02-712 -7338, 02-712-7159, 02-712-7176 @york-institute

Visa Info

วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

การยื่นขอวีซ่านักเรียนมีให้เลือก 2 แบบ
แบบที่ 1 ยื่นขอวีซ่าที่ใช้เอกสาร โดยผู้ขอติดต่อยื่นเอกสารโดยตรงที่สำนักงานเพื่อการขอวีซ่าออสเตรเลีย(VFS)
แบบที่ 2 ยื่นขอวีซ่าแบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-Visa) โดยผ่านตัวแทนที่ได้รับการรับรอง

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนแบบเอกสาร

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรที่สมัคร
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป(1รูปสำหรับวีซ่าและ 2 รูปสำหรับฟอร์มตรวจร่างกาย)
 3. กรอกใบสมัคร และลงนามในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า(ฟอร์ม 157A)
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 13,400 บาท ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค หรือ Bank Draft จากธนาคารต่างจังหวัด และค่าบริการของ VFS จำนวน 535 บาท(รวม VAT 7%) ชำระโดยเงินสดเท่านั้น
 5. สำเนาสูติบัตร และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง
 6. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ออก ค่าใช้จ่าย
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา/ผู้ออก ค่าใช้จ่าย
 8. หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ หรือทรานสคริปหรือ หนังสือรับรองการทำงาน
 9. เอกสารด้านการเงิน
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมจดหมายรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมจดหมายรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร สำเนาทะเบียนบ้านการค้าและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรายางบริษัท)
  – พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หุ้นสหกรณ์ ฯลฯ
 10. หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายลงนามโดยผู้ใช้ค่าใช้จ่าย(Letter of Guarantee)
 11. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา(Letter of Consent) บิดามารดาสามารถติดต่อขอทำหนังสือได้ที่อำเภอ/เขตทุกแห่ง หรือเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานของ VFS (ฟอร์ม 1229)
 12. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องกรอกฟอร์ม Student Welfare Declaration Form แสดงรายละเอียดของบุคคลที่ดูแลขณะอยู่ในออสเตรเลีย
 13. นักเรียนที่เรียนเกิน 30 วัน จะต้องตรวจสุขภาพ (ฟอร์ม 26 และ160 )
 14. จดหมายตอบรับจากสถาบันที่สมัครไว้ ซึ่งทางสถาบันจะออกให้ภายหลังจากที่จ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว
 15. หลักฐานทางการทหารสำหรับนักเรียนชายที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

หมายเหตุ

 • ใบสมัครจะได้รับการพิจารณาภายในเวลา 10 วันทำการ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.immi.gov.au

สถานที่ยื่นวีซ่า

ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ สำนักงานเพื่อการขอวีซ่าออสเตรเลีย(VFS)
ตึกไทยซีซี  ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 342-3
889  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2672-3476-9 เว็บไซค์ www.vfs-au.net

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนอิเล็คทรอนิคส์โดยผ่านตัวแทน(e-Visa)

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรที่สมัคร
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป(1รูปสำหรับวีซ่าและ 2 รูปสำหรับฟอร์มตรวจร่างกาย)
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 13,400 บาท ชำระโดยบัตรเครดิต
 4. สำเนาสูติบัตร และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง
 5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ออก ค่าใช้จ่าย
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา/ผู้ออก ค่าใช้จ่าย
 7. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดา
 8. หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ หรือทรานสคริปหรือหนังสือรับรองการทำงาน
 9. เอกสารด้านการเงิน
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมจดหมายรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมจดหมายรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร สำเนาทะเบียนบ้านการค้าและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรายางบริษัท)
  – พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หุ้นสหกรณ์ ฯลฯ
 10. แบบฟอร์มรายละเอียดของผู้ออกค่าใช้จ่าย (Detail of Bank Deposit)
 11. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ลงนามโดยผู้ออกค่าใช้จ่าย(Letter of Guarantee)
 12. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา(Letter of Consent) บิดามารดาสามารถติดต่อขอทำหนังสือได้ที่อำเภอ/เขตทุกแห่ง หรือเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานของ VFS (ฟอร์ม 1229)
 13. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องกรอกฟอร์ม Student Welfare Declaration Form แสดงรายละเอียดของบุคคลที่ดูแลขณะอยู่ในออสเตรเลีย
 14. นักเรียนที่เรียนเกิน 30 วัน จะต้องตรวจสุขภาพ (ฟอร์ม 26 EH และ 160EH )
 15. จดหมายตอบรับจากสถาบันที่สมัครไว้ และ CoE
 16. แบบฟอร์ม 54 (Family Composition)-รายละเอียดสมาชิกในครอบครัว และประวัติการเดินทางไปออสเตรเลีย
  – กรณีที่แต่งงานแล้วแนบทะเบียนสมรส
  – สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 17. หลักฐานทางการทหาร สำหรับนักเรียนชายที่มีอายุมากกว่า 18 ปี เช่น ส.ด.43 หรือ ส.ด. 9 หรือเอกสารที่ผ่านการฝึก ร.ด.หรือเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หมายเหตุ

ยื่นเอกสารทั้งหมดกับบริษัทตัวแทนที่ได้รับการรับรอง ใบสมัครจะได้รับการพิจารราภายใน 5-10 วันทำการ หลังจากที่สถานทูตได้รับผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

สถานที่ยื่นวีซ่า

บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
889 อาคาร ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 342-3 ถ.สาทรใต้ แขวงคันนายาว เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์   0-2672-3476-9                  เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา  08.30-15.00 น.

สถานทูตออสเตรเลีย

37 ถนนสาทรใต้ แขวงคันนายาว เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์   0-2344-6400, 0-2344-6300

 

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 712-7159, 712-7176 712-7338 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2011 All Rights Reserved.