02-712 -7338, 02-712-7159, 02-712-7176 @york-institute

Visa Info

วีซ่านักเรียนของสหราชอาณาจักร

ประเภทวีซ่าอังกฤษ

โดยทั่วไปที่มักนิยมทำกันนั้นจะมีไม่กี่ประเภทในการขอวีซ่าไปประเทศอังกฤษ ในทีนี้จะขอกล่าวถึง Student visas ที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1.    Short-term study visa

เดิมทีนั้นจะใช้ชื่อว่า student visitor visa  เป็นวีซ่าที่ไปแบบระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ในปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Short-term study visa  วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะแยกประเภทออกเป็น 2 ประเภทคือ

–  6 เดือน สำหรับคอร์สระยะสั้น เป็นการเรียนภาษาในคอร์สระยะไม่เกิน 6 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีมีอายุเกิน 18 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท
–  11 เดือน สำหรับคอร์สระยะยาว เหมาะสำหรับนักเรียนหรือคนทำงานที่ต้องการจะไปเรียนภาษา สามารถลงเรียนภาษาได้ยาวแต่ไม่เกิน 11 เดือน  สำหรับนักเรียนที่มีอายุเกิน 18 ปี ค่าธรรมเนียม
วีซ่าอยู่ที่ประมาณ 8,900 บาท

2.    Tier 4 (Child) student visa

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี หรือเดิมทีนั้นจะใช้ที่เราเรียกกันว่า child student visa นั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Tier 4 (Child) student visa  วีซ่าประเภทนี้ควรจะมีเอกสารเกี่ยวกับผู้ปกครอง หรือที่เรียกกันว่า Parental Authorized (ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้ไปด้วย)จะสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับทางสถานฑูตได้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 17,700 บาท

3.    Tier 4 (General) student visa

เป็นวีซ่าสำหรันนักเรียนที่มีผลภาษามายื่นเพื่อขอไปศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทขึ้นไป อีกกรณีนึงคือการไปแบบเรียนภาษาที่สามารถทำงานได้  วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ต้องมีผล IELTS ทุก brand 4.0 ขึ้นไป โดยปกตินั้นถ้าเป็นระดับปริญญาตรีหรือโทนั้น สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักเรียนที่ไปแบบเรียนภาษานั้นจะสามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  วีซ่าประเภทนี้สามารถต่อวีซ่าในระดับอื่นๆ ได้ที่ประเทศอังกฤษได้เลย เช่น หากไปเรียนแบบภาษา เมื่อจบหลักสูตรการเรียนภาษานั้นสามารถต่อวีซ่าเพื่อเรียนต่อปริญญาที่สูงขึ้นไปได้เลย ไม่ต้องกลับมาทำวีซ่าที่ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 18,100 บาท

สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวสามารถทำวีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้ ในการขอวีซ่าท่องเที่ยว Visitor Visa จะมี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท โดยปกติแล้วนั้นวีซ่าท่องเที่ยวจะออกให้ 6 เดือนเท่านั้นตามกฎของสถานฑูต วีซ่าประเภทนี้สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุหรือสถานะ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้

