02-009-1172, 086-322-7917, 086-324-2830 @york-institute

Visa Info

การขอวีซ่านักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นประเภทชั่วคราว และแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น
ประเภทF-1 เป็นวีซ่านักเรียนที่สมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษ หรือวิชาการตั้งแต่มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา โดยใช้ทุนของตัวเอง หรือที่เรียกว่าทุนส่วนตัว
ประเภท J-1 เป็นวีซ่าสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หรืออาจารย์ นักวิชาการที่ได้รับทุนการศึกษา
ประเภท M-1 เป็นวีซ่านักเรียนที่เรียนในหลักสูตรที่เป็นอาชีวศึกษา

ดังนั้นผู้ขอวีซ่าต้องทราบวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่าของตนเอง และถึงแม้ว่าจะมีวีซ่าสหรัฐประเภทอื่น เช่น วีซ่านักท่องเที่ยวอยู่แล้ว หากวัตถุประสงค์ที่เข้าประเทศครั้งนี้คือไปเรียน ก็ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนให้ถูกประเภทด้วย

หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 รัฐบาลอเมริกันกำหนดให้ผู้ขอวีซ่าต้องได้เข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งมีการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วที่สุด ต้องมีขั้นตอนมากที่สุด และใช้เวลานานที่สุด

จากปัญหาดังกล่าวทำให้สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยได้พยายามพัฒนาการบริการให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนโดยให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดระบบการขอข้อมูล และจองวันสัมภาษณ์ ระบบใหม่จะช่วยลดจำนวนครั้งที่ผู้ขอวีซ่าต้องเดินทางไปยังสถานทูตให้เหลือเพียงครั้งเดียว และผู้ขอวีซ่าสามารถจองวัน และเวลาสัมภาษณ์ตามที่ตนเองสะดวก เมื่อสถานทูตออกวีซ่าให้ หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าจะถูกส่งคืนให้ผู้ขอวีซ่า โดยการบริการ EMS ของบริษัทไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ในวันสัมภาษณ์ ผู้ขอยื่นวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียม 55 บาท สำหรับการบริการดังกล่าวให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทย ที่ประจำในสถานทูต

ข้อมูลขอวีซ่าและขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์

ขั้นตอนในการขอวีซ่า

 1. ชำระค่าธรรมเนียม ในการยื่นขอคำร้องขอวีซ่าเป็นเงิน 3,800 บาท ($ 100) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการตามสาขาต่างๆที่ระบุใน http://bangkok.usembassy.gov/services/visa/NIVChecklist.pdf
 2. ซื้อรหัสประจำตัว(PIN) ได้โดยตรงตามเว็บไซต์ หรือผ่าน call center โดยใช้บัตรเครดิต หรือใช้เงินสดซื้อรหัสประจำตัว(PIN) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการ
  – บริการรหัสประจำตัว(PIN) ทางเว็บไซต์ ค่าธรรมเนียม 456 บาท
  – บริการรหัสประจำตัว(PIN) ทางโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม 760 บาท 

  บริการทางเว็บไซต์
  จองวันสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าชั่วคราวสำหรับสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เกิน 5 คน
  ค่าธรรมเนียม 456 บาท
  ไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
  ข้อมูลหาอ่านได้ทางอินเตอร์เน็ต
  บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
  ภาษาที่ใช้: ไทยและอังกฤษ
  สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในเวลา 90 วันหลังซื้อรหัสประจำตัว (PIN) หรือ 10 วัน หลังวันนัดสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับว่าเวลาใดมาถึงก่อน
  สามารถยกเลิกและสามารถขอสัมภาษณ์ใหม่ได้ 2 ครั้ง

  บริการทางโทรศัพท์( call center)
  จองวันสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าชั่วคราวสำหรับสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เกิน 5 คน
  ค่าธรรมเนียม 760 บาท
  ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
  เจ้าหน้าที่ตอบคำถามต่างๆของท่าน
  บริการเวลา 08.00-17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการไทย
  ภาษาที่ใช้: ไทยและอังกฤษ
  โทรติดต่อสอบถามได้ 3 ครั้ง สามารถยกเลิกและนัดสัมภาษณ์ใหม่ได้ 2 ครั้ง

