(ตอน 2) B.H.M.S. โรงเรียนการโรงแรมระดับโลกของสวิตเซอร์แลนด์ เรียน+ทำงานแบบมีรายได้ (รายได้ขั้นต่ำประมาณ 70,000 บาท/เดือน)

(ต่อจาก ตอน 1) เหตุผลที่ควรศึกษาที่ B.H.M.S. 2. ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมหลักสูตรเร่งรัด ที่โรงเรียน B.H.M.S. (ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University) ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน สามารถเรียนจบหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่หนึ่งซึ่งนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมที่โรงเรียนB.H.M.S. ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ในชั้นเรียน และอีก 18 เดือน ในการทดลองฝึกงาน ในขณะที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจการโรงแรมที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระยะเวลากว่า 24 เดือนในการเรียนในชั้นเรียน และอีก 12 เดือน ในการทดลองฝึกงาน   3. หลักสูตรการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งภาคการศึกษาระยะเวลาภาคละ 5 สัปดาห์ โรงเรียน B.H.M.S.ได้ทำการทดลองใช้ระบบภาคการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งระยะเวลา 20 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ให้เป็นภาคการศึกษาย่อยๆ 4 ภาคซึ่งประกอบด้วยภาคการศึกษาละ 5 สัปดาห์ด้วยกัน ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชาจำนวน 3-4 รายวิชา ต่อภาคการศึกษาเท่านั้น ในขณะที่ระบบหลักสูตรปกติในสถาบันโรงเรียนการโรงแรมอืนๆในสวิสเซอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องเรียนมากกว่า 8-10 รายวิชา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนของ … Continue reading (ตอน 2) B.H.M.S. โรงเรียนการโรงแรมระดับโลกของสวิตเซอร์แลนด์ เรียน+ทำงานแบบมีรายได้ (รายได้ขั้นต่ำประมาณ 70,000 บาท/เดือน)