094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Sarina Russo School Australia

Sarina Russo School Australia เป็นวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งเน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ผสมผสานทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน Sarina Russo School Australia ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ จึงเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายของนักศึกษาแต่ละคนที่แตกต่างกันไป

Sarina Russo School ในออสเตรเลีย ประกอบไปด้วย 4 โรงเรียน ดังนี้

 1. Russo English, Australia เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (ELICOS)
 2. Russo College, Australia เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 3. Russo School of Hotel and Tourism, Australia เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 4. Russo Institute, Australia เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

Russo English, Australia

จัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป จนกระทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง (Bridging English) เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้พวกเขาสามารถเข้าศึกษาต่อในอนาคตที่ Russo College, Russo School of Hotel and Tourism, Russo Institute, James Cook University หรือสถาบันอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

Russo English, Australia มีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจัดให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาทุกคน จากการสอนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนมามากกว่า 10 ปี ทีมอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนในระบบ Total English Language Learning (TELL) ซึ่งเป็นการออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น โดยการเน้นการเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ ให้อยู่ในระดับชั้นที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคนโดยตรง ระบบการเรียนแบบ TELL ทำให้รู้ได้ว่าทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันและสามารถที่จะเน้นถึงความต้องการทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วย

การเลือกเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร TELL มีข้อดี ดังนี้

 • การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง หลักสูตร TELL จะสนับสนุนการพัฒนาการทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะอย่างแท้จริง โดยการจัดชั้นเรียนแยกตามระดับทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (การพูดและการฟัง การอ่าน การเขียน และ ไวยกรณ์) ให้เหมาะสมกับของนักศึกษาเอง นอกจากนั้นนักศึกษาที่เรียนในระดับ Pre-Intermediate Level ขึ้นไป ยังสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในภาษาอังกฤษทั่วไปได้ เช่น การพูด XTRA หลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL หลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC และ หลักสูตรเตรียมตัวสอบ Pre-Cambridge Examination
 • เลือกเรียนได้เอง ตัวอย่างเช่น หลักสูตร TELL อนุญาตให้นักศึกษาได้เน้นทักษะทางด้านการพูด และการฟังอย่างเดียว เป็นเวลา20 ชม./อาทิตย์ และ/หรือนักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียน ทักษะทางด้านอื่นโดยเฉพาะ เช่น การฟังอีก 5 ชม./อาทิตย์ เป็นต้น
 • ตรงกับความต้องการ TELL ได้จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพยายามที่จะเตรียมให้นักศึกษาได้มีการวางแผน และเกิดความกระตุ้นทางด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Why study at Russo English, Australia ?

 • มีบรรยากาศเป็นกันเอง
 • เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
 • มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อทุกเป้าหมาย
 • มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน (TELL Program)
 • มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ
 • เรียนในวิทยาเขตที่แวดล้อมไปด้วยนักศึกษาชาวออสเตรเลีย
 • วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • นักศึกษาในชั้นเรียนกลุ่มเล็ก เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 • ให้การช่วยเหลือในเรื่องการหางาน ฟรี

บริการของสถาบัน

 • บริการรถรับที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศน์
 • บริการแนะแนวอาชีพ แนะแนวส่วนบุคคล ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ
 • ความปลอดภัยในวิทยาเขต – special swipe card access to enter campus facility
 • โฮมสเตย์ ที่พักของ Russo โรงแรม หรือบ้านเช่า

Russo College, Australia

เป็นการจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น เนื้อหาที่เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาที่ใช้ในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาเรียน
Fast Track Program Certificate/Foundation or Diploma 8 เดือน
Certificate/Foundation or Diploma 12 เดือน
Certificate III in Business 4 เดือน
Diploma of Business 8 เดือน

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Diploma of Business สามารถนำผลเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปีที่ 2 ได้ที่ James Cook University ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Business (วิทยาเขตบริสเบน) ในสาขา International Business, International Tourism & Hospitality Management; Management หรือ Marketing
 • Bachelor of Business (วิทยาเขตทาวน์วิลล์ / แคนส์) ในสาขา Accounting, Human Resource Management, Information Systems; International Business, International Tourism; Management และ Marketing
 • Bachelor of Business (วิทยาเขตทาวน์วิลล์) ในสาขา Economics และ Finance
 • Bachelor of Business (วิทยาเขต แคนส์) ในสาขา Hospitality Management

Russo School of Hotel and Tourism, Australia

ได้จัดตั้งขึ้นในปี 1994 เป็นการจัดทำหลักสูตรตามความต้องการของอุตสาหกรรม นักเรียนจะได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับ การเรียนหลักสูตร การโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ Switzerland ทั้งทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอนด้านการบริการต้อนรับ (Hospitality)
เปิดเรียน กุมภาพันธ์, มีนาคม, กรกฎาคม, ตุลาคม
ระยะเวลาเรียน
Certificate III in Hospitality Operations 6 เดือน
Certificate IV in Hospitality (Supervision) 9 เดือน
Diploma of Hospitality Management 12 เดือน
Advance Diploma of Hospitality Management
(include Certificate III in Commercial Cookery)
18 เดือน
หลักสูตรที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยว (Tourism)
เปิดเรียน กุมภาพันธ์, มีนาคม, กรกฎาคม
ระยะเวลาเรียน
Certificate III in Tourism (Retail Travel Sales) 6 เดือน
Certificate III in Tourism (International Retail Travel Sales) 6 เดือน
Certificate III in Tourism (Retail Wholesaling) 6 เดือน
Certificate IV in Tourism (Operations) 9 เดือน
Diploma of Tourism (Operations Management) 12 เดือน

Why study at Russo School of Hotel and Tourism, Australia

 • เน้นการนำความรู้ไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ทุกหลักสูตร มีการฝึกงานตั้งแต่ 100- 1,040 ชั่วโมง
 • หลักสูตร Advance Diploma ฝึกงานแล้วได้รับเงิน $12-20/ชม.
 • ฟรีการเข้าร่วม Sarina Russo Job Access เพื่อหางานทำในระหว่างที่เรียนได้
 • มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับภายใต้องค์กร Australian Federation of Travel Agent (AFTA)

Russo Institute, Australia

จัดทำหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อที่จะได้เป็นผู้นำธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาเรียน
Certificate III in Business 4 เดือน
Diploma of Business 8 เดือน
Double Diploma (Business Management/Business Administration 9 เดือน

ค่าเรียนของ Sarina Russo English Language Centre

Course Weeks ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
General English
(20 hrs./week)
(240 per week)
12 2,880 77,760
24 5,760 155,520
36 8,640 233,280
General English
(25 hrs./week)
(270 per week)
12 3,240 87,480
24 6,480 174,960
36 9,720 262,440

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.