 1. หนังสือการเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 1 แผ่น หน้า-หลัง เป็นอย่างน้อย และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายติดอยู่ และหน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือหน้าเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี )
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 3. รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายควรมีลักษณะ ดังนี้
  – พื้นหลังควรเป็นสีขาว
  – รูปถ่ายต้องชัดเจน และมีความละเอียดของภาพสูง
  – กระดาษของรูปถ่ายจะต้องเป็นกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพเท่านั้น
  – รูปถ่ายจะต้องมีขนาด 45*35 มิลลิเมตร (ประมาณ 2 นิ้ว) ขนาดของหน้าเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่
  – รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม(ไม่สวมแว่นตา,หมวกและไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนาของชาตินั้นๆ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ(รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรพร้อม Transcript รวมทั้งหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือเข้ารับการอบรม ในขณะที่เข้ารับการศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆ ว่าเคยเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา
 6. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ /วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเมื่อสำเร็จแล้ว
 7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ดังนี้
  – หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่ายรับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้
  – ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่บิดามารดา ต้องมีหลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่านและผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ในรายละเอียด
  – สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย(พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
  – หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัวให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายงานทางการเงินของธุรกิจ หนังสือรับรองการทำงานหลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน(Payslip) หลักฐานการถือครองหุ้นหลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่น โฉนดที่ดิน
 8. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า(ถ้ามี)
  ในกรณีที่ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษ กรุณานำ
  – หนังสือรับรองยืนยันจะให้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
  – สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
  – หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
  – หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรองหรือสัญญาเช่า
  – หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ York Institute)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าตามที่ระบุข้างต้นนี้ เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่วๆไป ขอเรียนว่าเจ้าหน้าที่อาจจะขอเอกสานอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่ากรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนำไปยื่นที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบ คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งไปยังสถานทูตอังกฤษเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นหนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับมา ณ ศูนย์ยื่นคำร้อง ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกใช้บริการบริษัทจัดส่งเอกสาร หนังสือเดินทางจะถูกจัดส่งให้ในวันถัดไป (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-20.00 น.) ทั้งนี้บริการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทวีเอฟเอส  (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลายื่นใบสมัคร                 08.30-15.00 น.
วันเสาร์                               08.30-12.00 น.

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10.00-16.00
วันเสาร์ 08.30-12.00 น.

 

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำวีซ่าอังกฤษ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 นั้น ทางสถานฑูตอังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดประเภทของวีซ่า

และมีการเพิ่มเติมกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้น ก่อนหน้านี้ทางสถานฑูตอังกฤษนั้นไม่มีค่าประกันสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ  แต่ปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตอังกฤษได้เพิ่มเรื่องค่าประกันขึ้นมาเรียกกันว่า IHS (Immigration Health Surcharge) หากนักเรียนต้องการจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นต้องมีการเสียค่า IHS เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน  ซึ่งประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะตอนที่อยู่ประเทศอังกฤษเท่านั้น

ส่วนเรื่องการยื่นวีซ่าแบบด่วน (Fast Track) ยังมีให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (Super Priority Visa Service) เป็นบริการเสริมชั้นหนึ่งของการขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร อย่างเร่งด่วนมาก โดยจะเปิดบริการให้กับผู้ที่ยื่นวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ขอวีซ่าทำงานบางประเภท บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเป็นบริการเพิ่มเติมที่ดีขึ้น นอกเหนือจากบริการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและบริการขอวีซ่าเร่งด่วน 5 วัน (Fast Track) ที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เปิดกว้างให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากยิ่งขึ้น  การขยายบริการระดับพรีเมี่ยมพุ่งเป้าที่จะเพิ่มทางเลือกที่มากขึ้น ให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย จากตัวเลข 67,500 ของคนไทยที่ได้รับวีซ่าในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและนักเรียน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศ

 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดอื่นๆของวีซ่าที่กำลังจะเริ่มใช้มีดังนี้

•    ปรับเปลี่ยนลดจำนวนวีซ่าท่องเที่ยวประเภทต่างๆ จาก 15 ประเภทให้เหลือเพียงแค่ 4 ประเภท และปรับปรุงคู่มือการแนะนำวีซ่าท่องเที่ยวให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าวีซ่าประเภทไหนเหมาะสำหรับพวกเขา รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ เนื่องจากวีซ่ารูปแบบใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าธุรกิจเดินทางไปท่อง เที่ยวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 เดือนเมษายนนี้
•    นำโปรแกรม Select Business Scheme กลับมาใช้ใหม่ในเดือนหน้า โดยรวมการลดเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่าธุรกิจให้น้อยลง ถ้าพวกเขาเดินทางไปเพื่อทำธุรกิจในนามของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแผนก การค้าและการลงทุนของสหราชอาณาจักร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรตั้งเป้าที่จะให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการในวงกว้าง โดยนำเสนอบริการที่หลากหลาย อาทิเช่น

