094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

INTO Glasgow Caledonian University (Direct pathway to Glasgow Caledonian University)

INTO เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังนี้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

 1. Foundation และ Diploma สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 2. Graduate Diploma สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ทั้งหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma นี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร Foundation, Dilploma และ Graduate Diploma จะได้รับการการันตีเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเรียนที่ INTO

สถาบันของ INTO ตั้งอยู่ภายในแคมปัสของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของ INTO สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ยกเว้น INTO ที่ แมนเชสเตอร์ และลอนดอน ไม่ได้ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ INTO มีดังนี้

 • University of East Anglia  (Norwich, UK)
 • University of Exeter ( Exeter, UK )เรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • University of Newcastle ( Newcastle, UK)เรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • Glasglow Caledonian University  (Glasgow, UK)
 • The Universtiy of Manchester  (Manchester, UK)
 • City University London ( London, UK )เรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • Queen’s University Belfast  ( Belfast, Northern Ireland )
 • Oregon State University  ( Oregon, USA )
 • University of South Florida  ( Florida, USA )

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน INTO

 • Foundation – 9 เดือน
 • Diploma – 9 เดือนเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • Postgraduate Diploma – 9 เดือน
 • General English – ระหว่าง 2 – 48 สัปดาห์
 • Pre-Sessional – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แล้ว แต่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรียนปริญญาโทอังกฤษ

* INTO บางแห่งอาจเปิดสอนไม่ครบทุกหลักสูตร

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนของสถาบัน INTO

Foundation  จบชั้นมัธยม 5 GPA 2.5 – 3.0 IELTS 5.5เรียนปริญญาโทอังกฤษ
Diploma จบชั้นมัธยม 6 GPA 2.5 – 3.0 IELTS 5.5
Postgraduate Diploma  จบปริญญาตรี GPA 2.3 – 3.0 IETLS 5.5
* เกณฑ์การรับสมัครนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไปของ INTO Glasgow Caledonian Universityเรียนปริญญาโทอังกฤษ

INTO Glasgow Caledonian University   ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Glasgow ประเทศ สก๊อตแลนด์  มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้โดย เครื่องบิน รถไฟ และ รถยนต์ สนามบินที่อยู่ใกล้คือ Glasgow Airport มีสถานีรถไฟที่ใกล้คือ Glasgow Central Railway Stationเรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดสอนใน INTO Glasgow Caledonian University

INTO Foundationเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติ เทียบเท่ากับหลักสูตร A-Levels ของสหราชอาณาจักร โดยให้การรับรองการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1ในระดับปริญญาตรี ที่ Glasgow Caledonian University  ภายหลังจากจบหลักสูตรนี้ (นักเรียนจะได้รับ Newcastle University International Foundation Certificate เมื่อสำเร็จหลักสูตร)เรียนปริญญาโทอังกฤษ

วิชาที่สามารถเข้าเรียนต่อเนื่องนี้คือ Business Management, Humanities and Social Sciences, Physical Sciences and Engineering และ Biomedical Sciences

เนื้อหาหลักสูตร INTO Foundationเรียนปริญญาโทอังกฤษ

INTO Foundation ประกอบไปด้วย หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ , IT, วัฒนธรรมอังกฤษ, คณิตศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเข้าเรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น การทำงานเป็นหมู่คณะ การจดเลกเชอร์ในห้องเรียน การทำวิจัยค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ระยะเวลาของหลักสูตร  INTO Foundation

 • หลักสูตร 9 เดือนเปิดเรียนในเดือนกันยายนเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • หลักสูตรแบบเข้มข้น 7 เดือนเปิดเรียนในเดือน มกราคม

คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตร  INTO Foundationเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนระดับปริญญาตรีและมีผล IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนน writing 5.0 (สำหรับบางหลักสูตร ต้องมีผล IELTS ที่ 5.5 โดยมีคะแนน 5.0 ในส่วนของ writing) และสำเร็จการศึกษาเกรด 12 หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในเกณฑ์ดี

INTO Diplomaเรียนปริญญาโทอังกฤษ

INTO Diploma เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับการเรียนในชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี และให้การรับรองการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนโดย Newcastle University Business School เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนนทางวิชาการ และ ระดับผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ Newcastle University Business School กำหนดไว้สำหรับการเข้าเรียนโดยตรง รวมไปถึงวิชา BA (Hons) Business Management และ BSc (Hons) Marketing