 3. จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เกิน 5 คน(สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่หรือน้อง)
 4. หาข้อมูลจาก
  – เว็บไซต์ของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  http://bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  http://bangkok.usembassy.gov/consulcm/
  – อีเมล์ถึง   visabkk@state.gov และconschiangmai@state.gov โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  – เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ภายใน 90 วันหลังซื้อรหัสประจำตัว(PIN) สำหรับข้อมูลด้านวีซ่า และจองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
  – call center เพื่อให้ข้อมูลด้านวีซ่าและวันสัมภาษณ์ สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ 3 ครั้งเมื่อซื้อรหัสประจำตัว(PIN) สำหรับบริการข้อมูลด้านวีซ่า และจองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 5. เตรียมเอกสารและรูปถ่าย ตามที่กำหนด
 6. เฉพาะผู้ขอวีซ่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อซองไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ณ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ปิง ราคา 55 บาท
 7. ไปที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลฯ ตามเวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมาย
 8. เฉพาะผู้ขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร ซื้อซองไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) ที่สถานทูตราคา 55 บาท
 9. หนังสือเดินทางส่งคืนทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการ

เอกสารที่ต้องนำมาในวันนัดสัมภาษณ์

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องโดยมีเอกสารไม่ครบถ้วน คำร้องของท่านจะไม่ถูกพิจารณา

 1. หนังสือเดินทาง (passport)ที่ยังมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะพำนักในประเทศสหรัฐฯหากมีบุคคลปรากฏในหนังสือเดินทางมากกว่า 1 คนท่านจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าแยกสำหรับแต่ละบุคคลที่จะเดินทางไปสหรัฐฯโปรดนำหนังสือปัจจุบันของท่านที่ยังไม่หมดอายุ และหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย
 2. กรอกรายละเอียดและลงชื่อ ในแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ DS-156 สำหรับผู้ยื่นคำร้องแต่ละคนทุกระดับอายุ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต http://evisaforms.state.gov
 3. ผู้ยื่นคำร้องทุกคนยังต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-157 และ DS-158 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov
  หมายเหตุ
  โปรดตอบคำถามทุกข้อ หากผู้ยื่นคำร้องไม่ตอบคำถามทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์ ในข้อที่ #3 ท่านต้องใส่ชื่อ/นามสกุล ก่อนสมรส ชื่อทางศาสนา และชื่ออื่นๆที่ท่านเคยใช้ หากบุคคลอื่นเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มให้ ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มจะต้องพิมพ์ และลงลายมือชื่อไว้ที่ข้อ # 40 โดยผู้ยื่นคำร้องต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่บุคคลผู้นี้เป็นผู้กรอกให้
 4. รูปถ่ายขนาด 5*5 ซม. ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ยื่นคำร้องแต่ละราย ทุกระดับอายุ ต้องถ่ายโดยใช้พื้นหลังสีขาวโดยผู้ยื่นคำร้องต้องมองตรงมาที่กล้อง เปิดหู ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก(เว้นแต่ศาสนาที่ผู้ยื่นคำร้องมีข้อห้ามถอดหมวก) สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ของรูปถ่าย ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใช้กาวติดรูปถ่ายลงในแบบฟอร์ม DS-156 ในบริเวณที่จัดไว้ให้ ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บรูปถ่ายติดกับแบบฟอร์มDS-156
 5. เมื่อมาสถานทูตในวันนัดสัมภาษณ์ ผู้ยื่นคำร้องต้องซื้อซองจดหมายบาร์โค้ด ที่บู้ทที่ทำการไปรษณีย์ภายในสถานทูต ในราคา 55 บาท เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้อง พร้อมกับรายละเอียดอื่นๆและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับบาร์โค้ดบนซองจดหมาย
 6. หลักฐานการชำระเงินของค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง(ไม่คืนเงิน)สำหรับผู้ยื่นคำร้องแต่ละท่านจำนวนเท่ากับ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจ่ายเป็นเงินบาท ผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นใบเสร็จฉบับจริงแนบติดมาพร้อมกับคำร้องขอวีซ่าแต่ละชุดเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน สถานทูตไม่รับเช็ค หรือเงินสด ท่านสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 7. เอกสารสำเนาจากต้นฉบับที่แสดงถึง
  – วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาของท่าน
  – เอกสารยืนยันที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแสดงถึงวิธีอื่นๆที่จะจัดการกับค่าใช้เหล่านั้น และ
  – หลักฐานแสดงความตั้งใจที่จะเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้
 8. วีซ่าบางประเภทต้องใช้เอกสารประกอบพิเศษ เช่น วีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน วีซ่าสำหรับนักเรียน หรือวีซ่าสำหรับผู้ไปทำงานชั่วคราว ต้องยื่นเอกสารเหล่านี้พร้อมกับแบบฟอร์มยื่นคำร้องของท่าน สถานกงสุลไม่มีเอกสารเหล่านี้ไว้ให้กับผู้ยื่นคำร้อง ผู้ยื่นคำร้องต้องขอรับจากองค์กรแลกเปลี่ยน โรงเรียน หรือนายจ้างของท่านเอง
 9. แบบฟอร์ม I-20 (M-N) (กรอกข้อมูลและมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่โรงเรียน และผู้ยื่นคำร้องกำกับอยู่)