•    การพิจารณาวีซ่าแบบมาตรฐาน 15 วันทำการ
•    การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 100 ปอนด์(5,200 บาท)
•    การขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 600 ปอนด์(31,200 บาท)
•    บริการขอเล่มหนังสือเดินทางคืน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้ ขณะรอการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม 40 ปอนด์ (2,080 บาท)
•    บริการนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเวลานัดหมายนอกเวลาทำ การค่าธรรมเนียม 50 ปอนด์ (2,600 บาท)
สามารถค้นหาข้อมูลบริการพรีเมียมเพิ่มเติมได้ที่ vfsglobal เว็บไซต์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลวีซ่าประเภทต่างๆ กับวิธีการยื่นวีซ่าได้ที่ visas-immigration เว็บไซต์

การตรวจวัณโรค

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทในประเทศไทยที่ประสงค์จะพำนักในสหราชอาณาจักรนานกว่า 6 เดือน ต้องมีใบรับรองยืนยันว่าปลอดจากเชื้อวัณโรค หรือ Tuberculosis (TB) ก่อนที่จะยื่นเรื่องของวีซ่าจะต้องนัดล่วงหน้าก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ York Institute ติดต่อที่

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายฐาน (International Organisation for Migration- IOM)

อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม  บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์      0-2234-7950-5
โทรสาร      0-2234-7956
เวลาทำการ    จันทร์-ศุกร์    เวลา  08.30-17.00  น.(ยกเว้นวันหยุด)
แผนกวีซ่า สถานทูตอังกฤษ
14 ถ.วิทยุ กทม.10330
โทรศัพท์      0-2305-8333
โทรสาร  0-2254-9579

 

 

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำวีซ่าอังกฤษ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 นั้น ทางสถานฑูตอังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดประเภทของวีซ่า
และมีการเพิ่มเติมกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้น ก่อนหน้านี้ทางสถานฑูตอังกฤษนั้นไม่มีค่าประกันสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ แต่ปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตอังกฤษได้เพิ่มเรื่องค่าประกันขึ้นมาเรียกกันว่า
IHS
(Immigration Health Surcharge) หากนักเรียนต้องการจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นต้องมีการเสียค่า IHS เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน ซึ่งประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะตอนที่อยู่ประเทศอังกฤษเท่านั้น

ส่วนเรื่องการยื่นวีซ่าแบบด่วน (Fast Track) ยังมีให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (Super Priority Visa Service) เป็นบริการเสริมชั้นหนึ่งของการขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร อย่างเร่งด่วนมาก โดยจะเปิดบริการให้กับผู้ที่ยื่นวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ขอวีซ่าทำงานบางประเภท บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเป็นบริการเพิ่มเติมที่ดีขึ้น นอกเหนือจากบริการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและบริการขอวีซ่าเร่งด่วน 5 วัน (Fast Track) ที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เปิดกว้างให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากยิ่งขึ้น การขยายบริการระดับพรีเมี่ยมพุ่งเป้าที่จะเพิ่มทางเลือกที่มากขึ้น ให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย จากตัวเลข 67,500 ของคนไทยที่ได้รับวีซ่าในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและนักเรียน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศ

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดอื่นๆของวีซ่าที่กำลังจะเริ่มใช้มีดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนลดจำนวนวีซ่าท่องเที่ยวประเภทต่างๆ จาก 15 ประเภทให้เหลือเพียงแค่ 4 ประเภท และปรับปรุงคู่มือการแนะนำวีซ่าท่องเที่ยวให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าวีซ่าประเภทไหนเหมาะสำหรับพวกเขา รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ เนื่องจากวีซ่ารูปแบบใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าธุรกิจเดินทางไปท่อง เที่ยวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 เดือนเมษายนนี้
 • นำโปรแกรม Select Business Scheme กลับมาใช้ใหม่ในเดือนหน้า โดยรวมการลดเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่าธุรกิจให้น้อยลง ถ้าพวกเขาเดินทางไปเพื่อทำธุรกิจในนามของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแผนก การค้าและการลงทุนของสหราชอาณาจักร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรตั้งเป้าที่จะให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการในวงกว้าง โดยนำเสนอบริการที่หลากหลาย อาทิเช่น