เนื้อหาหลักสูตร INTO Diplomaเรียนปริญญาโทอังกฤษ

INTO Diploma ประกอบไปด้วย หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ , IT , วัฒนธรรมอังกฤษ , คณิตศาสตร์พื้นฐาน และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น การทำงานเป็นหมู่คณะ การจดเลกเชอร์ในห้องเรียน การทำวิจัยค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้นเรียนปริญญาโทอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตร INTO Diplomaเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นนักศึกษาที่มีผลภาษา IELTS 6.0 เป็นอย่างน้อย (โดยมีคะแนนในส่วนของ writing ที่ 5.5) และสำเร็จการศึกษาระดับ A-Level โดยมีคะแนนตามที่กำหนด, สำเร็จหลักสูตร Foundation ที่เป็นที่ยอมรับ หรือ เรียนจบชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อ

ระยะเวลาของหลักสูตร INTO Diplomaเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • หลักสูตร 9 เดือนเปิดเรียนในเดือนกันยายน
 • หลักสูตรแบบเข้มข้น 7 เดือนเปิดเรียนในเดือน มกราคม

INTO Graduate Diplomaเรียนปริญญาโทอังกฤษ

INTO Graduate Diploma เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (full time) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาต่างชาติในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทบางวิชาของสาขา Humanities and Social Sciences และ Faculty of Science, Agriculture and Engineering ที่ Newcastle University (วิชา 2 ตัวที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษสำหรับการเข้าเรียนต่อเนื่องคือ Business and Social Sciences และ Computing Science)

นักศึกษาที่จบหลักสูตร INTO Graduate Diploma ด้วยคะแนนที่กำหนดจะได้รับการรับรองว่าสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาดังต่อไปนี้: Architecture, Business, Cross-Cultural Communication, Heritage and Museum Studies, Geography, Politics and Sociology, Law และในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Computing Science

เนื้อหาหลักสูตร INTO Graduate Diplomaเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นการรวมเอาการเตรียมตัวทางวิชาการแบบเข้มข้นในวิชาที่สำคัญเข้ากับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทำวิจัยในระดับปริญญาโทที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตร INTO Graduate Diploma สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ที่ได้รับการรับรองจาก INTO Newcastle University) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma (เช่น HND, Junior College Diploma) (หลักสูตร 3-5 ปี) โดยมีคะแนนตามที่กำหนดไว้ (ที่ได้รับการรับรองจาก INTO Newcastle University)  และมีผล  IELTS 5.0 เป็นอย่างต่ำ (โดยมีคะแนนในส่วนของ writing ที่ 5.5)

ระยะเวลาของหลักสูตร INTO Graduate Diplomaเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • หลักสูตร 9 เดือนเปิดเรียนในเดือนกันยายน
 • หลักสูตรแบบเข้มข้น 7 เดือนเปิดเรียนในเดือน มกราคม

INTO Academic Englishเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของนักศึกษาต่างชาติ
 • เป็นหลักสูตรที่รวบรวมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวสอบ และ ทักษะการเรียนทางวิชาการ เข้าไว้ด้วยกัน
 • ระดับผลภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัคร:  IELTS 4.5
 • เปิดรับสมัคร : สามารถเช็ควันที่เปิดเรียนได้ที่สถาบันยอร์ค
 • ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 5 สัปดาห์

INTO Pre-Master’s Englishเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร หลักสูตรนี้จะเป็นการผสานการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ เข้าไว้กับทักษะความรู้ทางวิชาการ สำหรับหลักสูตรทักษะในการทำวิจัยระดับปริญญาโท นักศึกษาจะได้ประสบการณ์การเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

 • เปิดเรียนในเดือน กันยายน มกราคม และ เมษายน
 • ระดับผลภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัคร:
  • หลักสูตร 3 เทอม: IELTS 5.0 (โดยมีคะแนน writing ที่ 5.0)
  • หลักสูตร 2 เทอม: IELTS 5.5 (โดยมีคะแนน writing ที่ 5.0)
  • หลักสูตร 1 เทอม: IELTS 6.0 (โดยมีคะแนน writing ที่ 5.5)

INTO General Englishเรียนปริญญาโทอังกฤษ

สำหรับพัฒนาภาษาอังกฤษโดยทั่วไปของนักเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัคร: IELTS 3.0
 • ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 4 สัปดาห์เรียนปริญญาโทอังกฤษ

INTO Study Abroad with Englishเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการได้รับประสบการณ์การไปเรียนในสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเรียนบางวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับนักศึกษาของ Newcastle University หลักสูตรแบ่งออกเป็นสองส่วน

