02-009-1172, 086-322-7917, 086-324-2830 @york-institute

Visa Info

วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารในการขอยื่นวีซ่านักเรียน

 • ใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทาง และสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ 2 รูป
 • หนังสือตอบรับเข้าเรียนตัวจริง โดยระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเริ่มเรียน วันสิ้นสุดการเรียน
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในนิวซีแลนด์ และใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากทางโรงเรียน
 • ใบรับรองด้านการเงินที่รับรองโดยธนาคาร( ใช้แบบฟอร์มของสถานทูต – Financial Undertaking Form) และสำเนาสมุดเงินฝากหรือบัญชีเงินฝากของผู้ออกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนของนักเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท ( ไม่คืนเงินแม้ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
 • นักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษไม่ถึง 1 ปี ต้องแสดงตั๋วเครื่องบินไปกลับ หรือใบเสร็จ หรือหนังสือรับรองจากสายการบินที่แสดงว่านักเรียนมีตั๋วเดินทางไปกลับ นักเรียนมัธยมศึกษาละระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องแสดงตั๋วไปกลับ
 • นักเรียนที่ประสงค์จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ในหลักสูตร 2 ปีขึ้นไป ต้องตรวจโรคโดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูต สถานทูตจะรับผลการตรวจโรคจาก ร.พ.บำรุงราษฎร์ สมิติเวช และบางกอกเนิร์สซิ่งโฮมเท่านั้น (กรณีที่นักเรียนเคยไปเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และกำลังจะไปเรียนปีที่ 3 จะต้องตรวจโรคก่อน)
 • หากอายุเกิน 17 ปี ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานทูต

ฝ่ายกงสุลนิวซีแลนด์เปิดรับคำร้องขอวีซ่าตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์

 • กรณีนักเรียนเปลี่ยนโรงเรียน ขอแนะนำให้นำผลการเรียนโรงเรียนเดิมมาแสดงด้วย นักเรียนไม่จำเป็นต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง แต่หากเจ้าหน้าที่สงสัยอาจจะเรียกสัมภาษณ์เป็นรายๆไป วีซ่าจะออกให้แก่ผู้สมัครที่เอกสารครบถ้วนภายในวันทำการถัดไป ใบสมัครขอวีซ่า ใบรับรองด้านการเงิน แบบฟอร์มตรวจโรค ขอรับได้ที่สถานทูตระหว่างวัน และเวลาทำการ อนึ่ง ท่านสามารถขอแบบฟอร์มวีซ่าประเภทต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ Website ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ www.immigation.govt.nz

ที่ตั้งสถานทูตนิวซีแลนด์

ตึกเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 15 ออลซีซั่นเพลส
87 ถ.วิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์            0-2654-3444
โทรสาร              0-2654-3445
www.immigration.govt.nz

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 009-1172, (66) 86-322-7917, (66) 86-324-2830 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.