityNorthumbria University

การเรียนการสอนประกอบไปด้วย หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ , IT, วัฒนธรรมอังกฤษ, คณิตศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเข้าเรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น การทำงานเป็นหมู่คณะ การจดเลกเชอร์ในห้องเรียน การทำวิจัยค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ระยะเวลาของหลักสูตร เปิดเรียนในเดือนกันยายน (3 เทอม ในทั้งสองสาขา) และมกราคม (2 เทอม สาขาทางด้าน Humanities, Law, Business, Management, Accounting and Economic เท่านั้น) เรียนต่ออังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตร INTO Manchester International FoundationNorthumbria University

เป็นนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรที่เปิดภาคเรียนเดือนกันยายนผู้เรียนต้องมีผล IELTS 5.0 และหลักสูตรที่เปิดภาคเรียนเดือนมกราคมผู้เรียนต้องมีผล IELTS 5.5 และสำเร็จการศึกษาเกรด12 หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในเกณฑ์ รวมเอาวิชาทางการศึกษา หลักสูตรการเตรียมตัวทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ทักษะการเรียน และปฐมนิเทศในการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรม เข้าไว้ด้วยกัน

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาในระดับที่ สูงขึ้นทางด้านศิลป การออกแบบ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรได้รับการยอมรับว่าในด้านคุณภาพการเรียนการสอน นักศึกษาของหลักสูตรนี้จะได้เรียนกับนักศึกษาของประเทศอังกฤษ และนักศึกษาจากสหภาพยุโรปที่ Manchester College (ซึ่งเดิมมีชื่อว่า City College Manchester) รองรับการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่ Manchester Metropolitan University และที่University of Salford (ขึ้นอยู่กับคะแนนที่กำหนด) โดยไม่ต้องมีการสัมภาษณ์หรือสมัครผ่านทาง UCAS ผู้จบโปรแกรมนี้ยังสามารถเข้าเรียนต่อยังสถาบันทางศิลปะในสหราชอาณาจักรได้ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเตรียม portfolio อย่างละเอียดและมีคุณภาพเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนทางด้านศิลปะ รวมเอาการทำงานในสตูดิโอ ครอบคลุมหัวข้ออย่าง Painting, Drawing, Print-making, Fashion Design, Textile Design, Graphic Design, Illustration and 3D DesignNorthumbria University
วิชาภาษาอังกฤษ 6 บทต่อสัปดาห์ ซึ่งรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว เรียนต่ออังกฤษ

ระดับผลภาษาที่ใช้ในการสมัคร: IELTS 5.0

NCUK (Northern Consortium United Kingdom) เป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 แห่งในสหราชอาณาจักร รวมไปถึง University of Manchester ซึ่งมีโปรแกรมการเรียนต่อเนื่อง (pathway) มากว่า 20 ปี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NCUK และมหาวิทยาลัยภายใต้ NCUK สามารถดูได้ที่ www.ncuk.ac.uk

NCUK Pre-Master’s Programme (PMP) เป็นหลักสูตรที่ NCUK จัดทำขึ้น และเป็นที่ยอมรับในทั่วสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร รับรองว่าจะได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทกับหนึ่งในมหาวิทยาลัยของ NCUK (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่กำหนด)
หลักสูตรประกอบด้วย EAP (English for Academic Purposes) และ Research Methodology และ Management เรียนต่ออังกฤษ

ระดับผลภาษาที่ต้องที่ใช้ในการสมัคร:Northumbria University

 • หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนกันยายน: IELTS 5.0 (โดยมีคะแนน 5.0 ในส่วนของ reading และ writing)
 • หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนมกราคม: IELTS 5.5 (โดยมีคะแนน 5.5 ในส่วนของ reading และ 6.0 ในส่วนของwriting)
 • หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนเมษายน: IELTS 6.0 (โดยมีคะแนน 6.0 ในส่วนของ reading และ writing) เรียนต่ออังกฤษ

ระดับทางการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร:Northumbria University

หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนกันยายนและมกราคม: นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมี diploma แบบหลักสูตร 3 ปี (หรือ HND) นักศึกษาที่ใช้ diploma แบบหลักสูตรสามปี จะเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้บางหลักสูตรเท่านั้น ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องจะทำให้มีตัวเลือกได้มากขึ้น เรียนต่ออังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนกันยายน: นักศึกษาจะต้องมีวุฒิทางการศึกษาเทียบเท่า ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองของสหราชอาณาจักร

หลักสูตร INTO Academic EnglishNorthumbria University

หลักสูตรภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวนักศึกษาต่างชาติ สำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร รวมไปถึงการเข้าเรียนต่อในหลักสูตร International Foundation

รวบรวมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวสอบ และ ทักษะการเรียนทางวิชาการ เข้าไว้ด้วยกัน

ระดับผลภาษาที่ใช่ในการสมัคร: ระดับ Intermediate (IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า)

วันเปิดเรียน: ตลอดทั้งปี เรียนต่ออังกฤษ

ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำ: 4 หรือ 6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับภาคเรียน

INTO Essential English  Northumbria University

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อนักศึกษามีผลภาษาตรงตามที่กำหนด สามารถเลือกเรียนหลักสูตรอื่นในระดับที่สูงกว่าของ INTO Manchester ได้

ระดับผลภาษาที่ใช่ในการสมัคร: ระดับ elementary (IELTS 3.0 หรือเทียบเท่า) เรียนต่ออังกฤษ