หลักฐานประเภทต่างๆที่สามารถนำมาใช้พิสูจน์ถึงความผูกพันที่มีต่อ ประเทศไทยของผู้ยื่นคำร้อง

หลักฐานที่เกี่ยวกับการจ้างงาน หรือการศึกษา

นักเรียนควรแสดงหลักฐานการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

สินทรัพย์ทางการเงิน

หลักฐานที่สถานทูตรับไว้พิจารณาประกอบด้วยสมุดธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง และสมุดธนาคารของกิจการแสดงรายการค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ ควรแสดงเอกสารต้นฉบับในวันสัมภาษณ์ด้วย และสถานทูตอาจเก็บสำเนาเอกสารทางการเงินไว้

อื่นๆได้แก่

ใบทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบทะเบียนสมรสหรือภาพถ่ายวันสมรส และท่านสามารถนำสูติบัตร มาใช้ยืนยันความผูกพันของครอบครัว

ทั้งนี้การแสดงเอกสารหลักฐานเท็จ หรือการป้อนข้อมูลปลอมหรือไม่ถูกต้อง ลงในแบบฟอร์มการยื่นคำร้อง หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ อาจทำให้ท่านกลายเป็นบุคคลที่หมดสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ที่ทำการไปรษณีย์ ท่านสามารถใช้เงินสดซื้อรหัสประจำตัว(PIN) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการรหัสประจำตัว (PIN)นี้สามารถใช้ได้หลังเวลา 13.00 น. ในวันทำการถัดไป

เอกสารในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 1. หนังสือเดินทาง
  หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากยื่นวีซ่า ท่านควรนำหนังสือเดินทางทุกเล่มที่มีอยู่ ทั้งที่หมดอายุไปแล้ว และยังใช้ได้อยู่(ถึงแม้จะมีวีซ่าเข้าออกสหรัฐฯหรือไม่ก็ตาม) มายื่นด้วยเพื่อประกอบ ในการพิจารณาการขอวีซ่าของท่าน
 2. ภาพถ่าย
  1 รูป (เป็นภาพสีหรือขาวดำ) โดยฉากหลังของรูปต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 50*50 มม.(หรือ 2*2 นิ้ว)เป็นรูปถ่ายหน้าตรง เห็นหูทั้ง 2 ข้าง ใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของรูปถ่าย และต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 3. แบบฟอร์ม I-20หรือ DS-2019
  ผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียนต้องยื่นแบบฟอร์ม I-20 (ออกให้โดยทางโรงเรียนในสหรัฐฯ)สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป ที่ขอวีซ่าประเภท F-1และแบบฟอร์ม DS-2019 สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือนักเรียนทุนที่ขอวีซ่าประเภท J-1 กรุณาเซ็นชื่อ และวันที่ซึ่งอยู่ด้านล่างของแบบฟอร์มด้วย
 4. หลักฐานการศึกษาที่ผ่านมา
  ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงใบแสดงผลการเรียนล่าสุด(TRANSCRIPT) ตัวจริง สำหรับผู้ขอวีซ่านักเรียนที่ไม่ได้ขอวีซ่าทันทีในปีที่จบการศึกษาควรยื่นหลักฐานการทำงานประกอบด้วย
 5. หลักทรัพย์
  ผู้ยื่นคำร้องควรยื่นเอกสารทางการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อแสดงตนเองมีเงินทุนเหมาะสมที่จะครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าครองชีพที่อยู่ในสหรัฐฯ โดยอาจยื่นบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่เป็นของบุคคลที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  ข้อพึงปฏิบัติ ท่านควรยื่นแสดงเอกสารต้นฉบับเท่านั้นทางสถานทูตไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องเก็บสำเนาเอกสาร
 6. หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภายนอกสหรัฐฯ

การยื่นขอวีซ่านักเรียนหมายถึง ผู้นั้นขอเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราว ก่อนที่ทางเราจะออกวีซ่าเข้าเมืองชั่วคราว ท่านต้องแสดงให้เป็นที่พอใจต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่าท่านไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นบุคคลเข้าเมืองถาวร ผู้ยื่นคำร้องจะแสดงได้โดยการแสดงหลักฐานความผูกพันทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆที่มีภายนอกประเทศสหรัฐฯ ญาติพี่น้อง นายจ้างหรือเพื่อนไม่สามารถรับประกันการเดินทางกลับของท่านแทนการยื่นหลักฐานดังกล่าวได้ทางเจ้าหน้าที่กงสุลต้องพิจารณาจากสถานการณ์ของบุคคลผู้ยื่นขอวีซ่า ว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติจะได้รับวีซ่าด้วยตนเองหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใดเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ข้อสำคัญคือ เจ้าหน้าที่กงสุลพิจารณาการออกวีซ่าบนพื้นฐานของพระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมือง และสัญชาติสหรัฐฯ กฎหมายฉบับนี้ระบุว่า “เมื่อใดก็ตามที่บุคคลใดยื่นคำร้องขอวีซ่า ภาระการพิสูจน์จะตกกับบุคคลผู้นั้น ในการที่แสดงตนว่ามีคุณสมบัติ” กฎหมายเข้าเมืองสหรัฐฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่กงสุลปฏิเสธคำร้องของผู้ยื่นขอวีซ่า หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามิได้มีความประสงค์ต่อการเป็นบุคคลเข้าเมืองถาวร

ติดต่อสถานทูตอเมริกาสำหรับกรุงเทพฯ

ที่อยู่ 95 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์     0-2205-4000
โทรสาร       0-2205-4131
เวลาทำการ   จันทร์ ถึง ศุกร์  07.00-16.00 น.
เว็บไซต์
http://bangkok.usembassy.gov/services/visa/visa.htm
การขอข้อมูลวีซ่า และการจองสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ มีพื้นที่ถึง 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบเท่ากับ 18 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย)ส่วนกว้างของประเทศจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้าน ตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออก มีความกว้างถึง 4,500 กิโลเมตร ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ทิศเหนือติดกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กโก

ประชากร

ประชากรดั้งเดิม คือ ชาวอินเดียแดงหลายเผ่า แต่ปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากชนชาติต่างๆ ทั่วโลก ชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามา คือ ชาวอังกฤษ และชาวเนเธอร์แลนด์ ต่อมามีการนำชนผิวดำจากแอฟริกามาเป็นทาส ในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมาชาวเอเชียได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้น โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น เข้าไปอยู่ในรัฐฮาวายมากที่สุด รัฐที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด คือ รัฐแคลิฟอร์เนีย รองลงมาคือ รัฐนิวยอร์ค ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีประชากรราว 280 ล้านคน

