094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Centre for English Language Teaching

UWA Centre for English Language Teaching (CELT) เป็นสถาบันภาษาที่สอนภาษาอังกฤษใน The University of Western Australia (UWA) มหาวิทยาลัยที่แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมหินทราย และสวนพฤกษาที่งดงาม ได้รับการกล่าวขานกันว่าที่นี่เป็นหนึ่งในจำนวนสถานที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย

ที่ The University of Western Australia (UWA) มีหลักสูตรครอบคลุมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึง ธุรกิจ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight, The University of Western Australia ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียและมีชื่อเสียงในระดับสากลด้านความเป็นเลิศในการสอนและงานวิจัย ในเดือนตุลาคม 2548 ศาสตราจารย์ Barry Marshall และศาสตราจารย์กิตติคุณ Robin Warren ของ UWA ได้รับมอบรางวัลโนเบลในสาขาวิชาสรีรศาสตร์หรือแพทยศาสตร์ สิ่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการทำงานวิจัยของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ UWA

The University of Western Australia มีชื่อเสียงในระดับสากลที่เต็มไปด้วยบุคคลพิเศษ วิทยาเขตที่โอบล้อมด้วยสวนพฤกษาอันงดงามในเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก…. สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไปของ The UWA Centre for English Language Teaching (CELT)

The UWA Centre for English Language Teaching (CELT) เป็นศูนย์กลางการสอนภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยในการให้การศึกษาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา อาจารย์ของเราทุกคนมีความรู้ระดับปริญญาและมีคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการที่เราใช้ในการเรียนการสอนนั้น จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย โดยผ่านการทำชิ้นงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆ

UWA Centre for English Language Teaching  เสนอโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษได้รับประโยชน์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ภายในวิทยาเขตที่เต็มไปด้วยสวนพฤกษาอันงดงาม โปรแกรมที่มีเอกลักษณ์และได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีของเราผนวกรวมวิธีการสอนที่เข้มข้นเข้ากับการเรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาค้นพบกลยุทธ์ที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษไปตลอดชีวิต

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน

ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษของ UWA เปิดสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองสำหรับหลักสูตร General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป) Business English (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ) และ English for Academic Purposes (ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา) และการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ Cambridge, IELTS, TOEFL และ TOEIC

โปรแกรมภาษาอังกฤษที่ UWA มุ่งเสนอการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงสุด โดยจะเน้นให้มีการได้แสดงออกและการมีปฏิสัมพันธ์… เป็นการเรียนอย่างจริงจังที่สนุกสนาน

General English

การเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปเหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง(advanced) ที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษอื่นๆทั้งหมดที่ UWA

ในหลักสูตรระยะเวลาห้าสัปดาห์ นักศึกษาจะฝึกหัดการอ่านและการฟั ง ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะในการเขียนและการพูดอย่างชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อให้สื่อสารได้ด้วยความมั่นใจ

Business English

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับกลางขั้นสูง (upper-intermediate)ไปจนถึงระดับสูงที่สนใจในภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในธุรกิจและการทำงาน หลักสูตรระยะเวลาห้าสัปดาห์จะมุ่งเน้นหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามความสนใจของนักศึกษา เช่น การท่องเที่ยว การตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักใช้ศัพท์ทางธุรกิจ สามารถฟั งและอ่านเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และเขียนรายงาน จดหมาย และการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ได้ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ นักศึกษาจะได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจและในสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการทำธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

English for Academic Purposes

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับกลางขั้นสูงไปจนถึงระดับสูงที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ในหลักสูตรระยะเวลาห้าสัปดาห์ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะในการฟั งและการจดบันทึก ทักษะในการสัมมนาและการนำเสนองานรวมถึงทักษะในการอ่านและการเขียนทางวิชาการ นักศึกษาจะเรียนทักษะการทำงานวิจัยในห้องสมุด และพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังจะได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลีย

ค้นพบกลยุทธ์ในการเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษตลอดชีวิต โดยผ่านประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงและในภาคปฏิบัติ

การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Cambridge

ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษของ UWA เสนอหลักสูตรเพ่อื เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หลักสูตรCambridge มีสามภาคเรียนต่อปี ก่อนการสอบในเดือนมีนาคม มิถุนายน และธันวาคม CELT จะเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสอบประกาศนียบัตร Certificate in Advanced English (CAE), First Certificate in English (FCE) และ Preliminary English Test (PET)

การเรียนวิชาเลือก

หลักสูตร General English, Business English และ English forAcademic Purposes จะรวมโปรแกรมย่อยสำหรับวิชาเลือกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถมุ่งเน้นในวิชาที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในระดับต่อไป วิชาเลือกบางวิชาที่อาจจะเปิดสอน ได้แก่:

 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเบื้องต้น
 • การเรียนภาษาอังกฤษจากแอนิเมชั่น
 • การออกเสียงและการสนทนา
 • การเขียนและคำศัพท์
 • การเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์
 • All about Oz
 • การฟัง การพูด และการเขียน ระดับสูง
 • การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อการสอบ IELTS TOEFL TOEIC
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ IELTS
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC

โปรแกรมพิเศษสำหรับการเรียนแบบกลุ่ม

CELT เสนอโปรแกรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ องค์กร และสถาบันการศึกษา CELT มีประสบการณ์อันช่ำชองในการออกแบบและนำเสนอ โปรแกรมกลุ่มพิเศษซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยอาจจะเป็นการศึกษาในด้านต่างๆ เช่นภาษาอังกฤษและการเรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลีย โปรแกรมการเสริมความรู้เชิงวิชาการ และโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ทำงานสายอาชีพ

การฝึกงานพร้อมการเรียนภาษาอังกฤษ

CELT มีโปรแกรมพิเศษซึ่งผนวกการเรียนภาษาอังกฤษเข้ากับการฝึกอาชีพในสายการทำงาน หรือที่มหาวิทยาลัย โปรแกรมนี้มอบโอกาสที่ดีเยี่ยมในการได้รับประสบการณ์ในสายอาชีพและทางด้านวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังจะสร้างเสริมประวัติการทำงานของคุณให้มีความเป็นสากล

การฝึกอาชีพในสายงาน

โปรแกรมนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับการฝึกงานตามสายอาชีพภายในองค์กรที่เหมาะสมในออสเตรเลีย

การฝึกงานในภาคการศึกษา

โปรแกรมนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับการฝึกงานตามสายอาชีพภายในคณะที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย

การสอนที่ UWA CELT จะใช้เวลาชั่วโมงละ 60 นาที เป็นจำนวน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เส้นทางการเรียน ภาษาอังกฤษสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญาที่ UWA หลักสูตรเชื่อมต่อ (Bridging Course) ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและทักษะในการเรียนจะช่วยให้นักศึกษาของ UWA สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาได้โดยตรง

หลักสูตรเชื่อมต่อด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและทักษะในการเรียน

หลักสูตรเชื่อมต่อ (Bridging Course) ได้รับการออกแบบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาที่ UWA แต่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษยังไม่ถึงระดับที่ต้องการโปรแกรมนี้ยังเหมาะสมสำหรับนักศึกษาซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ UWA โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ต้องการที่จะพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความมั่นใจก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาที่สอบได้เกรด ‘B’ ในหลักสูตรเชื่อมต่อจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยในการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญาส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ในบางหลักสูตรเช่น เภสัชศาสตร์มหาบัณทิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต และทุกหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์นักศึกษาจำเป็นต้องได้เกรด ‘B+’ สำหรับการเข้าศึกษา ในหลักสูตร Graduate Diploma of Education หรือ Master of Teaching นักศึกษาจะต้องได้เกรด ‘A’

หลักสูตรเชื่อมต่อจะช่วยให้นักศึกษา:

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ต้องการ โดย UWA
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและประเภทต่างๆของภาษาที่ใช้ในบทความทางวิชาการ
 • พัฒนาความรู้ด้านภาษาในสาขาวิชา ที่นักศึกษาเป็นผู้เลือกเอง
 • พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการศึกษาของออสเตรเลีย
 • พัฒนาทักษะระดับสูงในการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดแบบไตร่ตรอง ภายใต้บริบทการศึกษาของ ออสเตรเลีย
 • พัฒนากลยุทธ์ในการอ้างอิงข้อมูลเพื่อแสดงเหตุผลได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาศักยภาพในการเป็นนักศึกษาที่พึ่งพาตนเองได้ใน มหาวิทยาลัยออสเตรเลียและมีความมั่นใจ ในการเข้ามีส่วนร่วมได้อย่างอิสระ และเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ทางการศึกษา