วันเปิดเรียน: ตลอดทั้งปีNorthumbrai University

ระยะเวลาเรียนที่แนะนำคือ 1 เทอม (5 หรือ 6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับภาคเรียน)

Essential English Summer School เรียนต่ออังกฤษ

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษโดยทั่วไปและสร้างความมั่นใจในการสื่อ สารให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการทัศนาจรเพื่อเยี่ยมชม Manchester United Stadium และยังจะได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่าง York, Chester, Liverpool และLake District เรียนต่ออังกฤษ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษอีกทั้งได้เรียนรู้ชิวิตความเป็นอยู่และการเรียนแบบอังกฤษ ระดับภาษาขั้นต่ำ: elementary

Pre-Art and Design Summer SchoolNorthumbria University

เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสอนการทำ Portfolio เพื่อใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตร Art and Design Foundation Year นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษทุกเช้าและจะเรียนทาง studio work ในตอนบ่าย นักศึกษาจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากหลักสูตร Summer school programme (โปรดดูรายละเอียดของหลักสูตร Essential English Summer School)

หลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักศึกษา เช่นทาง ระบายสี วาดภาพ การพิมพ์ แฟชั่น/ออกแบบสิ่งทอ ออกแบบกราฟฟิก ภาพประกอบ และการออกแบบสามมิติ

นักศึกษาที่มีผลงาน portfolio ผ่านการพิจารณาและมีผลภาษาเทียบเท่า 5.0 ในการสอบของทางศูนย์จะได้การรองรับเพื่อเข้าศึกษาวิชา Art and Design Foundation เรียนต่ออังกฤษ

เริ่มเรียน: 6 สัปดาห์ หลังจากสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม

ระดับผลภาษาที่ต้องใช้ในการสมัคร:ประมาณ IELTS 5.0  เรียนต่ออังกฤษ

ระดับผลการศึกษาที่ต้องใช้ในการสมัคร: จบหลักสูตรมัธยม

ค่าเรียนของสถาบัน INTO Manchester

1 GBP=฿55.00

Duration ค่าเรียนปกติ (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Foundation, Diploma (Pathway to Bachelor Defree at University in the UK.)
6 months 13,000 715,000
9 months 13,000 715,000
12 months 16,950/17,150 932,250/943,250
Gladuate Diploma  (Preparing for Master Degree at
Master degree study in the UK.)
2 terms 9,000 495,000
3 terms 13,000 715,000
1 term 4,150 228,250

*สามารถเรียนได้สูงสุดไม่จำกัดจำนวนเทอม
* ค่าเรียนข้างต้นเป็นค่าเรียนเต็มจำนวนที่ยังไม่หักส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆ โปรดสอบถามค่าเรียนหลังหักส่วนลดได้ที่สถาบันยอร์ค
www.intohigher.com

ข้อมูลที่น่าสนใจของ University of Manchester

 • University of Manchester เป็นที่รู้จักมากที่สุดในสหราชอาณาจักรโดยมีนักศึกษาประมาณ 35,000 คนจาก 150 ประเทศทั่วโลก (UCAS 2007)
 • University of Manchester มีหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และมีสาขาวิชาให้เลือกมากมาย
 • University of Manchester มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนการสอนระดับโลก
 • University of Manchester มีการลงทุนโครงการที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร 650 ล้านปอนด์ สำหรับการสร้างอาคารเรียนใหม่และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
 • University of Manchester เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 5 ของโลกที่ทางบริษัทต่างๆ ต้องการว่าจ้างนักศึกษาที่จบการศึกษาจากที่นี่ (THES World Ranking 2007)

ข้อมูลที่น่าสนใจของเมือง Manchester

 • มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย
 • เป็นเมืองที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร เรียนต่ออังกฤษ
 • มีอาหารนานาชาตินานาชนิด เช่นที่ Chinatown และ Rusholme ซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารของเอเชียตอนใต้มากมาย
 • เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าตื่นเต้นและมีความหลากหลายที่สุดของสหราช อาณาจักร เพราะเต็มไปด้วย งานนิทรรศการต่างๆ, โรงภาพยนตร์, แกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์กว่า 50 แห่ง, คลับ, บาร์ สำหรับทุกคน
 • เป็นแหล่งบันเทิงทางดนตรีที่สร้างศิลปินมาแล้วมากมาย นอกจากนี้ยังมีศิลปินและวงดนตรีชื่อดังทั้งในเมืองและจากต่างประเทศมาแสดงมากมาย

ที่พักของสถาบัน INTO Manchester

นักเรียนของ INTO Manchester สามารถเลือกที่จะพักในหอพักนักศึกษา (hall of residence) หรือกับโฮมสเตย์ที่คัดเลือกมาอย่างดีแล้ว

ที่พักของมหาวิทยาลัยมีห้องน้ำในตัว และมีอินเตอร์เน็ตในทุกห้อง นักศึกษาจะสามารถปรับตัวเข้ากับนักศึกษาคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

สำหรับนักศึกษาที่เลือกที่จะต้องการอยู่แบบเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว การอยู่กับโฮมสเตย์เปิดโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมของครอบครัวชาวอังกฤษ ค่าที่พัก เรียนต่ออังกฤษ

สถานที่ตั้งของสถาบัน INTO Manchester

INTO Manchester
Bridgewater House
58/60 Whitworth Street
Manchester M1 6LT

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 712-7159, 712-7176 712-7338 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2011 All Rights Reserved.