รัฐและเมืองสำคัญ

ประกอบด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐกับ 1 เขต การปกครอง คือ วอชิงตัน ดีซี (Washington DC) มีอาณาเขตติดต่อกันถึง 48รัฐยกเว้น 2 รัฐคือ รัฐฮาวาย และรัฐอลาสก้าเนื่องจากภูมิประเทศกว้างขวางมาก ทำให้ภูมิอากาศแตกต่างกันด้วย ดังนั้นรัฐต่างๆจึงถูก แบ่งเป็น 7 เขต ดังนี้

การปกครอง

ระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกา เป็นแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ไม่มีนายกรัฐมนตรี มีสภา 2 สภา คือ วุฒิสภา(Senate)และสภาผู้แทนราษฎร(House of Representatives) ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี เป็นได้ไม่เกิน 2 สมัย พรรคการเมืองสำคัญมี 2 พรรค คือ พรรครีพับลีกันและ พรรคเดโมแครต ระบบการปกครองเป็นแบบ สหพันธรัฐ คือ รัฐต่างๆ50 รัฐ มีสิทธิในการปกครองตนเองสูงมาก สมาชิกสภาและผู้ว่าการทุกรัฐมาจากการเลือกตั้ง มีกรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์กลางการปกครองในแต่ละรัฐแบ่งการปกครองเป็นเขตเมือง เทศบาลเมือง ระดับท้องถิ่นสังคม และวัฒนธรรม

ด้านภาษาอังกฤษ

พูดตามสำเนียงท้องถิ่นยังมีอิทธิพลค่อนข้างมาก ตลอดจนทัศนคติ และการให้ความสำคัญแก่ชาวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้านการดำรง ชีวิต คนอเมริกันเมื่อครบเกษียณอายุจะครองชีพด้วยเงินประกันสังคม และเงินบำนาญอื่นๆรวมทั้งเงินออมทรัพย์ คนชราที่ขาดแคลนจะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการสังคม ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น

ศาสนา

ด้วยความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมกัน ชาวอเมริกันจึงมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใดก็ได้ ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ มีประชากรนับถือมากที่สุด

ภูมิอากาศ

ค่อนข้างแตกต่างกันไป เช่น ฤดูร้อน อากาศด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลทรายอุณหภูมิเกือบเท่าแถบเส้น ศูนย์สูตร ฤดูหนาวเขตตอนเหนือก็หนาวจัดแถบที่อากาศอบอุ่นไม่มีหิมะคือ รัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และอริโซน่า ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีสันสวยงามฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู

 • ฤดูร้อน(Summer) มิถุนายน-สิงหาคม
 • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) กันยายน-พฤศจิกายน
 • ฤดูหนาว (Winter) ธันวาคม-กุมภาพันธ์
 • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) มีนาคม-พฤษภาคม

เวลา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวางมากแบ่งตามความแตกต่างตามเส้นแบ่งของโลกเป็น 4 เขตเวลา(Time Zone)

 • Eastern Time Zone(EST) ช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง
 • Central Time Zone (CST) ช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 13 ชั่วโมง
 • Mountain Time Zone (MST) ช้ากว่าในประเทศไทย 14 ชั่วโมง
 • Pacific Time Zone (PST) ช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 15 ชั่วโมง

ไฟฟ้า

เป็นระบบ 115V,600 Cycles แตกต่างจากไทย ไม่แนะนำให้นักศึกษานำเครื่องไฟฟ้าจากไทยติดตัวไป

ศุลกากร

นักศึกษาสามารถนำเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศในวงเงิน US$ 10,000 ถ้ามากกว่านั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

เศรษฐกิจ

เป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีฐานะใกล้เคียงกัน มีจำนวนน้อยที่รวยมหาศาลหรือยากจนมาก เป็นผู้นำในธุรกิจหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบิน คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว และบันเทิง

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 009-1172, (66) 86-322-7917, (66) 86-324-2830 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.