02-009-1172, 086-322-7917, 086-324-2830 @york-institute

Visa Info

วีซ่านักเรียนของสหราชอาณาจักร

ประเภทวีซ่าอังกฤษ

โดยทั่วไปที่มักนิยมทำกันนั้นจะมีไม่กี่ประเภทในการขอวีซ่าไปประเทศอังกฤษ ในทีนี้จะขอกล่าวถึง Student visas ที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1.    Short-term study visa

เดิมทีนั้นจะใช้ชื่อว่า student visitor visa  เป็นวีซ่าที่ไปแบบระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ในปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Short-term study visa  วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะแยกประเภทออกเป็น 2 ประเภทคือ

–  6 เดือน สำหรับคอร์สระยะสั้น เป็นการเรียนภาษาในคอร์สระยะไม่เกิน 6 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีมีอายุเกิน 18 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท
–  11 เดือน สำหรับคอร์สระยะยาว เหมาะสำหรับนักเรียนหรือคนทำงานที่ต้องการจะไปเรียนภาษา สามารถลงเรียนภาษาได้ยาวแต่ไม่เกิน 11 เดือน  สำหรับนักเรียนที่มีอายุเกิน 18 ปี ค่าธรรมเนียม
วีซ่าอยู่ที่ประมาณ 8,900 บาท

2.    Tier 4 (Child) student visa

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี หรือเดิมทีนั้นจะใช้ที่เราเรียกกันว่า child student visa นั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Tier 4 (Child) student visa  วีซ่าประเภทนี้ควรจะมีเอกสารเกี่ยวกับผู้ปกครอง หรือที่เรียกกันว่า Parental Authorized (ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้ไปด้วย)จะสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับทางสถานฑูตได้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 17,700 บาท

3.    Tier 4 (General) student visa

เป็นวีซ่าสำหรันนักเรียนที่มีผลภาษามายื่นเพื่อขอไปศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทขึ้นไป อีกกรณีนึงคือการไปแบบเรียนภาษาที่สามารถทำงานได้  วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ต้องมีผล IELTS ทุก brand 4.0 ขึ้นไป โดยปกตินั้นถ้าเป็นระดับปริญญาตรีหรือโทนั้น สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักเรียนที่ไปแบบเรียนภาษานั้นจะสามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  วีซ่าประเภทนี้สามารถต่อวีซ่าในระดับอื่นๆ ได้ที่ประเทศอังกฤษได้เลย เช่น หากไปเรียนแบบภาษา เมื่อจบหลักสูตรการเรียนภาษานั้นสามารถต่อวีซ่าเพื่อเรียนต่อปริญญาที่สูงขึ้นไปได้เลย ไม่ต้องกลับมาทำวีซ่าที่ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 18,100 บาท

สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวสามารถทำวีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้ ในการขอวีซ่าท่องเที่ยว Visitor Visa จะมี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท โดยปกติแล้วนั้นวีซ่าท่องเที่ยวจะออกให้ 6 เดือนเท่านั้นตามกฎของสถานฑูต วีซ่าประเภทนี้สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุหรือสถานะ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้

