094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

UTP: Saint John’s High School : New York

Saint John’s High School : New York

ข้อมูลเบื้องต้นของ Saint John’s High School

Saint John’s High School เปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน Saint John’s High School ตั้งอยู่ห่างจากชายหาด Long Island เพียงไม่กี่นาที และอยู่ห่างจากใจกลาง Manhattan เพียง 1 ชั่วโมงด้วยรถไฟ
สถานที่ตั้ง Saint John’s High School: ตั้งอยู่ที่ West Islip, South Long Island, New York
• Saint John’s High School ก่อตั้งในปีคศ. 1966
•จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 1,500 คน
•อัตราส่วนของนักเรียนต่างชาติ : ประมาณ 10% (150 คน)
•หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษา : มีตั้งแต่ Level 1 ~ Level 3

ค่าใช้จ่าย

(เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  • กรณีที่ไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ : $37,245
  • กรณีที่เรียนภาษาอังกฤษ Level I: $41,045,
  • กรณีที่เรียนภาษาอังกฤษ Level II: $44,845,
  • กรณีที่เรียนภาษาอังกฤษ Level III: $48,645

ค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้รวม : ค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าเล่าเรียน, ค่าปฐมนิเทศ, ค่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ค่า homestay (shared room),
ค่าประกัน, ค่าเดินทาง, ค่ารถรับที่สนามบิน, ค่าหนังสือ, ค่าชุดนักเรียน (uniform), ค่าเข้าร่วมกิจกรรม America experience program และที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้ไม่รวม : ค่าอาหารกลางวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ผลการเรียนที่ใช้ในการสมัครเรียน : 75% ขึ้นไป หรือ GPA 2.25 ขึ้นไป (good attendance)

 

Why study at Saint John’s High School

• Saint John’s High School เป็นหนึ่งโน Top ของโรงเรียนระดับ high schools ใน New York
• Saint John’s High School มีแคมปัสที่ Bright  มีบรรยากาศที่เป็นกันเองและมีความยืดหยุ่น
• Saint John’s High School มีชื่อเสียงอย่างมากในด้าน ผลการศึกษาของนักเรียน, กีฬา, ศิลปะและดนตรี
• Saint John’s High School มีความทุ่มเทในการสนับสนุนนักเรียน
•ในปีค.ศ. 2016 นักเรียนที่จบการศึกษาจาก Saint John’s High Schoolได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 100%
•ในปีค.ศ, 2016 นักเรียนต่างชาติของ Saint John’s High School มีผลการเรียน GPA เฉลี่ย 90%
•AP courses: 13, Honors courses: 16, St. John’s University courses: 10, Clubs: 50 and more
• Saint John’s High School มอบทุนการศึกษากว่า $US 66 ล้านเหรียญ แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปี 2016
•Faculty to student ratio: 16:1
• Saint John’s High School มีชมรมที่ดีเยี่ยมในด้าน broadcasting, กีฬา, ดนตรี, ศิลปะ และอื่นๆ

 

Why study with UTP High Schools

UTP High Schools เป็นโรงเรียนเอกชนระดับ premium ที่นักเรียนจะได้เรียนกับนักเรียนอเมริกันจริงๆ ที่มีกว่า 95% ของนักเรียนทั้งโรงเรียน และค่าเรียนของ UTP High Schools ยังถูกกว่า High School ทั่วไปกว่าครึ่ง

UTP High Schools มี 8 โรงเรียนใน LA, New York, New Hampshire (near Boston), Arizona และ Florida

ผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียนทั้งเรื่องการศึกษา และเรื่องการใช้ชีวิตเพราะ มีเจ้าหน้าที่ของ UTP Team ในทุกแคมปัสที่จะคอยดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด เช่น การปฐมนิเทศ, การสอนเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนถ้าจำเป็น, รายงานผลการศึกษาและการเข้าเรียนของนักเรียน และการดูแลนักเรียนในแต่ละวัน และ UTP Team นี้จะเป็นตัวกลางระหว่างโรงเรียน, นักเรียน และตัวแทนของโรงเรียน (agent) เพือติดต่อประสานงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

99% ของนักเรียน UTP ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และเฉลี่ย 80% ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา Top 100

 