 • การพิจารณาวีซ่าแบบมาตรฐาน 15 วันทำการ
 • การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 100 ปอนด์(5,200 บาท)
 • การขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 600 ปอนด์(31,200 บาท)
 • บริการขอเล่มหนังสือเดินทางคืน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้ ขณะรอการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม 40 ปอนด์ (2,080 บาท)
 • บริการนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเวลานัดหมายนอกเวลาทำ การค่าธรรมเนียม 50 ปอนด์ (2,600 บาท)

สามารถค้นหาข้อมูลบริการพรีเมียมเพิ่มเติมได้ที่ vfsglobal เว็บไซต์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลวีซ่าประเภทต่างๆ กับวิธีการยื่นวีซ่าได้ที่ visas-immigration เว็บไซต์

ประเภทวีซ่าอังกฤษ

โดยทั่วไปที่มักนิยมทำกันนั้นจะมีไม่กี่ประเภทในการขอวีซ่าไปประเทศอังกฤษ ในทีนี้จะขอกล่าวถึง Student visas แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. Short-term study visa เดิมทีนั้นจะใช้ชื่อว่า student visitor visa เป็นวีซ่าที่ไปแบบระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ในปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Short-term study visa วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะแยกประเภทออกเป็น 2 ประเภทคือ
6 เดือน สำหรับคอร์สระยะสั้น เป็นการเรียนภาษาในคอร์สระยะไม่เกิน 6 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีมีอายุเกิน 18 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท
11 เดือน สำหรับคอร์สระยะยาว เหมาะสำหรับนักเรียนหรือคนทำงานที่ต้องการจะไปเรียนภาษา สามารถลงเรียนภาษาได้ยาวแต่ไม่เกิน 11 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีอายุเกิน 18 ปี
ค่าธรรมเนียม
วีซ่าอยู่ที่ประมาณ 8,
900 บาท

2. Tier 4 (Child) student visa วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี หรือเดิมทีนั้นจะใช้ที่เราเรียกกันว่า child student visa นั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Tier 4 (Child) student visa วีซ่าประเภทนี้ควรจะมีเอกสารเกี่ยวกับผู้ปกครอง หรือที่เรียกกันว่า Parental Authorized (ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้ไปด้วย)จะสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับทางสถานฑูตได้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 17,700 บาท

3. Tier 4 (General) student visa เป็นวีซ่าสำหรันนักเรียนที่มีผลภาษามายื่นเพื่อขอไปศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทขึ้นไป อีกกรณีนึงคือการไปแบบเรียนภาษาที่สามารถทำงานได้ วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ต้องมีผล IELTS ทุก brand 4.0 ขึ้นไป โดยปกตินั้นถ้าเป็นระดับปริญญาตรีหรือโทนั้น สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักเรียนที่ไปแบบเรียนภาษานั้นจะสามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วีซ่าประเภทนี้สามารถต่อวีซ่าในระดับอื่นๆ ได้ที่ประเทศอังกฤษได้เลย เช่น หากไปเรียนแบบภาษา เมื่อจบหลักสูตรการเรียนภาษานั้นสามารถต่อวีซ่าเพื่อเรียนต่อปริญญาที่สูงขึ้นไปได้เลย ไม่ต้องกลับมาทำวีซ่าที่ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 18,100 บาท

สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวสามารถทำวีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้ ในการขอวีซ่าท่องเที่ยว
Visitor Visa จมี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท โดยปกติแล้วนั้นวีซ่าท่องเที่ยวจะออกให้ 6 เดือนเท่านั้นตามกฎของสถานฑูต วีซ่าประเภทนี้สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุหรือสถานะ

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 712-7159, 712-7176 712-7338 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2011 All Rights Reserved.