 1. หนังสือการเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 1 แผ่น หน้า-หลัง เป็นอย่างน้อย และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายติดอยู่ และหน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือหน้าเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี )
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 3. รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายควรมีลักษณะ ดังนี้
  – พื้นหลังควรเป็นสีขาว
  – รูปถ่ายต้องชัดเจน และมีความละเอียดของภาพสูง
  – กระดาษของรูปถ่ายจะต้องเป็นกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพเท่านั้น
  – รูปถ่ายจะต้องมีขนาด 45*35 มิลลิเมตร (ประมาณ 2 นิ้ว) ขนาดของหน้าเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่
  – รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม(ไม่สวมแว่นตา,หมวกและไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนาของชาตินั้นๆ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ(รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรพร้อม Transcript รวมทั้งหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือเข้ารับการอบรม ในขณะที่เข้ารับการศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆ ว่าเคยเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา
 6. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ /วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเมื่อสำเร็จแล้ว
 7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ดังนี้
  – หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่ายรับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้
  – ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่บิดามารดา ต้องมีหลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่านและผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ในรายละเอียด
  – สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย(พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
  – หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัวให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายงานทางการเงินของธุรกิจ หนังสือรับรองการทำงานหลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน(Payslip) หลักฐานการถือครองหุ้นหลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่น โฉนดที่ดิน
 8. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า(ถ้ามี)
  ในกรณีที่ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษ กรุณานำ
  – หนังสือรับรองยืนยันจะให้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
  – สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
  – หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
  – หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรองหรือสัญญาเช่า
  – หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ York Institute)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าตามที่ระบุข้างต้นนี้ เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่วๆไป ขอเรียนว่าเจ้าหน้าที่อาจจะขอเอกสานอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่ากรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนำไปยื่นที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบ คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งไปยังสถานทูตอังกฤษเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นหนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับมา ณ ศูนย์ยื่นคำร้อง ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกใช้บริการบริษัทจัดส่งเอกสาร หนังสือเดินทางจะถูกจัดส่งให้ในวันถัดไป (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-20.00 น.) ทั้งนี้บริการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทวีเอฟเอส  (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลายื่นใบสมัคร                 08.30-15.00 น.
วันเสาร์                               08.30-12.00 น.

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10.00-16.00
วันเสาร์ 08.30-12.00 น.

 

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำวีซ่าอังกฤษ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 นั้น ทางสถานฑูตอังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดประเภทของวีซ่า

และมีการเพิ่มเติมกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้น ก่อนหน้านี้ทางสถานฑูตอังกฤษนั้นไม่มีค่าประกันสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ  แต่ปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตอังกฤษได้เพิ่มเรื่องค่าประกันขึ้นมาเรียกกันว่า IHS (Immigration Health Surcharge) หากนักเรียนต้องการจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นต้องมีการเสียค่า IHS เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน  ซึ่งประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะตอนที่อยู่ประเทศอังกฤษเท่านั้น

ส่วนเรื่องการยื่นวีซ่าแบบด่วน (Fast Track) ยังมีให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (Super Priority Visa Service) เป็นบริการเสริมชั้นหนึ่งของการขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร อย่างเร่งด่วนมาก โดยจะเปิดบริการให้กับผู้ที่ยื่นวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ขอวีซ่าทำงานบางประเภท บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเป็นบริการเพิ่มเติมที่ดีขึ้น นอกเหนือจากบริการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและบริการขอวีซ่าเร่งด่วน 5 วัน (Fast Track) ที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เปิดกว้างให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากยิ่งขึ้น  การขยายบริการระดับพรีเมี่ยมพุ่งเป้าที่จะเพิ่มทางเลือกที่มากขึ้น ให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย จากตัวเลข 67,500 ของคนไทยที่ได้รับวีซ่าในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและนักเรียน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศ

 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดอื่นๆของวีซ่าที่กำลังจะเริ่มใช้มีดังนี้

•    ปรับเปลี่ยนลดจำนวนวีซ่าท่องเที่ยวประเภทต่างๆ จาก 15 ประเภทให้เหลือเพียงแค่ 4 ประเภท และปรับปรุงคู่มือการแนะนำวีซ่าท่องเที่ยวให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าวีซ่าประเภทไหนเหมาะสำหรับพวกเขา รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ เนื่องจากวีซ่ารูปแบบใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าธุรกิจเดินทางไปท่อง เที่ยวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 เดือนเมษายนนี้
•    นำโปรแกรม Select Business Scheme กลับมาใช้ใหม่ในเดือนหน้า โดยรวมการลดเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่าธุรกิจให้น้อยลง ถ้าพวกเขาเดินทางไปเพื่อทำธุรกิจในนามของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแผนก การค้าและการลงทุนของสหราชอาณาจักร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรตั้งเป้าที่จะให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการในวงกว้าง โดยนำเสนอบริการที่หลากหลาย อาทิเช่น

