02-712 -7338, 02-712-7159, 02-712-7176 @york-institute

Visa Info

วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารในการขอยื่นวีซ่านักเรียน

 • ใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทาง และสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ 2 รูป
 • หนังสือตอบรับเข้าเรียนตัวจริง โดยระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเริ่มเรียน วันสิ้นสุดการเรียน
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในนิวซีแลนด์ และใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากทางโรงเรียน
 • ใบรับรองด้านการเงินที่รับรองโดยธนาคาร( ใช้แบบฟอร์มของสถานทูต – Financial Undertaking Form) และสำเนาสมุดเงินฝากหรือบัญชีเงินฝากของผู้ออกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนของนักเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท ( ไม่คืนเงินแม้ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
 • นักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษไม่ถึง 1 ปี ต้องแสดงตั๋วเครื่องบินไปกลับ หรือใบเสร็จ หรือหนังสือรับรองจากสายการบินที่แสดงว่านักเรียนมีตั๋วเดินทางไปกลับ นักเรียนมัธยมศึกษาละระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องแสดงตั๋วไปกลับ
 • นักเรียนที่ประสงค์จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ในหลักสูตร 2 ปีขึ้นไป ต้องตรวจโรคโดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูต สถานทูตจะรับผลการตรวจโรคจาก ร.พ.บำรุงราษฎร์ สมิติเวช และบางกอกเนิร์สซิ่งโฮมเท่านั้น (กรณีที่นักเรียนเคยไปเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และกำลังจะไปเรียนปีที่ 3 จะต้องตรวจโรคก่อน)
 • หากอายุเกิน 17 ปี ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานทูต

ฝ่ายกงสุลนิวซีแลนด์เปิดรับคำร้องขอวีซ่าตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์

 • กรณีนักเรียนเปลี่ยนโรงเรียน ขอแนะนำให้นำผลการเรียนโรงเรียนเดิมมาแสดงด้วย นักเรียนไม่จำเป็นต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง แต่หากเจ้าหน้าที่สงสัยอาจจะเรียกสัมภาษณ์เป็นรายๆไป วีซ่าจะออกให้แก่ผู้สมัครที่เอกสารครบถ้วนภายในวันทำการถัดไป ใบสมัครขอวีซ่า ใบรับรองด้านการเงิน แบบฟอร์มตรวจโรค ขอรับได้ที่สถานทูตระหว่างวัน และเวลาทำการ อนึ่ง ท่านสามารถขอแบบฟอร์มวีซ่าประเภทต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ Website ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ www.immigation.govt.nz

ที่ตั้งสถานทูตนิวซีแลนด์

ตึกเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 15 ออลซีซั่นเพลส
87 ถ.วิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์            0-2654-3444
โทรสาร              0-2654-3445
www.immigration.govt.nz

 

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 712-7159, 712-7176 712-7338 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2011 All Rights Reserved.