02-009-1172, 086-322-7917, 086-324-2830 @york-institute

Visa Info

วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

การยื่นขอวีซ่านักเรียนมีให้เลือก 2 แบบ
แบบที่ 1 ยื่นขอวีซ่าที่ใช้เอกสาร โดยผู้ขอติดต่อยื่นเอกสารโดยตรงที่สำนักงานเพื่อการขอวีซ่าออสเตรเลีย(VFS)
แบบที่ 2 ยื่นขอวีซ่าแบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-Visa) โดยผ่านตัวแทนที่ได้รับการรับรอง

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนแบบเอกสาร

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรที่สมัคร
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป(1รูปสำหรับวีซ่าและ 2 รูปสำหรับฟอร์มตรวจร่างกาย)
 3. กรอกใบสมัคร และลงนามในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า(ฟอร์ม 157A)
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 13,400 บาท ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค หรือ Bank Draft จากธนาคารต่างจังหวัด และค่าบริการของ VFS จำนวน 535 บาท(รวม VAT 7%) ชำระโดยเงินสดเท่านั้น
 5. สำเนาสูติบัตร และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง
 6. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ออก ค่าใช้จ่าย
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา/ผู้ออก ค่าใช้จ่าย
 8. หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ หรือทรานสคริปหรือ หนังสือรับรองการทำงาน
 9. เอกสารด้านการเงิน
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมจดหมายรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมจดหมายรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร สำเนาทะเบียนบ้านการค้าและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรายางบริษัท)
  – พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หุ้นสหกรณ์ ฯลฯ
 10. หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายลงนามโดยผู้ใช้ค่าใช้จ่าย(Letter of Guarantee)
 11. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา(Letter of Consent) บิดามารดาสามารถติดต่อขอทำหนังสือได้ที่อำเภอ/เขตทุกแห่ง หรือเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานของ VFS (ฟอร์ม 1229)
 12. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องกรอกฟอร์ม Student Welfare Declaration Form แสดงรายละเอียดของบุคคลที่ดูแลขณะอยู่ในออสเตรเลีย
 13. นักเรียนที่เรียนเกิน 30 วัน จะต้องตรวจสุขภาพ (ฟอร์ม 26 และ160 )
 14. จดหมายตอบรับจากสถาบันที่สมัครไว้ ซึ่งทางสถาบันจะออกให้ภายหลังจากที่จ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว
 15. หลักฐานทางการทหารสำหรับนักเรียนชายที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

หมายเหตุ

 • ใบสมัครจะได้รับการพิจารณาภายในเวลา 10 วันทำการ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.immi.gov.au

สถานที่ยื่นวีซ่า

ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ สำนักงานเพื่อการขอวีซ่าออสเตรเลีย(VFS)
ตึกไทยซีซี  ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 342-3
889  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2672-3476-9 เว็บไซค์ www.vfs-au.net

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนอิเล็คทรอนิคส์โดยผ่านตัวแทน(e-Visa)

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรที่สมัคร
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป(1รูปสำหรับวีซ่าและ 2 รูปสำหรับฟอร์มตรวจร่างกาย)
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 13,400 บาท ชำระโดยบัตรเครดิต
 4. สำเนาสูติบัตร และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง
 5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ออก ค่าใช้จ่าย
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา/ผู้ออก ค่าใช้จ่าย
 7. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดา
 8. หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ หรือทรานสคริปหรือหนังสือรับรองการทำงาน
 9. เอกสารด้านการเงิน
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมจดหมายรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมจดหมายรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร สำเนาทะเบียนบ้านการค้าและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรายางบริษัท)
  – พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หุ้นสหกรณ์ ฯลฯ
 10. แบบฟอร์มรายละเอียดของผู้ออกค่าใช้จ่าย (Detail of Bank Deposit)
 11. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ลงนามโดยผู้ออกค่าใช้จ่าย(Letter of Guarantee)
 12. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา(Letter of Consent) บิดามารดาสามารถติดต่อขอทำหนังสือได้ที่อำเภอ/เขตทุกแห่ง หรือเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานของ VFS (ฟอร์ม 1229)
 13. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องกรอกฟอร์ม Student Welfare Declaration Form แสดงรายละเอียดของบุคคลที่ดูแลขณะอยู่ในออสเตรเลีย
 14. นักเรียนที่เรียนเกิน 30 วัน จะต้องตรวจสุขภาพ (ฟอร์ม 26 EH และ 160EH )
 15. จดหมายตอบรับจากสถาบันที่สมัครไว้ และ CoE
 16. แบบฟอร์ม 54 (Family Composition)-รายละเอียดสมาชิกในครอบครัว และประวัติการเดินทางไปออสเตรเลีย
  – กรณีที่แต่งงานแล้วแนบทะเบียนสมรส
  – สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 17. หลักฐานทางการทหาร สำหรับนักเรียนชายที่มีอายุมากกว่า 18 ปี เช่น ส.ด.43 หรือ ส.ด. 9 หรือเอกสารที่ผ่านการฝึก ร.ด.หรือเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หมายเหตุ

ยื่นเอกสารทั้งหมดกับบริษัทตัวแทนที่ได้รับการรับรอง ใบสมัครจะได้รับการพิจารราภายใน 5-10 วันทำการ หลังจากที่สถานทูตได้รับผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

สถานที่ยื่นวีซ่า

บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
889 อาคาร ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 342-3 ถ.สาทรใต้ แขวงคันนายาว เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์   0-2672-3476-9                  เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา  08.30-15.00 น.

สถานทูตออสเตรเลีย

37 ถนนสาทรใต้ แขวงคันนายาว เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์   0-2344-6400, 0-2344-6300

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 009-1172, (66) 86-322-7917, (66) 86-324-2830 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.