•    การพิจารณาวีซ่าแบบมาตรฐาน 15 วันทำการ
•    การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 100 ปอนด์(5,200 บาท)
•    การขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 600 ปอนด์(31,200 บาท)
•    บริการขอเล่มหนังสือเดินทางคืน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้ ขณะรอการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม 40 ปอนด์ (2,080 บาท)
•    บริการนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเวลานัดหมายนอกเวลาทำ การค่าธรรมเนียม 50 ปอนด์ (2,600 บาท)
สามารถค้นหาข้อมูลบริการพรีเมียมเพิ่มเติมได้ที่ vfsglobal เว็บไซต์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลวีซ่าประเภทต่างๆ กับวิธีการยื่นวีซ่าได้ที่ visas-immigration เว็บไซต์

การตรวจวัณโรค

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทในประเทศไทยที่ประสงค์จะพำนักในสหราชอาณาจักรนานกว่า 6 เดือน ต้องมีใบรับรองยืนยันว่าปลอดจากเชื้อวัณโรค หรือ Tuberculosis (TB) ก่อนที่จะยื่นเรื่องของวีซ่าจะต้องนัดล่วงหน้าก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ York Institute ติดต่อที่

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายฐาน (International Organisation for Migration- IOM)

อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม  บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์      0-2234-7950-5
โทรสาร      0-2234-7956
เวลาทำการ    จันทร์-ศุกร์    เวลา  08.30-17.00  น.(ยกเว้นวันหยุด)
แผนกวีซ่า สถานทูตอังกฤษ
14 ถ.วิทยุ กทม.10330
โทรศัพท์      0-2305-8333
โทรสาร  0-2254-9579

 

 

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำวีซ่าอังกฤษ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 นั้น ทางสถานฑูตอังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดประเภทของวีซ่า
และมีการเพิ่มเติมกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้น ก่อนหน้านี้ทางสถานฑูตอังกฤษนั้นไม่มีค่าประกันสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ แต่ปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตอังกฤษได้เพิ่มเรื่องค่าประกันขึ้นมาเรียกกันว่า
IHS
(Immigration Health Surcharge) หากนักเรียนต้องการจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นต้องมีการเสียค่า IHS เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน ซึ่งประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะตอนที่อยู่ประเทศอังกฤษเท่านั้น

ส่วนเรื่องการยื่นวีซ่าแบบด่วน (Fast Track) ยังมีให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (Super Priority Visa Service) เป็นบริการเสริมชั้นหนึ่งของการขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร อย่างเร่งด่วนมาก โดยจะเปิดบริการให้กับผู้ที่ยื่นวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ขอวีซ่าทำงานบางประเภท บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเป็นบริการเพิ่มเติมที่ดีขึ้น นอกเหนือจากบริการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและบริการขอวีซ่าเร่งด่วน 5 วัน (Fast Track) ที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เปิดกว้างให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากยิ่งขึ้น การขยายบริการระดับพรีเมี่ยมพุ่งเป้าที่จะเพิ่มทางเลือกที่มากขึ้น ให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย จากตัวเลข 67,500 ของคนไทยที่ได้รับวีซ่าในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและนักเรียน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศ

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดอื่นๆของวีซ่าที่กำลังจะเริ่มใช้มีดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนลดจำนวนวีซ่าท่องเที่ยวประเภทต่างๆ จาก 15 ประเภทให้เหลือเพียงแค่ 4 ประเภท และปรับปรุงคู่มือการแนะนำวีซ่าท่องเที่ยวให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าวีซ่าประเภทไหนเหมาะสำหรับพวกเขา รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ เนื่องจากวีซ่ารูปแบบใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าธุรกิจเดินทางไปท่อง เที่ยวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 เดือนเมษายนนี้
 • นำโปรแกรม Select Business Scheme กลับมาใช้ใหม่ในเดือนหน้า โดยรวมการลดเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่าธุรกิจให้น้อยลง ถ้าพวกเขาเดินทางไปเพื่อทำธุรกิจในนามของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแผนก การค้าและการลงทุนของสหราชอาณาจักร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรตั้งเป้าที่จะให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการในวงกว้าง โดยนำเสนอบริการที่หลากหลาย อาทิเช่น

