02-712 -7338, 02-712-7159, 02-712-7176 @york-institute

About New Zealand

ภูมิประเทศและที่ตั้ง

อยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรโอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ ที่เรารู้จักกันดี คือ
เกาะเหนือ( North Island) เกาะใต้(South Island) และเกาะเล็กปลายสุดชื่อเกาะสจ๊วต

นิวซีแลนด์อยู่ใกล้ประเทศออสเตรเลีย มีทะเลเล็กๆที่เรียกว่า ฟยอร์ด(Fjord)บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์
ใช้เพาะปลูกและเลี้ยวสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับและไม่ดับ บ่อโคลนเดือด มีพื้นที่ประมาณ 268,105 ตาราวกิโลเมตร
เทียบเท่าประเทศอังกฤษ หรือญี่ปุ่น เมืองหลวงชื่อ เวลลิงตัน

ประชากร

มีประชากร 3.9 ล้านคน 74% สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป เช่น สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์

เมืองที่น่ารู้จัก

เกาะเหนือ

โอ๊คแลนด์ (Auckland)

เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นศูนย์กลางธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือและเมืองแล่นเรือใบ

แฮมิลตัน (Hamilton)

เป็นเมืองที่แม่น้ำไวกาโต้เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดไหลผ่าน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวกาโต้

เวลลิงตัน (Wellington)

เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ มีสมญานามว่า Windy City เพราะมีลมแรงจากช่องแคบผ่าน

เกาะใต้

ไคร้สทเชิร์ช (Christchurch)

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีประชากรราว 5 แสนคน

ดะนีดิน (Dunedin)

หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ คือ มหาวิทยาลัยโอทาก้า

การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา คือผู้มีสิทธิออกเสียง เลือกรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี

สภาพภูมิอากาศ

ค่อนข้างเย็นแต่ไม่ถึงกับหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้

ไฟฟ้า

ใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ AC 50 Hertz เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาจากประเทศไทยต้องใช้ Adepter plugs

ความปลอดภัย

นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง เนื่องจากเป็นเกาะที่อุดมสมบรูณ์
ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลดูแลเรื่องสวัสดิการเป็นอย่างดี

ระบบการศึกษา

เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลกสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียน กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดมีเหตุผล รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เปิดรับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาเอกชน

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 712-7159, 712-7176 712-7338 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2011 All Rights Reserved.