 1. ส่วนที่ 1 – ภาษาอังกฤษ
 2. ส่วนที่ 2 – หลักสูตรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ระยะเวลาหลักสูตร: 6-18 เดือน
 • ระดับผลทางวิชาการในการสมัคร: จบการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
 • ระดับผลทางภาษาในการสมัคร: IELTS 4.0-5.5 ขึ้นอยู่กับว่าจะเข้าศึกษาในระดับใด

INTO Essential English Summer School

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักเรียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ประจำวัน และพัฒนาความมั่นใจของนักเรียนในการสื่อสารทางสังคม

 • เหมาะสำหรับนักเรียนในทุกระดับ โดยแต่ละห้องจะแบ่งการสอนตามระดับภาษาของนักเรียนแต่ละคน
 • จุดเด่นสำคัญของหลักสูตรคือโปรแกรมทางกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
 • ค่าใช้จ่าย: £400 ต่อสัปดาห์ ซึ่งรวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่ากิจกรรม

INTO Pre-Sessional Englishเรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น สำหรับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ต้องการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นก่อนจะ

 • เข้าเรียนต่อหลักสูตรต่างๆ ที่ Newcastle University หลักสูตรมีการสอนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกันยายนเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • ระดับผลการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร: นักศึกษาทุกคนจะต้องได้การตอบรับเข้าเรียนจาก Newcastle University หรือ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรก่อน
 • ระดับผลภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัคร เป็นไปตามที่แต่ละคณะใน Newcastle University กำหนดไว้สำหรับการเข้าศึกษาต่อ โดยทั่วไปคะแนนขั้นต่ำคือ IELTS 5.5 หรือ 6.0
 • หลักสูตร 10 สัปดาห์: มิถุนายน ถึง กันยายน หรือ
 • หลักสูตร 5 สัปดาห์: สิงหาคม ถึง กันยายน

ค่าเรียนของ INTO Glasgow Caledonian University

1 GBP=฿55.00

Course Duration ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Foundation (direct entry to Bachelor Degree at  Glasgow Caledonian University)
start (Mar/June / Sep / Jan) 9 months
(3 terms)
11,250 618,750
12 months
(4 terms)
15,200 836,000
15 months
(5 terms)
18,850 1,036,750
Diploma in Business and Management, Computing , Engineering, Build Environment (direct entry to Bachelor Degree at   Glasgow Caledonian University)
start June / Sep / Jan 9 months
(3 terms)
11,250 618,750
12 months
(4 terms)
15,200 836,000
Gladuate Diploma  (direct entry to Master Degree at  Glasgow Caledonian University)
start (Mar /June / Sep / Jan 2 terms (March) 8,550 470,250
3 terms (Jan – Intensive) 14,190 780,450
3 terms (Jan – Standard) 11,250 618,750
4 terms (Sep – Intensive) 16,890 928,950
4 terms (Sep – Standard) 15,200 836,000
4 terms (June – Intensive) 16,677 917,235
4 terms (June – Standard) 15,050 827,750
English Language courses
English for University Study*
start (Sep/Jan/Mar/July)
per term 3,950 217,250
Start Aboard with English Part One
(English Language) 

Part Two
(Academic Study)

3,950 / term 

4,920/ term

217,250 

270,600

Pre-Sessional English
(June / July / Oct / Nov)
6 weeks (Intensive)
(November 2014)
3,384 186,120
10 weeks (Intensive)
(October 2014)
5,640 310,200

*สามารถเรียนได้สูงสุดไม่จำกัดจำนวนเทอมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
www.intohigher.comเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนปริญญาโทอังกฤษ

สาขาวิชาของ Glasgow Caledonian University ที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทย

1 GBP=฿55.00

Course ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Engineering
MSc Applied Instrumentation and Control 1 ปี 11,500 632,500
MSc Maintenance Management 1 ปี 11,500 632,500
MSc Mechanical Engineering with Design or Manufacture 1 ปี 9,800 539,000
MSc Building Services Engineering 1 ปี TBA TBA
Journalism and Media Studies
MA Multimedia Journalism 1 ปี 9,900 544,500
MA Television Fiction Writing 1 ปี 9,800 539,000
MA Creative & Cultural Business 1 ปี 9,900 544,500
Computing
MA 3D Design for Virtual Environments 1 ปี 11,500 632,500
MSc Advanced Computer Networking 1 ปี 11,500 632,500
MSc Advanced Computing 1 ปี 11,500 632,500
MSc Network Security 1 ปี 11,500 632,500
MSc Wireless Communication Technologies 1 ปี 11,500 632,500
MSc Wireless Networking 1 ปี 11,500 632,500
MSc Management of IT Innovation 1 ปี 11,500 632,500
MSc Voice Over IP and Unified Communications 1 ปี TBA TBA
Business
MSc Banking, Finance and Risk Management 1 ปี 11,000 550,000
MSc Financial Services, Risk and Operations 1 ปี 11,000 550,000
MSc International Business 1 ปี 11,000 550,000
MSc International Fashion Marketing 1 ปี 11,000 550,000
MSc International Human Resource Management 1 ปี 11,000 550,000
MSc International Tourism Management suite 1 ปี 11,000 550,000
MSc Marketing 1 ปี 9,900 495,000
MBA MBA 1 ปี 14,500 725,000
MSc Operations and Business Management 1 ปี 11,000 550,000
MSc Risk Management 1 ปี 11,000 550,000
MSc International Events Management 1 ปี 9,900 495,000
MSc Management of IT Innovation 1 ปี 11,000 550,000
MSc Global Supply Chain & Logistics Management 1 ปี 11,000 550,000
MSc Management and Information Governance 1 ปี 11,000 550,000
MBA MBA International Sport Business 1 ปี 14,500 725,000
MSc Employee Relations 1 ปี 9,900 495,000
MA Creative & Cultural Business 1 ปี 9,900 495,000
MSc Management 1 ปี 11,000 550,000
MSc Public Sector Risk Management 1 ปี 11,000 550,000
MSc Insurance and Risk Management 1 ปี 11,000 550,000
MSc International Banking and Finance 1 ปี 11,000 550,000
MBA MBA Human Resource Management (HRM) 1 ปี 14,500 725,000
MSc Public Sector Risk Management 1 ปี 11,000 550,000
Creative and Design
MA 3D Design for Virtual Environments 1 ปี 11,500 575,000
MSc International Fashion Marketing 1 ปี 11,000 550,000
MA Television Fiction Writing 1 ปี 9,800 490,000
MSc International Events Management 1 ปี 9,900 495,000
MA Creative & Cultural Business 1 ปี 9,900 495,000
MA Design Practice and Management 1 ปี 11,500 575,000
Law
LLM European And International Law 1 ปี 9,900 495,000
LLM European And International Trade Law 1 ปี 9,900 495,000
LLM International Contracting 1 ปี 9,900 495,000
Biological and Biomedical Science
MSc Biomolecular And Biomedical Sciences 1 ปี 11,500 575,000
MSc Biotechnology/Biotechnology with Business 1 ปี 11,500 575,000
MSc Clinical Nutrition & Health 1 ปี 11,500 575,000
MSc Diabetes Care and Management 1 ปี 11,500 575,000
MSc Food Bioscience 1 ปี 11,500 575,000
MSc Pharmacology 1 ปี 11,500 575,000

www.gcu.ac.ukเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ข้อมูลที่น่าสนใจของ Glasgow Caledonian Universityเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • Glasgow Caledonian University  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศในเรื่องการสนับ สนุนนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยม(โดย The Time Higher Education Awards 2008)
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก Glasgow Caledonian University  มีอัตราการได้รับการจ้างงานที่ดีเยี่ยมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • Glasgow Caledonian University  ได้รับรางวัลในด้านบริการการหางานให้นักเรียนเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • Glasgow Caledonian University  เป็นมหาวิทยาลัยใหม่มหาวิทยาลัยหนึ่งในอังกฤษที่มีการเติบโตเร็วที่สุด
 • Glasgow Caledonian University  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ (นักเรียน 16,000 คน)เรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • Glasgow Caledonian University  เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ของสกอตแลนด์เพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้รับการจัดให้ อยู่ใน 400 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

Glasgow Caledonian University’s Ranking

อันดับที่ 81    2013 Times UK University Ranking
อันดับที่ 91    2013 Guardian UK University League Table
อันดับที่ 59    2012 People & Planet Green League

ที่พักของสถาบัน INTO Glasgow Caledonian Universityเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ที่ INTO University นักศึกษาสามารถเลือกที่จะพักในสถานที่พักของ INTO University หรือกับโฮมสเตย์ที่คัดเลือกมาอย่างดีแล้ว ที่พักของมหาวิทยาลัยเป็นแบบบริการตนเอง ซึ่งนักศึกษาจะสามารถปรับตัวเข้ากับนักศึกษาคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับนักศึกษาที่เลือกที่จะต้องการอยู่แบบเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว การอยู่กับโฮมสเตย์เปิดโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครอบครัวชาวอังกฤษ

1 ปี

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.