 • การพิจารณาวีซ่าแบบมาตรฐาน 15 วันทำการ
 • การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 100 ปอนด์(5,200 บาท)
 • การขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 600 ปอนด์(31,200 บาท)
 • บริการขอเล่มหนังสือเดินทางคืน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้ ขณะรอการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม 40 ปอนด์ (2,080 บาท)
 • บริการนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเวลานัดหมายนอกเวลาทำ การค่าธรรมเนียม 50 ปอนด์ (2,600 บาท)

สามารถค้นหาข้อมูลบริการพรีเมียมเพิ่มเติมได้ที่ vfsglobal เว็บไซต์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลวีซ่าประเภทต่างๆ กับวิธีการยื่นวีซ่าได้ที่ visas-immigration เว็บไซต์

ประเภทวีซ่าอังกฤษ

โดยทั่วไปที่มักนิยมทำกันนั้นจะมีไม่กี่ประเภทในการขอวีซ่าไปประเทศอังกฤษ ในทีนี้จะขอกล่าวถึง Student visas แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. Short-term study visa เดิมทีนั้นจะใช้ชื่อว่า student visitor visa เป็นวีซ่าที่ไปแบบระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ในปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Short-term study visa วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะแยกประเภทออกเป็น 2 ประเภทคือ
6 เดือน สำหรับคอร์สระยะสั้น เป็นการเรียนภาษาในคอร์สระยะไม่เกิน 6 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีมีอายุเกิน 18 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท
11 เดือน สำหรับคอร์สระยะยาว เหมาะสำหรับนักเรียนหรือคนทำงานที่ต้องการจะไปเรียนภาษา สามารถลงเรียนภาษาได้ยาวแต่ไม่เกิน 11 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีอายุเกิน 18 ปี
ค่าธรรมเนียม
วีซ่าอยู่ที่ประมาณ 8,
900 บาท

2. Tier 4 (Child) student visa วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี หรือเดิมทีนั้นจะใช้ที่เราเรียกกันว่า child student visa นั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Tier 4 (Child) student visa วีซ่าประเภทนี้ควรจะมีเอกสารเกี่ยวกับผู้ปกครอง หรือที่เรียกกันว่า Parental Authorized (ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้ไปด้วย)จะสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับทางสถานฑูตได้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 17,700 บาท

3. Tier 4 (General) student visa เป็นวีซ่าสำหรันนักเรียนที่มีผลภาษามายื่นเพื่อขอไปศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทขึ้นไป อีกกรณีนึงคือการไปแบบเรียนภาษาที่สามารถทำงานได้ วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ต้องมีผล IELTS ทุก brand 4.0 ขึ้นไป โดยปกตินั้นถ้าเป็นระดับปริญญาตรีหรือโทนั้น สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักเรียนที่ไปแบบเรียนภาษานั้นจะสามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วีซ่าประเภทนี้สามารถต่อวีซ่าในระดับอื่นๆ ได้ที่ประเทศอังกฤษได้เลย เช่น หากไปเรียนแบบภาษา เมื่อจบหลักสูตรการเรียนภาษานั้นสามารถต่อวีซ่าเพื่อเรียนต่อปริญญาที่สูงขึ้นไปได้เลย ไม่ต้องกลับมาทำวีซ่าที่ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 18,100 บาท

สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวสามารถทำวีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้ ในการขอวีซ่าท่องเที่ยว
Visitor Visa จมี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท โดยปกติแล้วนั้นวีซ่าท่องเที่ยวจะออกให้ 6 เดือนเท่านั้นตามกฎของสถานฑูต วีซ่าประเภทนี้สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุหรือสถานะ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 009-1172, (66) 86-322-7917, (66) 86-324-2830 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.