ความแตกต่างระหว่าง UTP High Schools กับ Boarding Schools

 

Boarding UTP จุดแข็งของ UTP
ประเภทของโรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของเอกชน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของเอกชน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วไปของเอกชน
สถานที่ตั้งโรงเรียน มีโรงเรียนเดียว มี 8 โรงเรียน ในหลายเมืองของอเมริกา มี 8 โรงเรียน ตั้งอยู่ในหลายเมืองคือ LA, New York, New Hampshire (near Boston), Arizona และ Florida
ที่พัก หอพักนักเรียน Homestay นักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริงแบบอเมริกันจากครอบครัวชาวอเมริกา ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าการอยู่ในหอพัก
ค่าเรียนต่อปี $60,000-$80,000 $33,000-$46,000 (ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าเล่าเรียน, ค่า Homestay, ค่า ESL (ค่าเรียนภาษาอังกฤษ), ค่ากิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าหนังสือเรียน, ค่าชุดนักเรียน และค่าเดินทาง (ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าอาหารกลางวันในวันจันทร์-  ศุกร์)
*กลุ่ม The Catholic group เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียน ดังนั้นค่าเล่าเรียนจึงถูกกว่าโรงเรียนเอกชนอื่นๆ มาก แต่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่สูง
ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาคริสต์  แต่ทางโรงเรียนจะไม่บังคับให้นักเรียนต้องนับถือศาสนาคริสต์  หากเพียงแต่การเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ จะทำให้นักเรียนต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมคนอเมริกันมากขึ้นเพราะคนอเมริกันส่วนใหญ่ และศาสนาคริสต์ก็ส่งผลโดยตรงกับทัศนคติ และการดำเนินชีวิตของคนอเมริกัน
จำนวนนักเรียน 200-800 คน 500-2,400 คน เปิดสอนหลายหลักสูตร และมีหลายชมรมให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจ
สัญชาติของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ 90%-95% เป็นนักเรียนอเมริกัน มีนักเรียนชาวจีนสูงสุดเพียง 5%-10% , นักเรียนไทย 0.1% ดังนั้นนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนในโรงเรียน High School แบบอเมริกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ทักษะทาง ภาษาอังกฤษที่เร็วกว่า

หลักสูตรที่เปิดสอนใน UTP High Schools

UTP High Schools เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 ถึง Grade 12 (ยกเว้นที่โรงเรียน Fairmont ใน LA รับนักเรียนตั้งแต่ Grade 6 ถึง Grade 12)

  • นักเรียนที่จะสมัครเพื่อเข้าเรียน Grade 9 ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • นักเรียนที่จะสมัครเพื่อเข้าเรียน Grade 10 ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • นักเรียนที่จะสมัครเพื่อเข้าเรียน Grade 11 ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเหตุ : ไม่รับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน Grade 12

นอกจากนี้ UTP High Schools ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language Programs:ESL) แก่นักเรียนต่างชาติที่ยังมีผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับ Level 1 – Level 3

 

บริการของ UTP

1. มีเจ้าหน้าที่ของ UTP Team ในทุกแคมปัส เพื่อดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด เช่น ปฐมนิเทศ, สอนเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนถ้าจำเป็น, รายงานผลการศึกษาและการเข้าเรียนของนักเรียน และการดูแลนักเรียนในแต่ละวัน
2. UTP Team จะเป็นตัวกลางระหว่างโรงเรียน, นักเรียน และตัวแทนของโรงเรียน (agent) เพือติดต่อประสานงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. American Experience Program เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์แบบชาวอเมริกันมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมในวันธรรมดาหรือ วันหยุดสุดสัปดาห์ หนึ่งครั้งต่อเดือน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

UTP High Schools locations

 

โรงเรียนต่างๆ ของ UTP High Schools

Saint Anthony’s High School : New York

Saint John’s High School : New York

Saint Thomas Aquinas High School : New Hampshire (ห่างจาก Boston 1 ชั่วโมง)

Bishop Guertin High School : New England (ห่างจาก Boston 1 ชั่วโมง)

Seton Catholic Preparatory : Arizona

Melbourne Central Catholic High School : Florida

Trinity Catholic High School : Florida

Fairmont Preparatory Academy : Los Angeles

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.