ระยะเวลาและข้อกำหนดในการเข้าเรียน

หลักสูตร 20 สัปดาห์ ระหว่างมกราคมถึงกรกฎาคม หรือระหว่างกรกฎาคมถึงธันวาคม

ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเข้าเรียน

IELTS 5.5 โดยต้องไม่มีคะแนนในส่วนใดที่ต่ำกว่า 5.0

TOEFL อินเทอร์เน็ต 61

TOEFL คอมพิวเตอร์ 173

TOEFL ข้อเขียน 530

ประกาศนียบัตร Cambridge First Certifi cate in English เกรด C

ผลการสอบ CELT General English ระดับ Upper-intermediate เกรด B+(โดยต้องไม่มีเกรดย่อยที่ต่ำกว่า B-)(no individual grade below B-)

ผลการสอบ CELT English for Academic Purposes เกรด B(โดยต้องไม่มีเกรดย่อยที่ต่ำกว่า B-)(no individual grade below B-)

ผลการสอบ CELT Business English เกรด B(โดยต้องไม่มีเกรดย่อยที่ต่ำกว่า B-)

คะแนนอื่นๆ ที่เทียบเท่าในการสมัครเข้าเรียนจะได้รับการพิจารณา

หลักสูตร 10 สัปดาห์ ระหว่างเมษายนถึงกรกฎาคม หรือระหว่างตุลาคมถึงธันวาคม

ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเข้าเรียน

IELTS 6.0 โดยต้องไม่มีคะแนนในส่วนใดที่ต่ำกว่า 6.0TOEFL อินเทอร์เน็ต 77

TOEFL คอมพิวเตอร์ 210

TOEFL ข้อเขียน 550

ประกาศนียบัตร Cambridge First Certifi cate in English เกรด B

ผลการสอบ CELT General English ระดับ Pre-Advanced เกรด B+

ผลการสอบ CELT English for Academic Purposes เกรด B+

ผลการสอบ CELT Business English เกรด A

คะแนนอื่นๆ ที่เทียบเท่าในการสมัครเข้าเรียนจะได้รับการพิจารณา

English for Academic Purposes + การสอบ IELTS/TOEFL

อีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยผ่านโปรแกรม English for Academic Purposes ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS หรือ TOEFL

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ UWA Centre for English Language Teaching (CELT)

 • ห้องเรียนอันทันสมัย
 • ศูนย์การเรียนอิสระ (Independent Learning Centre หรือ ILC) ที่เพียบพร้อม และมีบรรณารักษ์ประจำตลอดเวลา
 • ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายครบวงจรสองห้อง ให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี และอีเมล์
 • คาเฟ่ภายในวิทยาเขต
 • บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
 • กระดานอัจฉริยะ (Smartboards)
 • บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้งสถานที่

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ ของ University of Western Australia

 • ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชารวมถึงหนังสือพิมพ์นานาชาติ แหล่งข้อมูลมากมายเกี่ยวกับงานวิจัย และ คอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายครบวงจร
 • ศูนย์กีฬา ได้แก่ โรงยิมพร้อมอุปกรณ์ครบครัน สควอช สนามบาสเก็ตบอล คอร์ทเทนนิสและ แบดมินตัน โต๊ะปิงปอง สนามคริกเก็ตและสนามฟุตบอล
 • ศูนย์การแพทย์ที่มีหมอและพยาบาลผู้มีประสบการณ์ในการรักษา นักศึกษาท้องถิ่น และนักศึกษา ต่างชาติ
 • สระว่ายน้ำอุ่นภายในวิทยาเขต
 • ศูนย์ให้บริการทางธนาคารและเครดิตยูเนี่ยน
 • ร้านค้า ร้านหนังสือ และสำนักงานไปรษณีย์ พร้อมบริการครบครัน
 • ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวที่พร้อมให้บริการและข้อมูลอย่างครบถ้วนแก่นักศึกษา
 • บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
 • บริการช่วยเหลือนักศึกษาในการหางาน
 • เทศกาลและงานประจำฤดูกาล
 • หลักสูตร ‘Recreate’ ที่เปิดสอนสี่ครั้งต่อปีเพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รวมทั้งได้รับ ประสบการณ์ที่สนุกสนาน ในการทำกิจกรรมสันทนาการ
 • สโมสรนักศึกษา(สหภาพ)ที่ประกอบด้วยชมรมความสนใจพิเศษต่างๆและชมรมเพื่อการพบปะ สังสรรค์รวม 114 ชมรม
 • หอแสดงศิลปะและพิพิธภัณฑ์ภายในวิทยาเขต
 • คอนเสิร์ตฟรีในช่วงพักกลางวัน
 • UniAccess ที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุพพลภาพ

ที่พัก

CELT สามารถช่วยเหลือคุณในการจัดหาที่พัก รวมถึงที่พักภายในมหาวิทยาลัย (University ResidentialColleges) โฮมสเตย์ (Home-stay) และ Demi Pair (ทำงานแบบพาร์ทไทม์ให้กับครอบครัวในระหว่างการศึกษา)

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย

ที่พักประเภทนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความเป็นอิสระ และต้องการใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ ที่พักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตและอยู่ห่างจากห้องเรียนเพียงแค่เดินไม่กี่นาทีเท่านั้น การใช้ชีวิตภายในวิทยาเขตจะช่วยให้ง่ายต่อการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่สวยงามของ UWA และบริเวณริมแม่น้ำสวอน

มีหอพักจำนวนหลายแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับ ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ อาทิ St George’s College, Currie Hall, St Thomas More, Trinity, และ St Catherine’s College ซึ่งเป็นหอพักหญิงล้วน ทุกแห่งมีห้องนอนเดี่ยวพร้อมโต๊ะทำงานส่วนตัวและใช้ห้องซักรีด ห้องน้ำ และห้องนั่งเล่นร่วมกัน อาหารทุกมื้อมีจัดไว้ให้บริการ

ที่พักแบบโฮมสเตย์

ที่พักประเภทนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวออสเตรเลียและได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว ที่พูดภาษาอังกฤษครอบครัวแบบโฮมสเตย์มีอยู่ทั่วไปในเขตเมืองโดยนักศึกษาอาจจำเป็นต้องใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อเดินทางไปยัง UWA นักศึกษาจะรับประทานอาหารและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพ แต่จะมีห้องนอนส่วนตัว

การทำงานแบบพาร์ทไทม์ให้กับครอบครัวในระหว่างการศึกษา

โปรแกรม Demi Pair

โปรแกรม Demi Pair จะให้โอกาสแก่นักศึกษาในการเรียนแบบเต็มเวลาพร้อมทำงานดูแลเด็ก (Au Pair) โดยปกติแล้ว นักศึกษาจะทำงานสามชั่วโมงในช่วงเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อแลกกับที่พักแบบโฮมสเตย์ซึ่งรวมอาหารทุกมื้อ

การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา

UWA Centre for English Language Teaching (CELT) มีเจ้าหน้าที่ซึ่งยินดีช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องในทางปฏิบัติ รวมถึงเรื่องการเรียนและวีซ่า คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายธุรการและอาจารย์ผู้สอน

การสำเร็จการศึกษา

ผลการเรียนของคุณจะได้รับการประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในชั้นเรียนการบ้านที่มอบหมายให้ทำ และผลการสอบปลายภาคเรียน เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาคุณจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งจะระบุชั้นเรียน ระดับ เกรด และช่วงเวลาที่ศึกษา

การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

หากคุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ advanced คุณอาจจะเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาของทางมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ กับการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษเราสามารถให้คำปรึกษาแก่คุณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ และจะช่วยให้คุณได้เข้าเรียนในหลักสูตรเหล่านี้ โปรดทราบว่า คุณอาจจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าเรียนในหลักสูตรแบบเต็มภาค

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.